1. Klimastavanger
 2. Grønne tiltak
 3. Naturbaserte løsninger

Naturbaserte løsninger

I Stavanger skal vi tilpasse oss et villere, våtere og varmere klima ved å lære av naturens egen måte å takle problemer på. Det kalles naturbaserte løsninger, og de har mange fordeler. Så sant vi kan løse utfordringer med naturbaserte løsninger, skal vi velge dem.

Hva gjør kommunen for å tilpasse seg klimaet?

Vi merker allerede klimaendringene i Norge med mer nedbør, kortere snøsesong, isbreer som krymper, flere flommer og skred og at havet stiger. Selv om vi jobber med å redusere klimagassutslipp, tar det tid før den globale oppvarmingen snur. Klimaet vil fortsette å endre seg uansett om vi er flinke til å redusere utslippene nå. Derfor er vi nødt til å forberede oss.

Her er noen eksempler på hvordan vi tar i bruk naturbaserte løsninger i Stavanger. Det er slike løsninger vi ønsker mer av:

🦆Våte marker ble dam i Emmaus

Før var dammen på Emmaus et vått og fuktig jorde som ikke kunne brukes til noe. Dammen tar nå imot regnvann, legger til rette for dyr og insekter og for lek og opplevelser.

 
Dammen i Emmaus tar seg av overvannet og samler insekter, fugler og barn i alle aldre.
Dammen i Emmaus tar seg av overvannet og samler insekter, fugler og barn i alle aldre.

I stedet for å drenere ut vannet og lede det til avløpsrørene, etablerte kommunen i 2016 en dam. Den tar imot regnvann fra nærområdet er et attraktivt element i friområdet og legger til rette for lek og opplevelser. Og på markene rundt er det nå eng, trær og bærbusker.

🌳 Kommunen har en strategi for trærne i skogen og i byen.

For hva er en by uten trær? Trær bidrar til å dempe følgene av klimaendringene, tar opp CO2 og overvann, renser luften og gir mange insekter, sopp og mose et levested. Det skader heller ikke at trær har en positiv virkning på helsen vår! Derfor ønsker kommunen å ta vare på de trærne vi har, så langt det er mulig. HER kan du lese mer om planen for bytrær.

🌳Tusen trær på Storhaug 

Som del av områdeløftet på Storhaug skal det plantes hele ett tusen gatetrær i bydelen. I en tett befolket bydel med mange vanntette flater (for eksempel asfalt og betongstein) og lite grønt, vil trærne skape bedre bomiljø og bidra til bedre levekår. Men trærne drikker også mye vann og samler fugler og andre arter! De er en naturbasert løsning som både bidrar til et bedre bomiljø, økt biologisk mangfold i byen, tar imot overvann og kjøler og renser lufta. 

I august 2019 spurte kommunen innbyggerne på Storhaug om de ville ha nye trær i hagene sine, og det ville de: 

🏞️Bekk for overvann ved Mosvatnet 

For å håndtere ekstrem nedbør blir bekker som er i rør åpnet opp igjen for å gi et rikere liv for flere arter. Bekken ved Mosvatnet er blitt laget for å rense og lede overvann fra boligområdet ut i Mosvatnet. Overvannet skal ikke lenger fylle opp avløpsrørene, men renses i nye kummer og en bekk, før det renner ut vatnet.

Denne løsningen gir avlasting til avløpssystemet, samtidig som den lager et hjem til forskjellige planter og dyr.

tegning av bekk ved Mosvannsparken
Illustrasjon: Egil Bjørøen, Stavanger kommune

Som naturbasert løsning gir bekken ikke bare avlasting av avløpssystemet, men den legger grunnlag for økt biologisk mangfold og blir et attraktivt element i Mosvannsparken. Ved Litle Stokkavatnet kommer også en slik løsning.

Hva er naturbaserte løsninger (NBL) 

 

Naturen har i all tid løst utfordringer uten menneskers hjelp, mens vi ofte har valgt tekniske løsninger når naturen har utfordret oss. For eksempel har vi trodd til nå at vi temmer regnvannet hvis vi leder det inn i rørene. Nå ser vi at dette ikke holder. Vi må jobbe på lag med naturen, ikke mot den, skal vi lage løsninger for framtida.  

Naturbaserte løsninger handler om å lære av naturens egne prosesser og så ta i bruk de samme prosessene for å løse urbane utfordringer. Det gjør vi ved å bevare, restaurere eller etablere ny natur, også i byen.  

Fordelen med naturbaserte løsninger er at de ikke bare løser ett isolert problem, men samtidig tilfører omgivelsene noe mer, som er bra for mennesker og natur. For eksempel: 

Leder vi regnvannet inn i avløpsnettet, kan vi redusere vannproblemer i ett konkret område. Leder vi det vekk i en åpen bekk, kan vi  

 • lede vannet vekk fra et område der det skaper problemer 
 • skape trivsel og naturopplevelser for små og store 
 • styrke det biologiske mangfoldet i området 
 • tilføre mindre regnvann til avløpssystem og renseanlegg, noe som gir mindre kostander og bedre rensing. 

Naturbaserte løsninger skal være hovedregelen i arbeidet med klimatilpasning i Norge. I reguleringsplaner må vi oppgi gode grunner dersom vi ikke velger NBL. Der det er krevende å få til rene naturbaserte løsninger, er gjerne løsninger som kombinerer det naturlige og det tekniske aktuelle.  

I Stavanger kommune er visjonen at vi, med naturens løsninger, skal være i stand til å takle de utfordringene som måtte komme med klimaendringene. Det skal vi få til innen 2050.

Visste du at kommunen har en grønn plan? 🌳

Stavanger kommune jobber med en grønn plan som tar hensyn til mennesker og natur. Planen tar for seg naturmangfold, friluftsliv og nærmiljø for innbyggerne.

👉 Kommunen skal ta vare på natur, landskap og styrke naturmangfold på land og i vann. Det er viktig å sikre og utvikle tilgjengelige grøntområder for å fremme naturmangfold, helse, og fellesskap. 

👉 Alle skal ha attraktive grønne uteområder for rekreasjon, fysisk aktivitet og sosial kontakt i sitt nærmiljø. Alle skal ha gode muligheter for et variert friluftsliv.

Grøn plan illustrasjon

Temaplanen Grønn plan handler om at vi skal bevare og videreutvikle Stavangers grønnstruktur for mennesker, for naturmangfold, og for å bidra til klimatilpasning.

Hvor mye må havet stige for at du kan fiske fra kjøkkenvinduet ditt? 🎣

I Stavanger er det forventet at havet vil stige med 90 cm fra 2015 til 2100. Denne stigningen fører til at sjøen strekker seg lenger inn på land. 

👉 Sjekk HER hvor mange meter havet må stige der du bor. 

Stavanger sentrum ble etablert fra gammelt av, før kommunen hadde noe kunnskap om den fremtidige havnivåstigningen, og vil bli påvirket av disse utfordringene. Stavanger er en sjøfartsby, og før sto sjøhusene helt inntil sjøen. Senere ble området foran sjøhusene fylt ut, ofte med forskjellig masse. Det betyr at kommunen kan bli nødt til å tette under kaien i Stavanger, og gjøre tiltak både over og under bakken. 

🏡 Det beste verktøyet Stavanger kommune har er god arealplanlegging, og derfor gjør kommunen mye for å få kunnskap om hvordan vi skal forberede oss til at havet stiger. 

🌊 Ingenting blir planlagt eller bygget i Stavanger uten at klimatilpasning er en del av arbeidet.

Velg naturbaserte løsninger på din eiendom

Naturbaserte løsninger kan brukes i både stor og liten skala. På din eiendom kan du velge løsninger som reduserer avrenning når det regner, samtidig som det bidrar til å sikre grunnvannsstand, og styrker det biologiske mangfoldet og beriker det gode bomiljøet. 

 • Det viktigste er å erstatte tette flater som asfalt og tettlagt betongstein med åpnere løsninger, som gjør at regnet lettere forsvinner naturlig i grunnen der det faller. 
 • Grønne tak på hus eller garasje bidrar både til redusert avrenning til avløpsrørene og til økt biologisk mangfold. 
 • Variert vegetasjon i hagen bidrar også til biologisk mangfold og redusert avrenning.

UNaLab: EU-prosjekt om naturbaserte løsninger 

Stavanger kommune er med i EU-prosjektet UNaLab. Prosjektet forsker på hvordan vi kan bruke naturbaserte løsninger i møtemed et villere, varmere og våtere klima.

Vi skal se på hvordan kommuner, innbyggere og næringslivet kan samarbeide om slike løsinger, og på hvilke kvaliteter de kan tilføre området vi bruker dem i.  

I prosjektet skal de tre byene Eindhoven, Tamper og Genova bygge demonstrasjonsanlegg for naturbaserte løsninger. De fem følgebyene Cannes, Praha, Stavanger, Basaksheir og Castellon følger arbeidet i ledebyene. Vi skal utarbeide hver vår visjon for klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger, og arbeide fram aktuelle prosjekter lokalt.  

Sammen med forskningsmiljøer og næringsliv skal byene i UNaLab-prosjektet utvikle løsninger og metoder for bruk av Naturbaserte løsninger for byer over hele Europa. Prosjektet har mottatt 12,8 millioner EUR fra EUs forskningsprogram, Horisont 2020. 

Stavangers rolle i UNaLab er å lære av tre byer som utvikler og bygger demonstrasjonsanlegg for naturbaserte løsninger på lokale klimautfordringer. En del av læringen ligger i å jobbe tverrfaglig på nye måter i kommunen, og sammen med andre deler av samfunnet, for å finne gode løsninger for framtida.  

Så langt har Stavanger kommune utarbeidet en visjon for klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger. Neste steg er å teste ut nye metoder for å lage gode prosjekter med naturbaserte løsninger. I den forbindelse ønsker vi å se nærmere på

 • økt biologisk mangfold i sentrum 
 • løsninger for å håndtere avrenning fra friområdene våre ned mot bebyggelse 
 • løsninger som reduserer belastning på deler av avløpssystemet som allerede er overbelastet.