1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Nå kan du si din mening om kommuneplanen
Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune.

Nå kan du si din mening om kommuneplanen

Hvordan skal vi utvikle Stavanger på en bærekraftig måte de neste 15 årene, og hvordan skal vi ta vare på landbruksjord, friområder og natur? Kommuneplanens arealdel handler om nettopp dette, og nå kan du si din mening. Planen er på høring fram til 16. september.
Publisert : 16.08.2022
Av : Sigrun Sætrevik

Det er viktig med engasjement rundt kommuneplanen. Nå er vi veldig spent på hva folk syns om planforslaget vi har laget, sier prosjektleder Linda Christine Olsen i avdeling for byutvikling i Stavanger kommune.  

Den nye kommuneplanen har en tydelig grønn og klimavennlig profil, med sterkere sikring av naturverdier og landskap, tilbakeføring av ubrukte utbyggingsområder og høyere krav til arkitektur og andre kvaliteter i det som skal bygges i kommunen vår.  

Vi foreslår blant annet at nesten 1300 dekar som er avsatt til framtidig boligbygging i gjeldende plan, heller skal videreføres som ubebygde arealer. Det betyr at den nye planen gjør om planlagte byggeområder til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). På denne måten ivaretar vi overordnede mål og føringer om å ta bedre vare på jorda og naturen vår.

Det meste av arealene som foreslås tilbakeført til LNF, er i dag dyrka mark, natur og myr.
 
Første arealdel for nye Stavanger
Dette er den første felles arealdelen for det som før var tre kommuner: Finnøy, Rennesøy og Stavanger.
 

Den nye kommuneplanens arealdel sammenføyer tre svært ulike planer fra de tre gamle kommunene, og setter en ny og oppdatert felles standard, sier Olsen.  

Planen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag, og består av flere planer og strategier i tillegg til selve kommuneplan-kartet. Inkludert i kommuneplan-høringen er også ny arkitekturstrategi, revidert transport- og mobilitetsstrategi og en egen temaplan som heter Grønn plan. Se alle plandokumentene her.  

På grunn av sommerferien er høringsperioden forlenget, og kommuneplanens arealdel er på høring i 11 uker: fra 1. juli til 16. september.  

Les mer på stavanger.kommune.no/stavanger2040 

Kontaktinformasjon:
Ida Andreassen, tlf. 51 91 25 72 eller 951 19 736
Ine Woldstad, tlf. 51508828
Linda Christine Olsen, epost