1. Kommuneplanens nye arealdel
 2. Nyhetsutlisting
 3. Tilleggshøring til 6. januar 2023
Buøy - Foto: Harald M. Valderhaug

Tilleggshøring til 6. januar 2023

Noen justeringer i kommuneplanens arealdel er nå på tilleggshøring. Det dreier seg bl.a. om skinnegående bane til Ullandhaug, hytter på Finnøy og muligheter for handel i Kvernevik og Hundvåg.
Publisert : 21.02.2023

Kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2040 handler om hvordan vi skal utvikle Stavanger videre og ta vare på grønne verdier som landbruksjord, friområder og natur.

Planen var til første gangs høring og offentlig ettersyn fra 1. juli til 16. september 2022. Noen tillegg til planforslaget er på tilleggshøring fra 11. november 2022 til 6. januar 2023.  

Scroll lenger ned for å finne lenker til høringsdokumentene.

Hvorfor tilleggshøring? 

Da kommunestyret vedtok å legge planen til høring i juni, vedtok de at det skal vurderes og innarbeides flere endringer i planforslaget. Mindre endringer ble innarbeidet til hovedhøringen. Andre endringer krevde konsekvensvurdering og mer omfattende vurderinger, så derfor legges disse ut på en egen tilleggshøring nå.

Hva er på tilleggshøring? 

Det er i hovedsak politiske tilleggsvedtak som er på høring og offentlig ettersyn nå, ikke hele planforslaget. I tillegg er noen administrative forslag til justeringer og endringer lagt inn i høringen.   

Tilleggshøringen omfatter følgende tema som kommunestyret har bedt om vurderes eller innarbeides i kommuneplanens arealdel:  

 • Vurderinger av potensialet for byutvikling ved en gjenåpning av Forus stasjon 
 • Kommunedelplan for hurtiggående, skinnegående kollektivtilbud til Ullandhaug, Forus og Stavanger Lufthavn  
 • Handelsrammer for Hundvåg kommunedelsenter  
 • Kvalitet og utnyttingsgrad  
 • Stavanger Tennisklubb gbnr. 38/97 Hognes gt. 30 innarbeides i planen 
 • Områder med sammenhengende trehusbebyggelse 
 • Private arealinnspill som skal vurderes videre i planforslaget: Domkirkens sykehjem, Kvernevikveien Invest (sentrumsområde), Bangarvågen sentrumsutvidelse og Falkasete hytter   

I tillegg er følgende administrative forslag til endringer og justeringer lagt på høring: 

 • Fra arealformål til hensynsone ved Utstein Kloster hotell 
 • Justerte bestemmelser om plankrav, andre føringer, skilt og reklame 
 • Mindre justeringer i plankart og andre plandokumenter 

Her finner du høringsdokumentene:

Bilde av forsidene til dokumentene som er på føring. Vi anbefaler å starte med vedlegg 1.

Vedlegg 1 inneholder fakta og opplysninger om tilleggssakene som er på høring. 

Noen av sakene krever også justeringer i planbeskrivelsen (vedlegg 2) og i bestemmelser og retningslinjer (vedlegg 3). Endringene som er gjort i disse to dokumentene etter kommunestyrets vedtak, er merket med grønn skrift.

Vedlegg 4 er konsekvensutredning med ROS-vurderinger. Her er dokumentet fra hovedhøringen supplert med tilleggssakene, og det er innarbeidet noen tillegg i kapittel 3 om samlede konsekvenser av planforslaget. 

I kartløsningen på kommunekart.com er arealendringer som følge av kommunestyrevedtaket og vedtatte reguleringsplaner fra mai frem til oktober innarbeidet i plankartet. 

Har du innspill, merknader eller spørsmål?  

Forslaget til endringer og justerte plandokumenter legges på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 slik at innbyggere, næringsliv, organisasjoner, nabokommuner og statlige og regionale myndigheter kan gi sine innspill til planforslaget før endelig vedtak av ny arealdel.   

Merknader til sakene lagt på tilleggshøring kan sendes til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger, postmottak.bos@stavanger.kommune.no Merk gjerne innspillet med «Innspill til kommuneplanens arealdel 2023–2040 - tilleggshøring».  

Fristen for å komme med merknader er fredag 6. januar 2023. 

Spørsmål til planforslaget kan rettes til prosjektleder Linda Christine Olsen tlf.  51 50 76 95, linda.christine.olsen@stavanger.kommune.no, til rådgiver Ine Woldstad tlf. 51 50 88 28, ine.woldstad@stavanger.kommune.no eller til Innbyggerservice, tlf. 51 50 70 90.  

Det blir åpen kontordag for spørsmål om planforslaget mandag 5. desember 2022 kl. 13-17 i Olav Kyrresgt. 23, kantina i første etasje.