1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. Planprosessen for nytt teater og museum er i gang
Stavanger museum og Rogaland Teater

Planprosessen for nytt teater og museum er i gang

Den formelle planprosessen for Plan 2850 Teater og museum på Kannikhøyden er nå i gang. Du kan gi innspill til planprogrammet fram til 22. mai 2024.
Publisert : 15.05.2024

Planprogrammet og planinitiativet som nå er på høring, legger til rette for at Rogaland Teater og Stavanger museum skal utvides på tomtene til kulturinstitusjonene. 

Det vedtatte konseptvalget om en felles utbygging på Kannikhøyden krever at det lages en ny reguleringsplan for de aktuelle eiendommene. Ny reguleringsplan krever en konsekvensutredning, og første ledd i dette arbeidet er at planprogrammet som redegjør for planforslaget, utredningstema og -alternativ sendes på høring.  

- Vi er glade for at vi nå kan varsle planoppstart for planene om utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum, sier Allend Bamerni, prosjektleder for byggeprosjektet i Bymiljø og utbygging. Nå ser vi fram til å motta innspill til planprogrammet for deretter å lyse ut en arkitektkonkurranse. 

I forbindelse med dette byggeprosjektet varsles det oppstart av planarbeidet i forkant av arkitektkonkurransen for å få inn flest mulig innspill i en tidlig fase slik at arkitektkonkurransen kan lyses ut med de riktige rammevilkårene. 

Mandag 15. april 2024 var det informasjonsmøte for berørte og interesserte. Se opptak fra presentasjonen som ble holdt eller bla deg gjennom presentasjonen. 

Her kan du se presentasjonen: Informasjonsmøte 15. april

Over 40 mulige løsninger er vurdert

Rogaland Teater og Museum Stavanger har i flere år utredet mulige alternativ for teateret og museet. I 2022 vedtok Stavanger kommune å utrede mulighetene for en felles utbygging av kulturinstitusjonene.  

Ifølge Bamerni er over 40 alternativ vurdert de senere årene. Det er sett på utbygging av institusjonene hver for seg, å flytte ut enkelte funksjoner, utnytte nabotomter, nytt teater på ny tomt og delte løsninger med andre institusjoner. Nå er det landet på at institusjonene skal bygges ut på tomtene til teateret og museet.   

- Konseptvalgutredningen, som ble gjennomført i 2022, konkluderte med at en samlet utbygging av publikumsfunksjonene på Kannikhøyden har størst nytte og lavest kostnad for samfunnet, sier Bamerni. Det vil gi best rammer for teateret og museet, legge til rette for sambruk og samhandling for å nå et bredere publikum, og utvikle Kannikhøyden i tråd med historisk bruk.  

Byen og regionen stiller seg samlet bak satsingen som vil løse de store utfordringene teater og museum står i. Våren 2023 vedtok Stavanger kommune og Rogaland fylkesting et konseptvalg for en felles utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på dagens tomter.  

Bygningene på Kannikhøyden er en viktig del av byens identitet, men det er også bygninger som har endret seg mye siden de stod ferdige i 1883 og 1893. Det er av stor betydning for både byen og regionen at det også i framtiden kan være teater- og museumsdrift her som kan tilfredsstille både institusjonenes behov og publikums behov.  

Tre alternativer skal utredes nå

Planprogrammet skal i tillegg til utredningstema også angi hvilke alternativ som skal utredes. I tillegg til prosjektforslaget som er redegjort for i planinitiativet, skal det alltid utredes et 0-alternativ for å ha et alternativ å vurdere konsekvensene opp mot. 0-alternativet er dagens situasjon. Planprogrammet foreslår også at det utredes ett alternativ som er i tråd med sist vedtatte plan, som er Sentrumsplanen. Konsekvensene av prosjektforslaget kan da vurderes opp mot konsekvensene av et tiltak som er i tråd med gjeldende plan. 

Her kan du se konsekvensene av de tre alternativene.

Alternativ 1 viser prosjektforslaget. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh
Alternativ 1 viser prosjektforslaget. Tilbakeføring og oppgradering av historisk bebyggelse kombinert med moderne arealer i nybygg vil medføre at begge institusjonene får rommene og funksjonene de har behov for. Et felles nybygg og alle funksjoner på samme tomt åpner opp for sambruk mellom institusjonene og gir i tillegg god driftsøkonomi og et fornuftig kostnadsbilde samlet sett. Endelig utforming vil bli bestemt etter arkitektkonkurransen. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Alternativ 2 viser utbygging i tråd med Sentrumsplanen. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh
Alternativ 2 viser utbygging i tråd med Sentrumsplanen. Museet får utvide med nybygg i sør. Tillatt areal er ikke stort nok til å romme alt museet har behov for. Teateret må redusere produksjonen, da nødvendig oppgradering av tekniske anlegg vil gå på bekostning av funksjoner teateret har i dag. For eksempel må barne- og ungdomsteateret reduseres eller legges til et annet sted i byen, og mister dermed det unike ved å være del av det profesjonelle teateret. Høye investeringskostnader og driftsutgifter i forhold til hva man sitter igjen med. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Alternativ 0 viser dagens situasjon på Kannikhøyden. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh
Alternativ 0 viser dagens situasjon på Kannikhøyden. Museet opprettholdes som i dag, uten samlingsforvaltning og utstillingslokaler som tilfredsstiller dagens krav. Teateret må redusere produksjonen, da nødvendig oppgradering av tekniske anlegg vil gå på bekostning av funksjoner teateret har i dag. For eksempel må barne- og ungdomsteateret reduseres eller må legges til et annet sted i byen, og mister dermed det unike ved å være del av det profesjonelle teateret. Relativt lave investeringskostnader og driftsøkonomi tilsvarende i dag. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Hva kan du mene noe om nå?

Planprogrammet redegjør for hvilke tema som skal utredes, hvilke alternativ som skal belyses og hvordan medvirkning fra innbyggere og organisasjoner skal ivaretas i den videre planprosessen. 

Nå i den tidlige fasen av planarbeidet kan du for eksempel komme med forslag til hvem du synes bør involveres i prosessen, melde inn hva som er viktig for deg i dette planområdet, eller tipse om temaer eller problemstillinger som bør tas med. Du kan gi innspill fram til 22. mai.

Her finner du all informasjon om planprogram, planinitiativet og hvordan du kan gi innspill. 

Høringsperioden er fra 2. april til 22. mai 2024. 

Les mer om byggeprosjektet her.

Kontaktinformasjon

Allend Bamerni

prosjektleder

Mobil:
959 78 471
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no