PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2850 teater og museum på Kannikhøyden

Plan 2850 teater og museum på Kannikhøyden

kort fortalt

  • Rogaland Teater og Museum Stavanger planlegger utbygging på Kannikhøyden (også kjent som «Akropolis»).
  • Nå starter arbeidet med reguleringsplanen, som skal avgjøre hva som kan bygges på tomten.
  • Hvilke konsekvenser vil nytt teater og museum få for nærmiljøet, bylandskapet, natur og kulturminneverdier? Planprogrammet, som er på høring nå, foreslår hvilke tema og alternativ som skal utredes.
  • Hva må planleggerne tenke på i denne fasen? Du kan komme med innspill fram til 22. mai 2024. Slik sender du inn innspill.
Kannikhøyden ligger mellom Våland og Stavanger stasjon.

Kannikhøyden ligger mellom Våland og Stavanger stasjon.

Rogaland Teater og Museum Stavanger ser på muligheten for en samlet utbygging på Kannikhøyden. Utbyggingen krever at det lages en ny detaljregulering for eiendommene, og nå i april 2024 starter den formelle planprosessen. Fram til 22. mai kan alle som vil, komme med formelle innspill til hva planleggerne bør tenke på i den videre prosessen.

Hva er målet med planarbeidet?

Hensikten er å legge til rette for utvidelse av Stavanger museum og Rogaland Teater i museumsparken på Kannikhøyden. Kulturmiljøet skal utvikles som en kulturell møteplass for både regionen og nærmiljøet. Du kan lese mer om prosjektforslaget i planinitiativet

Asplan Viak varsler om planoppstart på vegne av tjenesteområdet bymiljø og utbygging i Stavanger kommune.

Plangrensen omfatter dagens teater- og museumsbygg og veiene rundt.

Informasjonsmøte 15. april

Det var et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte mandag 15. april 2024 kl. 18.00 i Teaterhallen på Rogaland Teater.

Planprogrammet er på høring – hva innebærer det?

Et planprogram lages ved oppstart av reguleringsplaner som kan få «vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn». Planprogrammet forteller hva som kan bli påvirket av utbyggingen, og hvordan konsekvensene av det skal undersøkes og vurderes.

Senere blir det anledning til å gi innspill til det konkrete planforslaget – som forventes å komme på høring i 2025.

Hva kan jeg mene noe om?

Nå i den tidlige fasen av planarbeidet kan du for eksempel komme med forslag til hvem du syns bør involveres i prosessen, melde inn hva som er viktig for deg i dette planområdet – eller tipse om temaer eller problemstillinger man ikke har tenkt på ennå.

I planinitiativet kan du se de planlagte byggene og hva de skal inneholde.

Planprogrammet skisserer hvordan planen skal utarbeides og hvordan medvirkningen skal skje, og lister opp tre utbyggingsalternativer som skal utredes nærmere. Nedover her på nettsiden kan du se tegninger av de tre alternativene.

Stedsanalyse, referat fra oppstartsmøtet med kommunen, et dokument om den historiske bebyggelsen, konseptvalgutredningen og et dokument om den tidligere prosessen er også vedlagt, men ikke på høring. Her i arealplaner.no finner du alle dokumentene i saken. 

Det videre planarbeidet skal vurdere konsekvensene av følgende tre alternativer:

Alternativ 1

Dette er det prosjektet som svarer best på teaterets og museets behov, ifølge en konseptutredning som kommunen og fylkeskommunen har deltatt aktivt i. Nytt bygg på baksiden av museet og teateret. 60-tallsbygget («pennalet») ut mot Muségata rives, og museumsparken åpnes opp på framsiden av museet.

Illustrasjon av alternativ 1: Nytt bygg på baksiden av museet og teateret. 60-tallsbygget («pennalet») ut mot Muségata rives, og museumsparken åpnes opp på framsiden av museet.

Filmen viser alternativ 1 lagt inn i bymodellen, som er et digitalt verktøy som hjelper oss med å se hvordan et bygg som ikke er bygd ennå, kan komme til å se ut i virkeligheten. De stipla linjene viser byggehøyder og volum som det ligger muligheter for i sentrumsplanen. Obs: Klossene i bymodellen viser volumer, altså hvor høye og brede nybyggene kan bli – ikke fasadedetaljer eller arkitektonisk utforming. 

Alternativ 2

Tegningen nedenfor viser mulig utbygging i tråd med sentrumsplanen, som åpner for å ta i bruk parkeringslokket over jernbanen. I dette alternativet kan det bygges nytt mot Peder Klows gate. Parken bak museet og «pennalet» foran museet bevares.

Alternativ 2
Denne tegningen viser mulig utbygging i tråd med sentrumsplanen, som åpner for å ta i bruk parkeringslokket over jernbanen. I dette alternativet kan det bygges nytt mot Peder Klows gate. Parken bak museet og «pennalet» foran museet bevares.

Filmen viser alternativ 2 lagt inn i bymodellen.

 

Null-alternativet

Dette er dagens situasjon, uten oppgradering av byggene til Rogaland Teater og Stavanger museum. Null-alternativet er med for å ha et sammenligningsgrunnlag.

Null-alternativet
Dette er dagens situasjon, uten oppgradering av byggene til Rogaland Teater og Stavanger museum. Null-alternativet er med for å ha et sammenligningsgrunnlag.


Filmen viser dagens situasjon, lagt inn i bymodellen.

Hvor går plangrensen?

Planområdet er innenfor den oransje linja. Omkringliggende veier er tatt med siden vi må se på tilrettelegging for gående, syklende og varelevering.
Planområdet er innenfor den oransje linja. Omkringliggende veier er tatt med siden vi må se på tilrettelegging for gående, syklende og varelevering.

Si din mening innen 22. mai

Høringsperioden er fra 2. april til 22. mai 2024. Merknader og innspill som er relevante for planarbeidet og planprogrammet bes sendt til:
lene.bjorno@asplanviak.no med kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Eventuelt ordinært brev til Asplan Viak v/Lene Bjørnø, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger med kopi til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Alle innspill merkes «Merknad til plan 2850».

Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 22. mai 2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Hva skjer videre?

Etter at planprogrammet har vært på høring, vil det bli vurdert hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Innspill fra f.eks. fylkeskommunen, Statsforvalter og vernemyndigheter vil være spesielt avgjørende.

Når politikerne har fastsatt planprogrammet, vil det bli lyst ut en arkitektkonkurranse. Vinneren av denne skal legges til grunn for detaljreguleringen og selve byggeprosjektet.