PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helse- og velferdskontor

Helse- og velferdskontor

Kort fortalt

 • Helse- og velferdskontorene (tidligere helse- og sosialkontorer) gir råd og veiledning om helse-, omsorgs- og sosialtjenester.
 • Søknad om helse- omsorgs- og sosialtjenester sendes helse- og velferdskontorene, som skal legge til rette for gode tjenester til de som trenger det. 
 • Din bostedsadresse avgjør hvilket helse- og velferdskontor du tilhører.
 • Bor du i Finnøy eller Rennesøy er Byfjord helse- og velferdskontor (tidligere Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor) ditt helse- og velferdskontor.
 • Du må fylle ut søknadsskjema for å få hjelp.

Stavanger kommune har fire helse- og velferdskontor. Her kan du få råd og veiledning, og søke om helse-, sosial- eller velferdstjenester.

I Vikevåg og på Judaberg kan du få informasjon og veiledning hos innbyggerservice, som også sette deg i kontakt med helse- og velferdskontoret. Innbyggerservice finner du i kommunehuset i Vikevåg og i rådhuset på Judaberg.

Helse- og velferdskontorene har felles publikumsmottak med Nav-kontorene. I publikumsmottaket kan du få informasjon, råd og veiledning om de tjenestene og ytelsene som disse kontorene forvalter. Nav Rennesøy og Finnøy har felles publikumsmottak i Vikevåg.

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

Alle som trenger helse-, sosial- eller omsorgstjenester, kan søke om dette.

For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester, vil helse- og velferdskontoret som regel innhente helseopplysninger fra fastlegen din. Hvis du søker om en helse- og omsorgstjeneste for første gang, er det også vanlig at en saksbehandler fra helse- og velferdskontoret kommer på hjemmebesøk.

Hvilke tjenester du får, vil være avhengig av din situasjon. En ansatt på helse- og velferdskontoret vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg.

Hvilket helse- og velferdskontor tilhører jeg?

Søk i det digitale kartet og finn ut hvilket helse- og velferdskontor du tilhører. Hvilket helse- og velferdskontor tilhører jeg?

Hvis du bor i Finnøy kommune eller i Rennesøy kommune, blir Byfjord helse- og velferdskontor (tidligere Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor) ditt helse- og velferdskontor fra 1. januar 2020. 

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester? 

Du kan fylle ut søknadsskjema som du finner her.

Det er den som trenger hjelp, som skal skrive under på skjemaet. Dersom andre skriver under, skal det legges ved skriftlig fullmakt. Hvis den som søker ikke er i stand til å gi skriftlig fullmakt, må dette begrunnes i søknadsskjemaet.

Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det til ditt lokale helse- og velferdskontor. Skjemaet må sendes i vanlig post, ikke på e-post på grunn av personvern. Hvis du vil, kan du levere det direkte til kontoret.

Hva skjer etter at jeg har søkt om helse- og omsorgstjenester?

Du vil få skriftlig svar på søknaden innen en måned. Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i svaret fra helse- og velferdskontoret.

Helse- og velferdskontorene er koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette kan gjelde samarbeid internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Helse- og velferdskontorene har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet, og passe på at kommunen ivaretar sitt ansvar for oppfølging og tilrettelegging.

Familien har rett til barnekoordinator hvis

 • familien har barn under 18 år eller venter barn,
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og
 • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for

 • koordinering av tjenestene til familien og barnet
 • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Det betyr blant annet

 • å arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene
 • å veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet
 • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner
 • fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Søknad

Søknad om barnekoordinator sendes per post til ditt helse – og velferdskontor. Søknadsskjema kan lastes ned her: Last ned søknad om helse- og omsorgtjenester. (stavanger.kommune.no).

Dere vil få skriftlig svar på søknaden og kan klage på avgjørelsen.

Har dere behov for mer informasjon?

Kontakt ditt helse- og velferdskontor per e-post eller telefon (telefontid 07.40 – 15.00).

Koordinator for personer med demens
Stavanger kommune tilbyr alle personer med demens en fast koordinator ved helse- og velferdskontoret de tilhører. Det gjelder også de som ikke har behov for kommunale tjenester når diagnosen er stilt. Personer med demens og deres pårørende kan få oppfølging med samtale og informasjon av koordinator i eget hjem. Dersom man har demens og ønsker å få en koordinator kan man kontakte helse- og velferdskontoret man tilhører.

Kommunalt palliativt team (KPT)
Etter en prosjektperiode er nå Kommunalt palliativt team (KPT) etablert som en fast tjeneste i Stavanger kommune fra 01.01.2020.

 • KPT er en bydekkende tjeneste som består av spesialsykepleier og legespesialist innen lindrende behandling/palliasjon
 • KPT gir råd, veiledning og direkte praktisk oppfølging til pasienter med behov for lindrende behandling (palliasjon), uavhengig av alder, diagnose og prognose.
 • Hjelpen gis i samarbeid med eksisterende helsepersonell og fastlege.
 • KPT gir hjelp til pasienter uavhengig av bosted.
 • Det gjelder for pasienter som bor hjemme, i syke/aldershjem og i ulike typer bofellesskap og avlastningsboliger.

For å få hjelp kan du kontakte ditt helse- og velferdskontor.

Pakkeforløp rus og psykisk helse
Pakkeforløp innen rus og psykisk helse skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre samarbeid mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Det skal være forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

De tre første pakkeforløpene tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er: 

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

I Stavanger kommune er det de fire helse- og velferdskontorene som er koordinerende enhet, og kan kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Den kommunale forløpskoordinator-funksjonen er plassert ved helse- og velferdskontorene.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Hovedfokuset er kartleggingen av pasientens behov utover selve kreftbehandlingen. 

Innhold i pakkeforløpet:

 • Samhandlingspunkt 1: Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter kreftdiagnose
 • Samhandlingspunkt 2: Behovskartlegging i kommunen 3-4 måneder etter en kreftdiagnose
 • Samhandlingspunkt 3: Behovskartlegging i kommunen 12-18 måneder etter en kreftdiagnose
 • Siste samhandlingspunkt i pakkeforløpet er 12-18 måneder etter kreftdiagnosen. Dersom pasienten har behov for videre samtaler og oppfølging skal han følges opp så lenge han har behov for det. 

Hvem omfatter pakkeforløpet?

Alle som får en kreftdiagnose, også de som allerede er i et diagnosespesifikt pakkeforløp for kreft. Det gjelder uavhengig av om det gis aktiv behandling eller lindrende behandling. Pasienter som får tilbakefall skal også behandles. Pakkeforløpet gjelder også barn.

Hvem skal gjennomføre samtalene i kommunen?

Sykehuset avklarer med pasienten mens vedkommende er innlagt om han/hun ønsker oppfølging i henhold til pakkeforløpet i kommunen. Hvis pasienten takker ja, sender sykehuset en skriftlig henvendelse til kommunen og ber om at pakkeforløp iverksettes. Kommunen sender brev og et skjema til pasienten, som bekrefter henvendelsen. Kommunen tar så kontakt med pasienten for å avtale tid for samtale. Pasienten kan bruke skjemaet til å forberede seg til samtalen. Hvis pasienten på sykehuset takker nei til pakkeforløpet, kan vedkommende likevel få pakkeforløp hjem oppfølging i kommunen. Pasienten må da ta kontakt med helse- og velferdskontoret sitt og be om tjenesten.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Aktivitetskatalog – bedre helse i mer aktivitet

Stavanger kommune legger til rette for helsefremmende og forebyggende tiltak – hele livet. Denne aktivitetskatalogen gir deg en oversikt over aktiviteter og tilbud som kan være aktuelle for å få et mer aktivt og selvstendig liv:

Byfjord helse- og velferdskontor (tidligere Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor)

Byfjord helse- og velferdskontor dekker kommunedelene Eiganes, Tasta, Rennesøy og Finnøy. 
Besøksadresse: Byfjordparken 15
Postadresse: Byfjord helse- og velferdskontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 82 00
Telefax: 51 50 82 01
E-post:  byfjord.hvk@stavanger.kommune.no

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 07.40 - 15.00

Hvis du bor i en av de to kommunedelene Rennesøy eller Finnøy, kan du avtale å treffe Byfjord helse- og velferdskontor enten i Vikevåg eller på Judaberg etter 1. januar 2020. Ta kontakt på telefon på forhånd for å avtale tid. Du kan også få veiledning hos Innbyggerservice enten i Vikevåg eller på Judaberg.

Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor 

Besøksadresse: Tinngata 8, 4014 Stavanger
Postadresse: Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor,
Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 89 10  
Telefax: 51 50 89 25 
E-post: hundvag.storhaug.hs@stavanger.kommune.no

Åpningstid: 10.00-14.00
Telefontid: 09.00-11.00 og 12.30-15.00

Madla helse- og velferdskontor

Madla helse- og velferdskontor dekker Tjensvoll, Madla og Stokka.
Besøksadresse: Madlakrossen 6-8, 1. etasje 
Post: Madla helse- og velferdskontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 84 00
Telefax: 51 50 84 90
E-post:  Madla.hs@stavanger.kommune.no

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 07.40 - 15.00

Hillevåg og Hinna helse- og velferdskontor 

Hillev├ąg og Hinna helse- og sosialkontor
Hillev├ąg og Hinna helse- og sosialkontor
Foto: Mine Kristin Seren

Besøksadresse: Gullspennetunet 1, 1. etasje
Postadresse: Hillevåg og Hinna helse- og velferdskontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 91 22 50       
Telefax: 51 91 24 90
E-post:  hillevaag.hinna.hs@stavanger.kommune.no 

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 09.00-11.00 og 12.30-15.00