1. Stavanger Business Region
  2. Klynger i Stavanger
Folk rundt et bord på Innovation Dock

Klynger i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen huser noen av de mest aktive og voksende næringsklyngene i landet. Her finner du klynger innenfor energi og havvind, havbruk, helse og velferd, medier, smarte og bærekraftige byer i tillegg til transport og infrastruktur.

Oppdatert : 15.02.2024

Næringsklyngene er svært viktige for omstillingen i Stavanger-regionen. Klyngene gir sine medlemsbedrifter fart til å utvikle seg og tilgang til nye markeder nasjonalt og internasjonalt. Stavanger kommune jobber tett sammen med klyngene i regionen ved å være sparringspartner og gi økonomisk støtte til viktige prosjekter. Vi gjør dette for å bidra til å utvikle et bredere næringsgrunnlag og bidra til en omstilling i regionen, sier kommunens næringssjef Anne Woie.  

Klyngene består av etablerte bedrifter, gründere, investorer, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. De er alle del av Norwegian Innovation Clusters – et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Klyngene styrker samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige, og gir tilgang til verdifulle nettverk, utveksling av erfaringer, ny kunnskap og innovasjon. 

Energi: Norwegian Energy Solutions (NES) 

Norwegian Energy Solutions er en energiklynge med det overordnede mål å lede overgangen til energiløsninger med lavutslipp ved å utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger, samt forbedre eksisterende energiløsninger. Besøk nettsiden til NES 

Havvind: Norwegian Offshore Wind Cluster 

Klyngen skal være en foretrukket global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Med mange års erfaring innen olje og gass, har bedriften en unik kompetanse når det bygges stadig flere installasjoner lengre til havs. Besøk nettsiden til Norwegian Offshore Wind Cluster. 

Havbruk: Stiim Aqua Cluster 

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte. Teknologioverføring er grunnpilaren i Stiim, og skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena hvor sterke teknologimiljøer inne olje- og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og It, jobber tett sammen med den etablerte havbruksnæringen for å akselerere veksten globalt. Besøk nettsiden til Stiim Aqua Cluster.  

Smartby: Nordic Edge Smart City innovation Cluster  

Smart City Innovation Cluster ønsker å være en drivkraft for utviklingen av smartere byer og lokalsamfunn. Klyngen er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å utvikle smartby-løsninger for og med byene. Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortere for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet. Besøk nettsiden til Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.  

Infrastruktur: Vital Infrastruktur Arena 

Vital infrastruktur arena (VIA) er den ledende klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. VIA skal bidra til smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane som gir økt sikkerhet og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og våre byer og regioner. Besøk nettsiden til Vital Infrastruktur Arena 

Helse og velferd: Norwegian Smart Care Cluster 

Klyngens oppdrag er å legge til rette for at medlemmer kan samarbeide for at de bedre og raskere kan lykkes med kommersialisering av nye løsninger og salg av helsetjenester og velferdsteknologiske løsninger og tjenester både for det private og offentlige markedet, i Norge, Norden og internasjonalt. Besøk nettsiden til Norwegian Smart Care Cluster. 

Medier: NCE Media

Medieklyngen NCE Media har hovedkontor i Bergen og avdeling i Stavanger, og er et ledende internasjonalt knutepunkt for media- og teknologiinnovasjon. Media Lab og en startup-lab utgjør kjernen i innovasjons- og forskningsprosjektene for klynge- og klyngepartnerne. NCE Media teller totalt rundt 100 bedrifter, med åtte store universiteter og forskningsanlegg blant medlemmene. Besøk nettsiden til NCE Media