1. Flere må jobbe mer i fremtiden
  2. Samarbeid gjør jobben lettere

–Jo oftere du er på jobb, jo tryggere blir både du og pasientene

Flere ansatte i heltid gir økt kvalitet på tjenestene, fordi de ansatte kjenner både brukerne og rutinene bedre.

Som Ingrid snakker om i filmen, så er det å være ofte på jobb viktig for at både brukerne og hun selv skal føle seg trygge.  

Ingrid sier også at en god arbeidsdag for henne er å komme på jobb og få et smil fra en kollega, og at hun og kollegene sammen planlegger hvordan dagen skal bli.

Heltid skaper sterke fagmiljø

At flere arbeider i større stillinger har også mange positive effekter på arbeidsmiljøet. Det gir et sterkere fagmiljø, bedre fordeling av arbeidsoppgavene, mindre vikarbruk og ansatte som kjenner oppgavene og derfor kan arbeide mer selvstendig. For den enkelte ansatte betyr det at du kjenner både brukerne, kollegene og arbeidsrutinene bedre. 

Fornøyde ansatte er gode ambassadører

For at et arbeidssted skal kunne arbeide godt med arbeidsmiljø og kompetanseutvikling, er det viktig at leder har tid til å følge opp de ansatte. Flere heltidsansatte betyr i sum færre ansatte, som igjen betyr at leder har bedre tid til å følge opp hver enkelt ansatt på en god måte. Fornøyde ansatte er gode ambassadører for virksomheten og bidrar til å både beholde og rekruttere nye ansatte.  

Bedre kvalitet og effektivitet

Mange bruker Leif E. Molands heltidshjul (2017) som eksempel for å vise denne sammenhengen. Dette hjulet viser hvordan flere heltidsstillinger gir positive effekter både for arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet. 

Illustrasjon som viser Molands heltidshjul

I arbeidet med å styrke heltidskulturen er forsker Leif E. Moland sentral. Han sier blant annet at for at et arbeidsmiljø skal oppleves bærekraftig fra arbeidstakers perspektiv, bør følgende være på plass: 

Den ansatte:  

  • klarer å stå i (heltids)jobb til naturlig pensjonsalder (62–67 år)
  • opplever arbeidsglede, tilhørighet, mestring og respekt 
  • er «middels» sliten etter en arbeidsøkt 
  • har en lønn og pensjon «å leve av» (og muligheter til å ta opp banklån) 
  • har forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid 
  • opplever få HMS-avvik

Du kan lese mer om dette i rapporten; Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur En kunnskaps- og eksempelsamling