1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Kommuneplan for begynnere
Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune.

Kommuneplan for begynnere

Hva er egentlig en kommuneplan, og betyr det noe for deg og ditt liv? Her svarer vi på ting du kanskje lurer på.
Publisert : 31.05.2023

Se det store kartet Inger, Linda og Kaj holder opp på bildet øverst her. Kommuneplanens arealdel handler i grunnen om dette kartet: Hvordan skal vi bruke arealene i Stavanger?

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen handler om hvordan Stavanger skal utvikle seg de neste 15 årene. Hvilken retning skal lokalsamfunnet gå i, og hvordan skal vi bruke landområdene (og sjøen!) på best mulig måte? 

Kommuneplanen er på en måte moren til alle de andre planene i kommunen. Den bestemmer bl.a. hvor det skal være boliger, turveier, sykkeltraseer og butikker. Hver gang noen skal bygge noe nytt, må det være i tråd med kommuneplanen. 

Kommuneplanen består av to deler: En arealdel og en samfunnsdel. Det er arealdelen som er på høring nå. Samfunnsdelen ble vedtatt for to år siden, og den finner du her.

Samfunnsdelen er ganske kort og grei, mens arealdelen består av maaaange dokumenter i tillegg til selve kartet. Dette kan nok virke overveldende, men vi håper du vil prøve å sette deg inn i innholdet likevel!Bilde over alle forsidene til planene og strategiene og rapportene som hører inn under kommuneplanens arealdel.

Hvordan får jeg raskt oversikt? 

Kommuneplanens arealdel er en hel familie av planer, strategier og rapporter, og det tar tid å sette seg inn i alt. Begynn med planbeskrivelsen. Den gir en overordna innføring. Etterpå kan du velge om du vil dykke ned i temaer du interesserer deg for, f.eks. transport, arkitekturstrategi eller Grønn plan. Du finner alle dokumentene her.

Du kan også sjekke lysarkene som ligger her eller se opptak av en presentasjon vi holdt for politikerne i kommunalutvalget 10. mai (klikk på sak nr. 2 på sakslista i høyremargen, «Presentasjoner«). 

Hvor er selve plankartet, og hva viser det? 

Her er kommuneplan-kartet som viser hvordan de ulike arealene skal brukes. Gult betyr bolig, lilla betyr næring, grønn betyr grøntområde eller landbruk, brunt er sentrumsformål, blått er sjø, hvitt er områder som ikke er inkludert i planen. Områder med gulhvite striper er kombinert bebyggelse og anleggsformål. Vi forteller mer om kartet her.

I dette kartet kan du dra i en skyve-markør og sammenligne det nye kommunekartet med det gamle, for å se hva som er endret i forhold til tidligere kommuneplaner for Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Ombo.  

Men... er dette egentlig relevant for meg? 

Kommuneplanen angår alle i Stavanger, fordi den legger føringer for hvilket samfunn vi vil ha! Det handler om byen vår, stedene og omgivelsene våre de neste 15 årene.

Noen blir mer direkte berørt av kommuneplanen enn andre, for eksempel hvis eiendommen deres blir omregulert og får en ny farge på kartet.

For enkelte yrkesgrupper er kommuneplanen et viktig arbeidsverktøy. Det gjelder bl.a. arkitekter, utbyggere, eiendomsaktører og de som jobber med planlegging og byggesaksbehandling i kommunen. Kommuneplanen er også et viktig styringsverktøy for politikerne. 


Denne filmen forteller litt om hvordan byutviklerne i kommunen jobber. 

 
Kan hvem som helst sende innspill under en høring? 

Ja, og du trenger ikke formulere deg på en proff måte. «Innspill», også kalt «merknad» eller «uttalelse», betyr at du skriver noen linjer om hva du syns om planforslaget. Du kan sende innspill som privatperson, eller på vegne av en organisasjon eller bedrift som du representerer. Vi pleier å høre fra både vanlige folk, fra næringslivet, organisasjoner og fra offentlige etater. Mangfoldet er viktig, og alle innspill er nyttige for å få en så bra kommuneplan som mulig.  

Hva kan jeg mene noe om? 

Når planen er på høring, kan du si din mening om alt som står i planforslaget. Det kan for eksempel være: 

  • De overordna strategiene i planen, som for eksempel arealstrategien  
  • Forslag til endringer på konkrete eiendommer, f.eks. dyrka mark som foreslås gjort om til næringsareal eller bolig (eller omvendt)
  • Bestemmelsene, f.eks. krav til uteoppholdsareal i nye boligprosjekter 
  • Vern og bruk av grøntområder
  • Transport, for eksempel mobilitetspyramiden som sier at gående og syklende skal prioriteres foran biler  
  • Enkeltsaker: Bør det åpnes for flere butikker i Hundvåg sentrum? Trengs det turvei langs sjøen på Reilstad på Finnøy? Tennisbane eller friområde på Madla? 

Du kan gi både støtte og kritikk, alle innspill bidrar til at vi får et best mulig endelig planforslag!  

Hva skjer med innspillet mitt? Havner det bare i en skuff? 

Alt blir lest av samfunnsplanleggerne i kommunen, som veier innspillene opp mot faglige føringer og vurderer om planforslaget skal endres. Deretter lager vi en oppsummering som blir en del av saksfremlegget når politikerne skal vedta den endelige versjonen av kommuneplanen.  

Når du sender innspill, som på planspråket ofte kalles for «merknad» eller «uttalelse», er det greit å være obs på at det du skriver, inkl. navn, adresse og epost-adresse, blir offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Det vil si at hvem som helst kan se hva du har sendt inn.

Når er planen ferdig?

Vi regner med at kommuneplanen blir vedtatt av kommunestyret før sommeren 2023. Så skal den rulleres igjen, det vil si at vi lager en oppdatert og justert versjon, fire år etterpå. 

flyfoto bybrua
Foto: Håvard Hanasand