PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Næringsavdelingens årsrapport 2020

Årsrapport næring 2020

Oppdatert: 07.10.2021 14:57:48
Rosenberg

Innledning

Kommunen ønsker å være en tydelig pådriver for å stimulere til vekst på flere områder. Det er et hovedmål at Stavanger skal være blant de beste byene i konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping. Viktige satsingsområder er energihovedstaden, landbruk og havbruk, industri og teknologi, opplevelser og reiseliv.

Næringsarbeid i koronaens år

2020 ble et spesielt år. Koronapandemien, i tillegg til lav oljepris, gjorde det ekstra nødvendig med et nært lokalt samarbeid. Kommunen rigget raskt en regional tiltaksgruppe for å være koordinert og tett på næringslivet. Målet var å fange opp muligheter og utfordringer, samt få gode underlag til å kunne levere rask saksgang og holde den politiske ledelsen løpende orientert. Det har også vært viktig å gjennomføre forhåndsdrøftinger i forbindelse med innføring av lokale forskrifter grunnet koronasituasjonen.    

Næringsavdelingen ga på vårparten ukentlige oppdateringer til kommunalutvalget som er det næringspolitiske utvalget. På høsten ble frekvensen redusert til månedlig rapportering. Det er levert ca. 50 politiske saker for at formannskapet raskt skulle kunne foreta beslutninger om tildelinger for å få fart på næringslivet. Totalt er det bevilget nær 20 millioner kroner til aktuelle prosjekter.

På kinesisk står ordet krise av to tegn. Det ene står for fare, det andre for muligheter. Ny tenking og nye grep har vært nødvendige. Koronakrisen har også bidratt som en katalysator for høyere fart og raskere omstilling.

Større kommune gir bredere næringsgrunnlag

Stavanger ble en stor landbruks- og havbrukskommune etter sammenslåingen med Finnøy og RennesøyBredere næringsgrunnlag krever ny strategi som er utarbeidet i 2020. Strategien skal på høring og vedtas i første kvartal 2021. Det nye landbruks- og havbrukskontoret på Judaberg ble opprettet 1. januar og er en del av næringsavdelingen.  

Samarbeid viktigere enn noen gang

– og det haster! Stavanger er del av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Næringslivet står foran krevende omstillinger fra olje og gass til nye sektorer. Samarbeid er avgjørende for å lykkes, og kommunen bidrar aktivt for å utvikle en bærekraftig og diversifisert næringsstruktur.  

Partnerkommunene vedtok i 2019 å legge ned Greater Stavanger. I 2020 er det jobbet fram en ny samarbeidsmodell der kommunens initiativ overfor næringslivet forsterkes. 

På alle områder er samarbeid avgjørende for å skape vekst og utvikle en attraktiv by. Vi jobber sammen med kommuner, fylkeskommunen, næringsutviklingsorganisasjoner, næringsliv og akademiaMålet er konkrete felles prosjekter for økt verdiskaping, attraktivitet og økt sysselsetting.  

Prosjekter og høydepunkt

Styrking av energihovedstaden

Den ubestridte olje- og gasshovedstaden tar sats for å utvide domenet med energi fra vann og vind. Stavanger har ambisjoner om å ta en like naturlig posisjon som energihovedstad som vi har vært et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for energi fra fossile brennstoff.  

Kommunen tok i mars initiativ til et energihovedstadsprosjekt med deltakere fra Stavanger kommune, Sandnes kommune, Randaberg kommune, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Sparebank 1 SR-Bank, Næringsforeningen, NHO, LO og Innovasjon Norge.  

Erfaringene og interessen viser behov for et kontinuerlig samarbeid som skal styrkes på spesielt tre områder: Energirådet, kompetanseøkning, analyser og anbefalte aktiviteter, samt konferansen Energihovedstaden.  

Det toårige energihovedstadsprosjektet passer godt inn i ny jobbeform for regionalt samarbeid. Bedre samhandling er avgjørende for at regionen skal lykkes med økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Den unike kompetansen fra olje- og gassindustrien er en unik innsatsfaktor i den grønne skiftet. Høyt tempo og mobilisering av næringslivet er avgjørende for å lykkes.

Havvind det neste industrieventyret

Verden står foran en av tidenes største energitransformasjoner. Strømproduksjon fra havvind har potensial til å spille en hovedrolle i erstatningen av fossile energikilder. Norge har mulighet til å ta en ledende posisjon i havvindsindustrien, og Stavangerregionen kan lede an i utviklingen. Det fantastiske utgangspunktet er at vi kan stå på skuldrene til en kompetent og ressurssterk energinæring med svært mange innovative mennesker. 

Norsk sokkel er et springbrett for teknologiutvikling, og tradisjonelle olje- og gassaktører snur seg mot investeringene i fornybar energi. Equinor tjener allerede store penger på sin havvindsatsing i Storbritannia. Veksten vil være stor både for bunnfast og flytende havvind, og på dybder over 50 meter er det flytende produksjon som gjelder. Vår regionale energiindustri har de beste forutsetninger for å skape nye industrieventyr til havs. 

Norges nasjonale havvindskonferanse

High Wind 2020 er et konkret tiltak som understreker viljen til å ta en ledende havvindsposisjon. I samarbeid med private og offentlige aktører var Stavanger i november vertskap for den første nasjonale havvindskonferansen. Initiativet var en politisk bestilling fra Stavanger kommune.  

Illustrasjon High Wind. Vindmøller i skyene.
Illustrasjon High Wind
Illustrasjon: Stavanger kommune

Vekstpotensialet stort og det er enighet om at det vil vokse fram en spennende næring med stor internasjonal interesse og etterspørsel. Stavanger vil jobbe tett med alle interessenter for å skape vekst og arbeidsplasser i den nye næringen.  

En stor matkommune – fra land og hav

Stavanger ble fra 1. januar 2020 en av Norges største landbrukskommuner og landets fjerde største havbrukskommune. Mat har lenge vært en viktig satsing, men det utvidede næringsgrunnlaget bidrar til sterkere og mer målretta satsing på grønne og blå næringer. Fellesnevneren er bærekraftig matproduksjon – og at landbruk og havbruk er en viktig del av identiteten vår.  

Michelin til Stavanger
Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune

Hele verdikjeden er representert i Stavanger. I sentrum ligger Norges beste restaurant, med to stjerner i Michelinguiden. På øyene dyrkes urter og grønnsaker av ypperste kvalitet. Nydelig lam får vi fra Mosterøy, delikate kråkeboller fra Judaberg. 

Hastetiltak for matbyen

Koronasituasjonen rammet lokale matprodusenter og restaurantnæringen hardt. Mange fikk en dramatisk svikt i inntektsgrunnlaget. Matbyen var i krise. På rekordtid ble det satt inn hastetiltak. Midler ble omfordelt for umiddelbar oppstart av planlagt arbeid for å styrke verdikjeden for lokalmat fram mot den planlagte Michelinutdeling i februar 2021. Arrangementet er utsatt til juni 2021.  

Lokal matproduksjon er svært viktig for regionen. Det er potensial for å øke produksjonen, få større merverdi ut i kjeden, utvikle nye produkter, utnytte det enkelte produkt i større grad og utvikle nye og etablerte nettverk.  

I løpet av året er det bygget en sterkere verdikjede fra produsent til foredler til restauratør. Dette synliggjør hvordan lokale råvarer inngår i våre måltidsopplevelser og øker verdiskapingen i matbransjen.  

Fra folkefest til produsentløype

Som en følge av utviklingen av verdikjeden, utvidet også Gladmatfestivalen sitt virksomhetsområde. Den store følgerskaren finner nå en produsentløype med gårdsutsalg, lokale produkter og restauranter med lokalmat på gladmat.no. Styrken i merkevaren Gladmat ble brukt til å få ut viktig informasjon. En god hjelp for lokale forbrukere til å velge lokalt.  

Matprodusenter og kokker samlet.
Matprodusenter og kokker samlet.

Et annet eksempel er at kommunen finansierte etableringen av en møteplass der lokale matprodusenter fikk presentere sine produkter for lokale kokker, noe som umiddelbart genererte salg. Det er stor vilje til å bruke lokale kvalitetsprodukter, men det kreves en arena der tilbudet er synliggjort. Initiativet videreføres i 2021. 

Fra fjord til hav 

Kommunen har bidratt til finansiering av mulighetsstudien “Verdiskapingspotensialet og veikart for havbruk til havs” og konferansen “Havbruk til havs”. Sistnevnte måtte av smittevernhensyn flyttes til 2021. Studien synliggjør at det er et stort verdipotensial i å flytte matproduksjon fra fjord til hav. Rapporten ser nærmere på hvordan dette kan utvikles til en industri basert på teknologi og arbeidskraft fra olje- og gassindustrien. Det er gode muligheter for omstilling, verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser. I et 20-30 års perspektiv kan vi oppleve et haveventyr også innenfor matproduksjon. 

Kreative arrangører

Arrangement har oppstått i mer eller mindre ny drakt. Næringslivet i regionen har vært kreative og vist omstillingsdyktighet. Alternative Gladmat ble for eksempel en stor suksess med sine Gladmat-løyper. Nordic Egde samlet over 5000 digitale deltakere. Flere andre arrangement som f.eks. Tomatkonferansen, Forskningsdagene og KÅKÅnomics ble gjennomført innenfor gjeldende smittevernregime. Treffpunkt Stavanger er etablert for åpne opp kommunen, presentere og diskutere viktige næringssaker med relevante aktører.

Kunnskapsbyen Stavanger 

I sommer ble det undertegnet en samarbeidserklæring mellom Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus og Rogaland fylkeskommune. Partene skal arbeide for styrking av regionens helsefaglige utdanning, forskning, innovasjon og næringsutviklingKunnskap skal gjøre byen attraktiv, skape ny økonomisk vekst, gode velferdstjenester og ny næringsutvikling. 

Internasjonalt samarbeid

I løpet av 2020 har kommunen jobbet frem nye strukturer for internasjonalt samarbeid i arbeidet med næringsutvikling. I forslaget til den nye næringsstrategien er internasjonalt samarbeid tatt inn som et nytt strategisk grep. Gjennom internasjonalt samarbeid skal kommunen dele kunnskap og hente erfaring gjennom nettverk, prosjektsamarbeid og delegasjoner.

Kommunens medlemskap i Europas største bynettverk Eurocities har blitt utvidet til nettverkets næringsforum, der byer og kommuner fra hele Europa arbeider med kunnskaps- og erfaringsutveksling om næringsutvikling, attraktivitet, innovasjon og entreprenørskap. I tillegg har kommunen engasjert seg i Greater Stavanger sine tidligere samarbeid, for eksempel matbynettverket Delice, energibynettverket World Energy Cities Partnership, og nye samarbeidsformer som Norway2OTC, den nasjonale delegasjonen til OTC-konferansen i Houston.

Tildelinger 2020

20 millioner tildelt

Stavanger kommune bidrar til finansiering og samarbeid med næringsklynger, gründermiljøer og entreprenører. Dette skal gjøre kommunen mer attraktiv for innovative bedrifter – som er drivere for nødvendig omstilling. I 2020 er det bevilget totalt ca. 20 millioner kroner.

Pengene kommer fra tre ulike ordninger. Vekstfondet delte i august ut 5,7 millioner kroner. Fondet var totalt på 40 millioner kroner som er tildelt fra 2016 til 2020.

Ekstraordinære midler fra staten gjorde at 3,9 millioner kunne fordeles på 19 prosjekter. Kommunen gir også økonomisk støtte til utvikling og etablering av nye prosjekter. Kravet til støtte er at tiltaket faller inn under ett av de fire strategiske områdene kompetanse, omstilling, attraktivitet og internasjonalisering.

Noen av bedriftene som har fått korona-støtte var invitert til rådhuset 28. oktober 2020 for å fortelle hva midlene skal brukes til. Bilde av representanter.
Noen av bedriftene som har fått korona-støtte var invitert til rådhuset 28. oktober 2020 for å fortelle hva midlene skal brukes til. På bildet, fra venstre: Jørund Østbø-Bjåstad (Hove West), Wenche Hansen (Guidecompaniet), Sveinung Hove (Hove West), Tsvetlina Sofeva (Sirkus Renaa), ordfører Kari Nessa Nordtun, Sven Erik Renaa (Sirkus Renaa), Thorbjørn Jensen (Kaefer Energy) og næringssjef Anne Woie.

Oversikt over tildelte midler i 2020

Vekstfond – totalt kr 5,7 mill. kroner

 • BioEnergi Finnøy kr 3 000 000
 • Blue Planet kr 1 200 000
 • Valide kr 1 500 000

Ekstraordinært næringsfond knyttet til korona – 3,9 mill. kroner

 • Sirkus Renaa-fabrikken AS kr 800 000
 • Kaefer Energy kr 500 000
 • Hove West AS kr 500 000
 • Guidecompaniet AS kr 300 000
 • Region Stavanger kr 250 000
 • FjordEvents AS kr 225 000
 • Kronengruppen AS kr 200 000
 • Creator Makerspace AS kr 175 000
 • Hjemkjøring fra Stavanger sentrum kr 165 000
 • Attende AS kr 150 000
 • Pedergata Utviking AS kr 150 000
 • Nansen & Co AS kr 130 000
 • Retail Solution AS kr 100 000
 • Comfort Hotel Square kr 80 000
 • Chili Chocolate AS kr 75 000
 • D2 Productions AS kr 70 000
 • Høydepunkt Arrangementsservice kr 50 000
 • Love & Pain Tattoo kr 45 000
 • Smagen på Skagen AS kr 45 000

Fra næringskonto, knyttet til korona – 1,8 mill. kroner

 • Norwegian Energy Solutions SA kr 450 000
 • Akuna AS kr 300 000
 • Altibox og Veni på vegne av Master Blaster AS kr 200 000
 • Saferock AS kr 200 000
 • X2 Innovation Center kr 150 000
 • Kulturkompaniet AS kr 150 000
 • Knowing Why as kr 125 000
 • Helgøysund Marina kr 100 000
 • Norsk sentrumsforening kr 90 000
 • Black Phenix AS kr 50 000

Øvrige tildelinger fra næringskonto

 • Region Stavanger – ekstraordinære midler ifb. korona kr 2 500 000
 • Gladmat kr 2 000 000
 • Nordic Egde kr 1 000 000
 • Skape kr 755 000
 • VIA digital tunnel kr 750 000
 • Prosjekt Energihovedstaden kr 500 000
 • Stavanger sentrum ekstraordinære midler ifb. krona kr 500 000
 • Nordic Edge - e-sport kr 500 000
 • Pådriv Hillevåg kr 300 000
 • Michelin Star Revelation Star/Region Stavanger kr 400 000
 • Lysefjorden utvikling AS kr 266 668
 • Norway Summit kr 200 000
 • Uropatruljen/Fairplay Bygg kr 250 000
 • Kompetansetilbud arbeidsledige og permitterte kr 250 000
 • Media City kr 250 000
 • Visit Utstein kr 250 000
 • Det norske måltid kr 250 000
 • Næringsforeningen/tre prosjekter kr 250 000
 • KåKÅnomics 2020 kr 200 000
 • Nordisk allmennmedisin konferanse 2021 kr 200 000

Det ble bevilget 1, 5 millioner kroner til styrket innsats for havvind.  I dette inngår prosjekter som havvindskonferansen, energihovedstaden og mulighetsstudier. I tillegg er det gitt støtte til flere prosjekter under kr 100 000. Totaloversikt inklusiv rapport fra aktørene legges fram i kommunalutvalget våren 2021.

Avslutning

2020 har vært et annerledesårWebinarer, Teams, hjemmekontor, hjemlevering er ord som plutselig er allemannseie. Digitalisering har vi holdt på med en stund, men utviklingen har skutt fart – for eksempel når det gjelder digitale møteplasser. 

Store deler av næringslivet i regionen er negativt berørt av 2020. Koronaviruset har rammet svært mange aktører, det samme har oljeprisen. Flere bedrifter og næringer har fått dobbelt opp.   

Fantastisk industri som grunnlag for omstilling

I november kom 2019-tallene for verdiskaping i Norge. Storbyområdet Stavanger, som inkluderer Sandnes, Sola og Randaberg, troner øverst på verdiskapingstoppen. Vårt private næringsliv bidrar med nesten 1,2 millioner kroner i verdiskaping per innbygger. Tallene for Oslo er 840 000 kroner, Bergen 418 000 kroner, mens landsgjennomsnittet er 368 000 kroner. Ja, vi kan takke olje og gass for mye, men evnen og viljen til å skape verdier gir også et fantastisk grunnlag for videreutvikling og omstilling. Stavanger har skapt, skaper og skal skape store verdier. 

Næringsavdelingen 2020

I løpet av 2020 har næringsavdelingen fått utvidet staben med to nye stillinger og består ved utgangen av året av seks medarbeidere. I tillegg er det seks medarbeidere ved landbruks- og havbrukskontoret på Judaberg. Seksjonen skal bidra til å utvikle, følge opp og gjennomføre overordnede strategier og planer for utviklingen av den blågrønne sektoren i kommunen. 

Bilde av de ansatte i næringsavdelingen.
De ansatte i næringsavdelingen.
Foto: Stavanger kommune

Nye oppgaver i 2021

Fra 1. januar 2021 avvikles Greater Stavanger, og næringsavdelingen tilføres en rekke nye oppgaver for å videreutvikle og styrke posisjonen som god vertskapskommune for næringslivet. Stavanger ønsker å ha hendene på rattet, være en aktiv medspiller og pådriver i omstillingsarbeidet næringslivet skal gjennom. Sterkere styring og utvidede oppgaver krever flere medarbeidere, med blant annet oppgaver knyttet til grønn omstilling, merkevarebygging og kommunikasjon.

Tenke nytt, jobbe på nye måter

Krevende omstendigheter tvinger oss til å jobbe på nye måter. Dette gir grunnlag for innovasjon, nye satsinger, nye måter å tenke på. I næringsarbeidet jobber vi nå med å samarbeide mer effektivt, koble bedre på tvers, prøve, teste og samtidig ha lov til å feile. Kommunes rolle er å være i front på omstilling og samarbeid, og støtte med midler der vi kan.

Vi har verken tid eller råd til å være passive. I stedet er det viktig å framheve kommunens og regionens fortrinnVi har kultur for å jobbe hardt, gripe muligheter og omstille oss når det trengs. Vi har gjort det før og er klar til å gripe nye muligheter nå også.   

På vei mot det grønne skiftet 

I næringsavdelingen er vi motivert for mer enn å “holde hjulene i gang”. Vi skal bidra til det grønne skiftet. Nye bærekraftige industrier må til for å skape vekst og arbeidsplasser – som igjen er økonomisk bidrag til fellesskapet.