PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Barnehage
 4. Kvalitet i barnehagen
 5. Klage på barnehage

Veiledning og tilsyn med barnehager

Kort fortalt

Du kan klage om du er misfornøyd med tilbudet i barnehagen. Slik klager du:

 • Ta problemet opp med barnehagens ledelse først.
 • Gjelder det generelle forhold kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg.
 • Ønsker du å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med Stavanger kommune. 
 • Ønsker du fortsatt å gå videre kan du klage til Statsforvalteren i Rogaland.

Veiledning og tilsyn med barnehager 

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen gi veiledning om, og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter, jf. barnehagelovens § 10 Barnehagemyndighetens ansvar, første ledd.   

Barnehagemyndigheten kan pålegge barnehager å rette opp uforsvarlige eller ulovlige forhold. Målet er å sikre at barnehagene følger lover og forskrifter, og at barna får et tilbud med god kvalitet. Barnehageeier er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket. 

Barnehageloven pålegger kommunen plikter både som barnehageeier og som lokal barnehagemyndighet. Det følger av bhl § 11 at kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier, når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.   

I Stavanger kommune er det kommunalsjef for barnehage som er eier av de kommunale barnehagene, og som er delegert ansvaret for å oppfylle barnehageeiers plikter etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.  

Direktør for oppvekst og utdanning er lokal barnehagemyndighet. Avdelingssjef forvaltning er delegert ansvaret for kommunens plikter som barnehagemyndighet.  

Denne delingen av kommunens plikter etter barnehageloven er gjort for å ivareta tilliten til barnehagemyndighetens upartiskhet., jf. bhl § 11.  

Barnehagemyndighetsteam har ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Teamet har også ansvar for godkjenninger, opptak og søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. 

Plan for systematisk tilsyn av barnehagene 

Kommunens tilsyn med barnehagene er en kontinuerlig oppgave. Barnehagemyndigheten skal påse at både de kommunale og private barnehagene driver i samsvar med barnehageloven med forskrifter.  

Å påse innebærer å ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, vurdere risiko for brudd på regelverket og benytte veiledning og tilsyn som virkemidler for å endre lovstridig praksis.  

Stavanger kommune har utarbeidet en plan for systematisk tilsyn med barnehagene. Planen gir et innblikk i tilsynsmyndighetens rolle og de ulike tilsynsmetodene.  

Plan for veiledning og tilsyn med barnehager i Stavanger kommune 

Lov og forskrifter  

Lov om barnehager   

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger 

Kontakt  

For henvendelser om bekymringer eller klager som gjelder kommunale eller private barnehager, tar du kontakt med barnehagemyndigheten på

E-post: barnehagemyndighet@stavanger.kommune.no

Postadresse:  
Oppvekst og utdanning, barnehagemyndighetsteamet 
Postboks 8001, 4068 Stavanger 

Telefon: +47 51507090  

Avdelingssjef Kjersti Lothe Dahl i oppvekst og utdanning har ansvaret for å ivareta kommunens rolle som barnehagemyndighet. 

Bekymring eller klage som gjelder den pedagogiske virksomheten i barnehagen 

Hva kan jeg gjøre før jeg sender inn bekymring eller klage? 

Om du er misfornøyd med tilbudet i barnehagen kan du klage. Har du en bekymring eller klage som gjelder en barnehage bør du som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller styrer/daglig leder/virksomhetsleder. Å løse en sak på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter. Det er barnehagen som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre. 

Er du misfornøyd med generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen. 

Dersom dette ikke løser problemstillingen eller du fortsatt er urolig for om barnehageeier oppfyller lover og forskrifter kan du benytte elektronisk skjema som også ligger under Hvordan kan jeg klage? 

Hva kan jeg klage på? 

Det er barnehagens oppgave å ivareta alle barns behov for omsorg, lek, læring og danning i samarbeid med barnets hjem. Personalet i barnehagen skal møte barn og foreldre med tillit og respekt. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for vennskap og felleskap.  

Barnehagen har plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø og arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna (bhl. §§ 41-43).  

Her er noen eksempler på tema som kan være bakgrunn for å melde en bekymring eller klage:  

 • Uheldig samspill mellom barn  
 • Uro for det psykososiale barnehagemiljøet  
 • Barn som over tid ikke deltar i lek  
 • Vanskelig samarbeid med barnehagen  
 • Manglende informasjon om barnet ditt  
 • Manglende pedagogisk innhold  
 • Barns manglende mulighet til å påvirke barnehagehverdagen sin  
 • Lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne  
 • Stor utskiftning av personalet over tid  

Hvordan kan jeg klage? 

Du kan sende en bekymringsmelding eller klage ved å benytte elektronisk skjema 

Innholdet i bekymringsmeldingen vil bli formidlet skriftlig til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. Hvis du ønsker at navn og opplysninger skal anonymiseres, må dette tydelig komme frem i bekymringsmeldingen.  

E-poster skal ikke inneholde personopplysninger, og vi ber derfor alle benytte klageskjemaet.  

Har du spørsmål knyttet til å fylle ut klageskjemaet, ta kontakt barnehagemyndigheten.  

Hva skjer med klagen min? 

Når barnehagemyndigheten mottar klagen, vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven med forskrifter sine bestemmelser.  

Innholdet i bekymringsmeldinger vil bli formidlet skriftlig til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. 

Vurderer barnehagemyndigheten at det er grunnlag for å føre tilsyn, har barnehagen som part i saken rett til å bli gjort kjent med klagens innhold. Etter et tilsyn er gjennomført mottar barnehagen en rapport.  

Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven med forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Du som klager vil bli orientert om utfallet i saken. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.  

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil saken unntas offentligheten. Vi gjør oppmerksom på at det ikke forhindrer at noen kan be om innsyn i saken, blant annet media, men all sensitiv informasjon blir da fjernet.  

Behandling av personopplysninger 

Stavanger kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. Les mer om hvordan kommunen behandler personopplysninger her. 

 Personvernerklæring Stavanger kommune