PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Byggeprosjekter Mosvangen

Poppeltunet på Mosvangen: Barnehage, dagsenter og avlastningsboliger

På Mosvangen bygges Poppeltunet, som består av ny barnehage, dagsenter for mennesker med redusert funksjonsevne og avlastningsboliger.

Tre bygg i grønne omgivelser sett skrått ovenfra. I bakgrunnen skimtes Mosvatnet. I forgrunnen en bilvei.

Prosessen i byggeprosjektet

 • August 2021: Formannskapet godkjente skisseprosjekt for dagaktivitetssenter, og prosjekteringen kunne begynne.
 • Februar 2022: Formannskapet vedtok prosjektforslag for nye Mosvangen barnehage og la føringer for det videre arbeidet.
 • Juni 2022: Etter at ulike tomter er vurdert, bestemte formannsskapet at nye avlastningsboliger for funksjonshemmede skal etableres på Mosvangen, samlokalisert med dagaktivitetssenteret og Mosvangen barnehage.
 • November 2022: Formannskapet vedtok konseptet for avlastningsboligene, som er grunnlaget for den videre prosjekteringen. 

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

 • Prosjekteringen av barnehagen og dagarktivitetssenter pågår, og legges fram for politisk behandling før byggingen starter.
 • Desember 2023: I handlings- og økonomiplanen for 2024–2027 bevilger bystyret midler til videre prosjektering og deretter bygging fra 2024 og framover.
 • I budsjettet ligger det midler til byggingen av avlastningsboligene er fra 2026 og framover.

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

 • Anleggsarbeidet med infrastruktur på området starter høsten 2024.
 • Riving av eksisterende bygg skjer etter planen fra høsten 2025.
 • Deretter blir det byggeverksomhet på tomten i rundt tre år.

1. Kartlegging og utvikling

 • August 2021: Formannskapet godkjente skisseprosjekt for dagaktivitetssenter, og prosjekteringen kunne begynne.
 • Februar 2022: Formannskapet vedtok prosjektforslag for nye Mosvangen barnehage og la føringer for det videre arbeidet.
 • Juni 2022: Etter at ulike tomter er vurdert, bestemte formannsskapet at nye avlastningsboliger for funksjonshemmede skal etableres på Mosvangen, samlokalisert med dagaktivitetssenteret og Mosvangen barnehage.
 • November 2022: Formannskapet vedtok konseptet for avlastningsboligene, som er grunnlaget for den videre prosjekteringen. 

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

2. Prosjektering

 • Prosjekteringen av barnehagen og dagarktivitetssenter pågår, og legges fram for politisk behandling før byggingen starter.
 • Desember 2023: I handlings- og økonomiplanen for 2024–2027 bevilger bystyret midler til videre prosjektering og deretter bygging fra 2024 og framover.
 • I budsjettet ligger det midler til byggingen av avlastningsboligene er fra 2026 og framover.

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

3. Bygging

 • Anleggsarbeidet med infrastruktur på området starter høsten 2024.
 • Riving av eksisterende bygg skjer etter planen fra høsten 2025.
 • Deretter blir det byggeverksomhet på tomten i rundt tre år.

 

Mosvangen barnehage

Digital tegning av et større bygg kledd i tre. Foran bygget uteområder med lekende barn.

Mosvangen barnehage blir en 8-avdelings naturbarnehage, med friområdene rundt Mosvannet rett i nabolaget. Barnehagen skal ha plass til 120 barn og 32 ansatte.

Barnehagen bygges delvis på tomten til nedlagte Mostun sykehjem, med god støyskjerming mot veien.

Dagaktivitetsenteret på Mosvangen

Illustrasjon. Bygg i lyst tre merket "Mosvangen dagsenter". Ved førsteetasjen åpent område med kafé eller lignenende.

Aktivitetssenteret skal møte behov som personer med redusert funksjonsvene har for daglige aktiviteter. Det blir bygget der deler av studentboligene på Mosvangen ligger i dag. Kommunen overtar tomten i midten av 2025.

Avlastningsboligene på Mosvangen

Digital tegning av tre bygninger kledd i tre henger sammen, det er beiset blekt rødt, gult og grønt. Rundt byggene er trær og andre planter, foran bygget av mennesker i aktivitet.

Nye avlastningsboliger med plasser til opp mot 18 beboere bygges også på tomten der Studentsamskipnaden har studentboliger på Mosvangen. 

Boligene vi bygger vil gi avlastning til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, det kan være både personer med utviklingshemming, og personer med fysiske og psykiske helseutfordringer.

Samlokalisering for mennesker og miljø

I Poppeltunet blir aktivitetsbygget, avlasningsboligene og barnehagen hverandres nærmeste naboer. De deler utearelaer med hverandre og omgivelsene.

Samlokaliseringen og samordningen av prosjektene bidrar til at kommunen kan utnytter fysiske, økonomiske, teknologiske og menneskelige ressurser på best mulig måte, både i byggefasen og i driften av byggene og virksomhetene.

Samlokalisering gjør det også enklere å etablere felles klimavennlige energiløsninger og sørge for et sosial bærekraftig byggeprosjekt. Mer om det nedenfor.

Klimavennlige bygg og byggeplasser

Barnehagebygget bygges med massivtre i bærekonstruksjonene og prosjekteres som plusshus. Det betyr et hus som er konstruert
slik at det i løpet av levetiden produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset.

Bygget miljøsertifiseres på nivå Breeam Outstanding, som er høyeste nivå av Norges mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg, Breeam Nor.

Aktivitetsbygget prosjekteres som passivhus med jordvarme kombinert med solcelleanlegg. I tillegg benyttes massivtre som bærekonstruksjon. Bygget blir Bream Nor-sertifisert.

Avlastningsboligene skal også tilfredstille strenge miljøkrav, for inneklima, lys, materialvalg, avfallshåndtering, energibruk med mer.

Felles for byggeprosjektene i Poppeltunet:

 • Fossilfrie byggeplasser, så langt det er mulig. Det vil si at anleggsutstyr og -maskiner går på elektrisitet eller biodrivstoff. 
 • Felles energisentral, med deling av overskuddsenergi. Hvis det er mulig, skjal energisentralen kobles til energisentralen til Gamlingen badeanlegg. Den vil i så fall forsyne Gamlingen med med jordvarme fra energibrønner i området, som også lagrer overskuddsenergi i varme deler av året.
 • Byggene får energi fra solceller både på takene, integrert i fasader og integrert i støyskjerming som kommer langs Henrik Ibsens gate.

Sosialt bærekraftige bygg og byggeprosjekter

De tre byggeprosjektene i Poppeltunet skal være sosialt bærekraftige. I Stavanger kommune knytter vi sosial bærekraft til målet i kommuneplanen om å skape gode hverdagsliv (se side 14 i planen).

I disse byggeprosjektene handler det om å lage bygg og uteområder som bidrar til gode og sunne hverdagsliv for menneskene som skal fylle byggene med liv og aktivitet. Men også for andre folk som ferdes i området, slik at ulike mennesker kan få større muligheter til å bli inkludert i hverandres hverdag.

Logo for Poppeltunet, tre halvmåner danner en indre uregelmessig sirkelDerfor bærer byggeprosjektene på Mosvangen navnet Poppeltunet. Ordet poppel kommer av det latinske populus, altså folk eller fellesskap.

Det står tre store svartpopler tett på byggeområdet. Vi skal ta godt vare på dem, de er sjeldne på våre breddegrader og bidrar til mangfoldet i alt det grønne rundt Mosvatnet.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung mann

Eirik Gard

fungerende prosjektleder

Mobil:
408 69 850
E-post:
eirik.gard@stavanger.kommune.no

Erik Meling Sele

prosjektleder (permisjon)