PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Byggeprosjekter Mosvangen

Poppeltunet på Mosvangen: Barnehage, dagsenter og avlastningsboliger

På Mosvangen bygges Poppeltunet. Avlastningsboliger og aktivitetsbygg for mennesker med redusert funksjonsevne, og en ny barnehage.

Tre bygg i grønne omgivelser sett skrått ovenfra. I bakgrunnen skimtes Mosvatnet. I forgrunnen en bilvei.

Prosessen i byggeprosjektet

 • August 2021: Formannskapet godkjente skisseprosjekt for dagaktivitetssenter, og prosjekteringen kunne begynne.
 • Februar 2022: Formannskapet vedtok prosjektforslag for nye Mosvangen barnehage og la føringer for det videre arbeidet.
 • Juni 2022: Etter at ulike tomter er vurdert, bestemte formannsskapet at nye avlastningsboliger for funksjonshemmede skal etableres på Mosvangen, samlokalisert med dagaktivitetssenteret og Mosvangen barnehage.
 • November 2022: Formannskapet vedtok konseptet for avlastningsboligene, som er grunnlaget for den videre prosjekteringen. 

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

 • Prosjekteringen av barnehagen pågår inn i 2023, og legges fram for politisk behandling før byggingen starter.
 • Prosjektering av dagaktivitetssenteret vil være ferdig før sommeren 2023, og legges så fram for politisk godkjenning.
 • Bygget for avlastningsboligene ligger omlag et halvår bak de to andre byggene i løypa. Endelig plitisk godkjenning skjer høsten 2023. 

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

 • Etter planen skal barnehagen bygges samtidig med dagaktivitetsbygget, med byggestart på våren/forsommeren 2023.
 • Avlastningsboligene har byggestart omlag et halvt år senere.
 • Barnehagen og aktivitetssenteret kan stå ferdig mot slutten av 2025, boligene noe senere.

1. Kartlegging og utvikling

 • August 2021: Formannskapet godkjente skisseprosjekt for dagaktivitetssenter, og prosjekteringen kunne begynne.
 • Februar 2022: Formannskapet vedtok prosjektforslag for nye Mosvangen barnehage og la føringer for det videre arbeidet.
 • Juni 2022: Etter at ulike tomter er vurdert, bestemte formannsskapet at nye avlastningsboliger for funksjonshemmede skal etableres på Mosvangen, samlokalisert med dagaktivitetssenteret og Mosvangen barnehage.
 • November 2022: Formannskapet vedtok konseptet for avlastningsboligene, som er grunnlaget for den videre prosjekteringen. 

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

2. Prosjektering

 • Prosjekteringen av barnehagen pågår inn i 2023, og legges fram for politisk behandling før byggingen starter.
 • Prosjektering av dagaktivitetssenteret vil være ferdig før sommeren 2023, og legges så fram for politisk godkjenning.
 • Bygget for avlastningsboligene ligger omlag et halvår bak de to andre byggene i løypa. Endelig plitisk godkjenning skjer høsten 2023. 

Politiske saker og vedtak om utbyggingen.

3. Bygging

 • Etter planen skal barnehagen bygges samtidig med dagaktivitetsbygget, med byggestart på våren/forsommeren 2023.
 • Avlastningsboligene har byggestart omlag et halvt år senere.
 • Barnehagen og aktivitetssenteret kan stå ferdig mot slutten av 2025, boligene noe senere.

 

Mosvangen barnehage

Digital tegning av et større bygg kledd i tre. Foran bygget uteområder med lekende barn.

Mosvangen barnehage blir en 8-avdelings naturbarnehage, med friområdene rundt Mosvannet rett i nabolaget. Barnehagen skal ha plass til 120 barn og 32 ansatte.

Barnehagen bygges delvis på tomten til nedlagte Mostun sykehjem, med god støyskjerming mot veien.

Dagaktivitetsenteret på Mosvangen

Illustrasjon. Bygg i lyst tre merket "Mosvangen dagsenter". Ved førsteetasjen åpent område med kafé eller lignenende.

Det nye aktivitetssenteret skal møte behov som personer med redusert funksjonsvene har for daglige aktiviteter. Senteret får sanserom og terapibasseng. Det blir også aktivitetsrom for musikk og kunst, og verksted for vedkløyving. I tillegg blir det sansehage på taket.

Avlastningsboligene på Mosvangen

Digital tegning av tre bygninger kledd i tre henger sammen, det er beiset blekt rødt, gult og grønt. Rundt byggene er trær og andre planter, foran bygget av mennesker i aktivitet.

Nye avlastningsboliger med plasser til i alt 18 beboere skal bygges på tomten der Studentsamskipnaden har studentboliger på Mosvangen. Kommunen har avtalt å kjøpe tomten, vi river bygget og bygger avlastningsboligene.

Slike boliger gir avlastning til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, både personer med utviklingshemming, og personer med fysiske og psykiske helseutfordringer.

Boligene bygges som tre mindre bygg i ulike farger, med ulike særpreg og hver sine innganger. De vil framstå mer som småhus enn som én institusjon. Barna skal enkelt kjenne igjen huset de bor i når de er på avlastning. De får rom med eget bad og gode fellesarealer. Husene deler heis og trapp i åpnere soner mellom husene. 

Samlokalisering for mennesker og miljø

I Poppeltunet blir aktivitetsbygget, avlasningsboligene og barnehagen hverandres nærmeste naboer. De skal dele utearelaer med hverandre og omgivelsene.

Samlokaliseringen og samordningen av prosjektene bidrar til at kommunen kan utnytter fysiske, økonomiske, teknologiske og menneskelige ressurser på best mulig måte, både i byggefasen og i driften av byggene og virksomhetene.

Samlokalisering gjør det også enklere å etablere felles klimavennlige energiløsninger og sørge for et sosial bærekraftig byggeprosjekt. Mer om det nedenfor.

Klimavennlige bygg og byggeplasser

Barnehagebygget bygges med massivtre i bærekonstruksjonene og prosjekteres som plusshus. Det betyr et hus som er konstruert
slik at det i løpet av levetiden produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset.

Bygget skal miljøsertifiseres på nivå Breeam Outstanding, som er høyeste nivå av Norges mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg, Breeam Nor.

Aktivitetsbygget prosjekteres som passivhus med jordvarme kombinert med solcelleanlegg både på taket og innlemmet i fasaden. I tillegg skal det benyttes massivtre som bærekonstruksjon.

Bygget skal Bream Nor-sertifiseres.

Avlastningsboligene skal også tilfredstille strenge miljøkrav, for inneklima, lys, materialvalg, avfallshåndtering, energibruk med mer.

Felles for byggeprosjektene i Poppeltunet:

 • Byggeplassene blir fossilfrie. Det vil si at anleggsutstyr og -maskiner går på elektrisitet eller biodrivstoff. 
 • Bygningene skal ha felles energisentral, med deling av overskuddsenergi. Energisentralen kan bli koblet til energisentralen til Gamlingen badeanlegg. Den forsyner Gamlingen med med jordvarme fra energibrønner i området, som også lagrer overskuddsenergi i varme deler av året.
 • Byggene skal få energi fra solceller både på takene, integrert i fasader og integrert i støyskjerming som kommer langs Henrik Ibsens gate.
 • Kommunen skal gjenbruke materialer fra andre bygningsmasser på tomtene, så langt det er mulig.

Tegning av støyskjermer
I støyskjermingen mot veien skal etter planen ligge solcellepaneler.

Sosialt bærekraftige bygg og byggeprosjekter

De tre byggeprosjektene i Poppeltunet skal også være sosialt bærekraftige. Hva betyr det?

I Stavanger kommune knytter vi sosial bærekraft til målet i kommuneplanen om å skape gode hverdagsliv (se side 14 i planen).

I disse byggeprosjektene handler det om å lage bygg og uteområder som bidrar til gode og sunne hverdagsliv for menneskene som skal fylle byggene med liv og aktivitet. Men også for andre folk som ferdes i området, slik at ulike mennesker kan få større muligheter til å bli inkludert i hverandres hverdag.

Logo for Poppeltunet, tre halvmåner danner en indre uregelmessig sirkelDerfor bærer byggeprosjektene på Mosvangen navnet Poppeltunet. Ordet poppel kommer av det latinske populus, altså folk eller fellesskap.

Så står det også tre store svartpopler tett på byggeområdet. Vi skal ta godt vare på dem, de er sjeldne på våre breddegrader og bidrar til mangfoldet i alt det grønne rundt Mosvatnet.

Mer om de tre byggeprosjektene

 • Mosvangen barnehage
 • Avlastningsboligene
 • Dagsenteret

Medvirkning

Over 200 personer har gitt oss informasjon om hvordan de bruker uteområdene rundt Mosvangen, hva de liker og ikke liker ved området, hva som trengs der, og andre innspill til prosjektet. 

Innspillene blir tatt med i den videre planleggingen av uteområdene mellom og rundt byggene i Poppeltunet.

En åpen dag ble arrangert for dialog mellom prosjektledelsen og naboer og andre interesserte i februar 2023.

Målet med medvirkningen er å få gode innspill, slik at vi på best mulig måte kan legge til rette for at folk i nabolaget og andre ønsker å bruke uteområdene rundt bygene, og at de som bruker dem til daglig lettere bli inkludert i livet som skjer i området rundt.