PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Nytorget blir park

Nytorget blir park

Kort fortalt:

 • Nytorget forvandles fra å være en grå plass dominert av asfalt og biler, til et attraktivt parkområde for mennesker, aktiviteter og rekreasjon.
 • Anleggsarbeidet for Nytorget park pågår fram mot byjubileet i 2025.
 • Ut februar 2024 pågår det anleggsarbeid i Langgata. Følg skiltet omkjøring. 
 • Det pågår privat anleggsarbeid på og rundt Metropolis-bygget fra februar 2024.
Åpen plass under trær, med sittergrupper, uteservering, en syklist og noen som går.

Anleggsarbeid rundt Nytorget nå

Når vi opparbeider den nye parken, må Stavanger kommune først skifte ut og legge om hele vann- og avløpsnettet (VA-anlegget) i grunnen under Nytorget og i noen sidegater. Øvre del av Nytorget er brakkerigg for arbeidet.

Arbeidet skjer i etapper, så vi ikke stenger flere viktige gater enn vi må samtidig. Dette pågår nå:

 • September 2023 – februar 2024: Deler av Langata, på begge sider av Pedersgata. Kan vare noe lenger hvis frost forsinker arbeidet.
 • Fra januar til forsommeren 2024: Pedergata mellom Langgata og Petrikirka, også kjent som nedre del av Nytorget.
 • Den private utbyggingen på tomten til Metropolis (det tidligere politikammeret), fra februar 2024, vil kunne påvirke framdriften i VA-arbeidene.

De delene av Langgata som blir gravd opp, blir etterpå fornyet med sykkelfelt.

Konsekvenser for dere som bor, driver næring og ferdes i området

Under arbeidet med vann- og avløpsnettet må vi omdirigere biltrafikk i området. Syklister og gående vil også bli berørt, på grunn av svært dype grøfter, men får passere derdom det er mulig. Endringer i trafikkmønsteret vil skje underveis i arbeidet. Følg skiltet omkjøring, og ta det rolig i de trange boliggatene.

Fra og med januar 2024 gjelder dette:

Kart som viser anleggsarbeid og omkjøringsruter fra og med tidlig i februar 2024.

 • Krysset Langgata/Pedersgata er stengt for biltrafikk til slutten av februar 2024. Pedersgata mellom dette krysset og krysset med Nykirkebakken er stengt der det graves, og vil i løpet av januar bli stengt permanent for biltrafikk.
 • Dere som sykler og går kan passere forbi anleggsområdet, men kan finne det bedre å velge nabogater.
 • Bilister, omkjøring er skiltet via Bergelandsgaten, Hetlandsgaten, Langgata, Nedre Dalgate og Tårngaten.
 • ABC-gata stenges nå for trafikk mot Pedersgata. Trafikk til og fra ABC-gata går inn fra Langgata til Allmenningsgata, og ut Rosenkildegata. Dette blir permanente adkomst.
 • Anbefalte korte stopp for take-away fra området, se fiolette punkter på kartet.
 • Veidekke Bygg sin utbygging for SVG Property på og rundt Nytorget 1, Metropolis-bygget, gir begrenset framkommelighet og parkering for biler i Brødregata og Bergelandsgata. For mer info, kontakt Veidekke. Prosjetleder er Jørgen Ersdal.

Når Nytorget Park er ferdig opparbeidet, blir både øvre og nedre del av Nytorget bilfritt, med unntak av varetransport og utrykningskjøretøy. 

Også annet arbeid med å opparbeide parken fører med seg midlertidige ulemper for dem det berører, som begrenset adkomst, støy, støv og anleggstrafikk.

Siden anleggsarbeidet foregår i byens intime sentrum, vil det skje tett på noen som bor og arbeider der, og berøre ekstra mange. De private byggearbeidene rundt Nytorget vil forsterke disse ulempene.

I Stavanger kommune skal vi gjøre det vi kan for å begrense ulempene, og ikke minst informere berørte på best mulig måte underveis.

Om den nye parken på Nytorget

Opparbeidelsen av Nytorget park strekker seg fra og med Langgata i øst til og med Hospitalgata i vest.

Området rundt Nytorget, med omriss av planområdet som er beskrevet i teksten på siden.

På øvre torg skal det etableres en grønn park for lek og rekreasjon, der eksisterende trær blir bevart. I tillegg planter vi flere mindre trær og busker.

Nedre torg blir en bilfri ferdselssone for gående og syklende. Det blir regnbed med mindre trær og beplantning, og gode plasser for uteservering. Her vil det bli rom til mange typer aktiviteter. Petrikirka får plass for arrangementer utendørs.

Parkområde med trær plener sittegrupper og mange mennesker mellom husene på Nytorget.

Både øvre og nedre del av torget blir bilfritt, med nødvendig unntak for varelevering og utrykningskjøretøy.

Den hundre år gamle jugendmuren mellom nedre og øvre torg, med sin majestetiske rekke av trær, er en viktig del av Nytorgets identitet i dag, og blir det også i framtiden.

Gode spor av medvirkning

I medvirkningsprosessene ble det stadig gjentatt at muren og trerekken måtte bli bevart. I gatebruksplanen for Nytorget er derfor jugendmuren vernet og trærne regulert til bevaring.

Andre innspill fra medvirkningsprosessene, som kommunen har tatt hensyn til er

 • variert og frodig vegetasjon
 • muligheter for å sette seg ned og nyte medbrakt mat og takeaway fra områdets serveringssteder
 • lekeområder
 • bruk av farger og et lekent og uformelt utrykk
 • bruk av gjenbruksmaterialer
 • åpne vannelementer og gressplener
 • torg for bruktmarked
 • bevaring av eksisterende brosteinsbelegg og historiske fasader.

Prosessen fram mot ny park

 • Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med konseptet «Tre hus og et langbord».
 • En prøvepark ble etablert på Nytorget i 2020. Den ble, som planlagt, en inspirasjonskilde for idemyldring og medvirkning. 

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

 • Forprosjekt med tilhørende konsepter for utvikling av grønt og bilfritt byrom på Nytorget ble vedtatt i Stavanger formannskap januar 2022.
 • Arbeidet med en gatebruksplan startet opp juni 2022. En gatebruksplan forklarer hvordan en eller flere gater skal brukes, og hvilke hensyn som må bli tatt til ulike typer bruk av området. En viktig del av arbeidet med planen har vært avklaringer med andre byggeprosjekter tett på Nytorget. 
 • Prosjektering som var nødvendig for arbeidet med  gatebruksplanen og vann- og avløpsplan, startet opp i august 2022.
 • Videre detaljprosjektering fortsetter når gatebruksplanen er politisk vedtatt, våren 2024.

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

Byggingen av parken på Nytorget vil skje i etapper:

 • Arbeid med vann- og avløpsnettet i området pågår fram til sommeren 2024.
 • Anleggsarbeidet på nedre torg starter når VA-arbeidene nærmer seg slutten og gatebruksplanen for området er politisk vedtatt.
 • Arbeidet på øvre del av torget starter etter planen når byggearbeidene er fedige på Metropolis og Mediebyen.

1. Kartlegging og utvikling

 • Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med konseptet «Tre hus og et langbord».
 • En prøvepark ble etablert på Nytorget i 2020. Den ble, som planlagt, en inspirasjonskilde for idemyldring og medvirkning. 

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

2. Prosjektering

 • Forprosjekt med tilhørende konsepter for utvikling av grønt og bilfritt byrom på Nytorget ble vedtatt i Stavanger formannskap januar 2022.
 • Arbeidet med en gatebruksplan startet opp juni 2022. En gatebruksplan forklarer hvordan en eller flere gater skal brukes, og hvilke hensyn som må bli tatt til ulike typer bruk av området. En viktig del av arbeidet med planen har vært avklaringer med andre byggeprosjekter tett på Nytorget. 
 • Prosjektering som var nødvendig for arbeidet med  gatebruksplanen og vann- og avløpsplan, startet opp i august 2022.
 • Videre detaljprosjektering fortsetter når gatebruksplanen er politisk vedtatt, våren 2024.

Politiske saker og vedtak om parken på Nytorget.

3. Bygging

Byggingen av parken på Nytorget vil skje i etapper:

 • Arbeid med vann- og avløpsnettet i området pågår fram til sommeren 2024.
 • Anleggsarbeidet på nedre torg starter når VA-arbeidene nærmer seg slutten og gatebruksplanen for området er politisk vedtatt.
 • Arbeidet på øvre del av torget starter etter planen når byggearbeidene er fedige på Metropolis og Mediebyen.

 

Andre prosjekter på Nytorget

Tre andre prosjekter ved Nytorget:

 • Mediebyen. Byggherre: SVG Property. Entreprenør: Veidekke.
 • Metropolis.
 • Ny bruk av toalettanlegget inn fra jugendmuren.

Planlegging og bygging av parken på Nytorget skjer i tett samarbeid med disse prosjektene, fordi:

 • Alle prosjektene skal ha naturbasert overvannshåndtering, der vann skal være en ressurs og et element i utformingen av parken og andre uteområder. Nedbør som ikke forsvinner ned i grunnen (blir fordrøyd på egne arealer), vil bli ledet videre til parken og regnbedene på torget.
 • Alle prosjektene er avhengig av de samme arealene for byggerigg og atkomst til anleggsområdene.
 • Parken på øvre torg kan ikke bli opparbeidet før de to prosjektene Metropolis og Mediebyen er ferdig bygget.
 • I tillegg skal flere aktører som har kabler i grunnen, enten bytte ut eksisterende gamle anlegg eller legge nye kabler i forbindelse med kommunens gravearbeider. Noe av disse kabel-arbeidene er knyttet til Metropolis og Mediebyen.

Nytorget og byjubileet i 2025

Logo for Stavangers byjubileumParken på Nytorget skal etter planen stå ferdig til byjubiléet Stavanger 2025, og er tilknyttet jubileumsprosjektet Pedersgata 2025.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med langt lyst hår.

Cecilie Vigre

nabokontakt

Mobil:
469 79 039
E-post:
cecilie.vigre@novaform.no
Ansiktet til blid kvinne, hun heter Grethe Bastlid.

Grethe Bastlid

prosjektleder

Mobil:
913 65 570
E-post:
grete.bastlid@stavanger.kommune.no