PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Rehabilitering av demningene i Vannassen

Rehabilitering av demningene i Vannassen

Kort fortalt:

 • De to demningene (damanlegget) i Vannassen på Åsen skal renoveres.
 • Damanlegget er over 100 år og mangler en del på å oppfylle dagens nasjonale krav til slike anlegg.
 • Anleggsarbeidet starter etter planen i oktober 2023 og er foreløpig beregnet til å vare i omlag et år.
 • Sentrale deler av friområdet Vannassen vil dessverre være stengt mens arbeidet pågår.
Kart over Vannassen. Demningene markert.

 Om anleggsprosjektet

Vassverkstjørna, eller Vannassen, har to demninger på totalt er 220 meter. De har eksistert i over 100 år.

Kravene fra myndighetene til damanlegg er gjennom årene blitt strengere. Flere må rehabiliteres, blant andre de to i Vannassen, sånn at vi kan beholde tjernet, selve perlen i friområdet. Slike vann er viktige for både fugler, dyr og mennesker.

Kommunen har valgt å bygge en fyllingsdam, som er den beste løsningen for miljø og klima. Fyllingsdammer har skråninger, og i Vannassen kan de brukes til både stier og akebakker.

På grunn av dagens strenge krav til utforming av damanlegg, blir de nye demningene langt kraftigere enn før. De vil ligge omlag en meter høyere i terrenget enn dagens. 

Vegetasjonen et stykke nedenfor dagens demninger må fjernes i forbindelse med arbeidet. Vi fjerer ikke mer skog og vegetasjon enn vi må. Demningene blir tilsådd med gress. Mot tjernet blir det skråning og trinn av stein.

Det blir selvsagt ny tursti oppå damanlegget, også med tilknytning til andre stier, som i dag. De nye demningene skal bidra at Vannassen fortsatt blir et attraktivt turområde.

Ut fra Vannassen blir det åpen bekk om lag hundre meter nedover skråningen. På lengre sikt er målet å forlenge den. Stort sett blir det lite vann i bekken, men den er veldig god å ha når det regner mye. Et bekkeløp vil da ha bedre kapasitet enn om vi legger vannet i rør. Bekker er dessuten viktige for insekter, fugler – og barn i alle aldre. Kommunen jobber for å gjenåpne bekker fra rør flere steder i Stavanger.

Lang grasbakke opp mot ny demning.
De nye demningene skal gli godt inn inn i terrenget. Slik kan det blir seende ut fra bakken ned mot Blåtoppveien.

Arbeidet fram mot nytt damanlegg

 • 2017-2021: Stavanger kommunen kartla tilstanden til dammene (demningene) på Vannassen.
 • Undersøkelser avdekket at den over 100 år gamle dammen har store mangler i forhold til dagens regelverk.
 • Kommunen gjennomførte flere tiltak for å sikre og overvåke damanlegget.
 • April 2021: Utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtok at kommunen skal i gang med forprosjekt for rehabilitering av dammene ved Vannassen.
 • Kommunen satte i gang arbeidet med mulige løsninger for nytt damanlegg, som ble lagt fram for politisk behandling.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Vannassen.

 • November 2021: Utvlag for miljø og utbygging vedtok løsningen for rehabilitering av dammene.
 • Den nye løsningen skal bli bedre for friluftslivet, ivareta naturmangfoldet i området og legge til rette for åpning av bekk ned mot Blåtoppveien.
 • Etter planen starter arbeidet høsten 2023.
 • Første skritt er å senke vannstanden, som må skje utenom hekketiden og når dette er minst skadelig for naturmangfold.
 • Anleggsperioden er foreløpig beregnet å vare i rundt 12 måneder.

1. Kartlegging og utvikling

 • 2017-2021: Stavanger kommunen kartla tilstanden til dammene (demningene) på Vannassen.
 • Undersøkelser avdekket at den over 100 år gamle dammen har store mangler i forhold til dagens regelverk.
 • Kommunen gjennomførte flere tiltak for å sikre og overvåke damanlegget.
 • April 2021: Utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtok at kommunen skal i gang med forprosjekt for rehabilitering av dammene ved Vannassen.
 • Kommunen satte i gang arbeidet med mulige løsninger for nytt damanlegg, som ble lagt fram for politisk behandling.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Vannassen.

2. Prosjektering

 • November 2021: Utvlag for miljø og utbygging vedtok løsningen for rehabilitering av dammene.
 • Den nye løsningen skal bli bedre for friluftslivet, ivareta naturmangfoldet i området og legge til rette for åpning av bekk ned mot Blåtoppveien.

3. Anleggsperiode

 • Etter planen starter arbeidet høsten 2023.
 • Første skritt er å senke vannstanden, som må skje utenom hekketiden og når dette er minst skadelig for naturmangfold.
 • Anleggsperioden er foreløpig beregnet å vare i rundt 12 måneder.

 

Konsekvenser for dere som bruker Vannassen

Mens arbeidet pågår, blir noen sentrale turveier i området stengt for ferdsel, for å ivareta sikkerheten til store og små.

Vi legger til rette og skilter alternative, midlertidige veier for dere som ferdes i friområdet.

Hundeluftingsområdet på sirkustomta blir stengt i anleggsperioden, og vil bli brukt som riggområde for arbeidet. Da sparer vi trange gater i boligområdene rundt Vannassen for anleggstrafikk. Det må gå anleggsvei gjennom friområdet mellom riggområdet og anleggsområdet. Der anleggstrafikken går, må vi stenge for annen ferdsel, for å ivareta sikkerheten for store og små.

En oversikt over åpne og stengte turveier rundt anleggsområdet kommer her når arbeidet nærmer seg.

Anleggsarbeid fører med seg støy og støv. Vårt mål er å være til så liten belastning som mulig. Vi trenger at voksne passer på barn og at alle holder god avstand til anleggsmaskiner og -områder.

Når arbeidet er ferdig, kan du gå på nye turstier over damanlegget. Oppå demningene kan du ta en pause ved benker og bord, og nyte flott utsikt sør- og østover mot fjorden.

Tegning av to gresskledde demninger og turstier langs et lite vann.
Mellom de nye demningene blir et bekkeløp åpnet. I området nedenfor Vannassen kommer det også en gapahuk. (Tegning: Egil Bjørøen)

Overvåking av demningen i dag

Kommunen har gjort flere tiltak de siste årene for å se til at demingene er sikre. Vi har jevnlig tilsyn og vedlikehold, og overvåker damanlegget kontinuerlig fram til rehabiliteringen. Vegetasjonen på demningene holdes nede.

Vannassens historie

På kartene heter den Vannverktstjørna, for dette var vannverket for gamle Hetland kommune. Demningene sto ferdige i 1919 og skulle være kommunens kilde for drikkevann. Men i 1936 ble det slutt med drikkevann fra Vannassen, og det var innbyggerne glade for. Vannet smakte nemlig ikke godt.

Rundt vannet var det åpent terreng og dyrket mark. Fram mot 60-tallet ble det plantet skog i området. Senere er det kommet flere turstier, lekeapparater og lufteområde for hunder i dette lille friområdet, som har god forbindelse både til turveien langs Gandsfjorden og byens største friområde i Sørmarka.

Flyfoto i svart hvitt over et tjern med park rundt og bebyggelse rundt parkområdet.
Vannassen, 1962. (Kilde: Byarkivet)

Andre demninger i kommunen

I tillegg til de to demningene i Vannassen har kommunen ansvar for Austbøstemmen på Rennesøy, Hindalsdammen ved Vaulen og Bleidammen på Finnøy.

 • Austbøstemmen var tidligere drikkevannskilde og kraftverk. Dammen ble renovert i 2015 i tråd med dagens krav til sikkerhet. Magasinet ble samtidig senket tre meter, av hensyn til sikkerheten.  
 • Hindalsdammen er en gammel gårdsdam tilhørende Hindal gård. Dammen er fredet av Riksantikvaren, og demningen krever kun mindre utbedringer.
 • Bleivatnet på Finnøy er et tidligere drikkevannsmagasin for øya, og her trengs det ingen store tiltak.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med lyst hår.

Mari Wigestrand

prosjektleder
Utbyggingsavdelingen

Mobil:
995 83 950
Telefon:
51 50 84 97
E-post:
mwigestrand@stavanger.kommune.no