PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Tursti Gauselvågen

Ny tursti langs fjorden på Gausel

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune opparbeider en ny tursti langs fjorden, fra Gauselstraen i nord til Sandholmen i sør.
  • På søndre del av strekningen pågår det prosjektering. Der starter anleggsarbeidet tidligst høsten 2023.
  • Arbeidet på nordre del av strekningen fortsetter når ny reguleringsplan er vedtatt.
  • Strekningen blir en del av den lange turstien langs Gandsfjorden.
Tursti med trebru over steinete natur, mellom store eldre trær.

Framdrift søndre del av turstien

Arbeidet med stien er delt inn i to delstrekninger.

Tegning av tursti langs kysten, i fugleperspektiv
Skissen gir en pekepinn, men viser ikke helt presist, hvor søndre del av turveien langs fjorden på Gausel vil gå. (Illustrasjon: Egil Bjørøen, Stavanger kommune)

Den sørlige delen av den nye turstien skal gå fra Gauselkneiken i nord til Sandholmen i sør, der den knyttes sammen med turstien videre sørover langs fjorden.

Anleggsarbeidet starter etter planen tidligst opp høsten 2023 eller våren 2024. Våren og sommeren 2023 planlegger og prosjekterer et eksternt rådgiverfirma denne turveistrekningen for kommunen. 

Arbeidet starter fra Sandholmveien i sør. Det vil gi lett adkomst til et kommunalt friområde langs stranden.

Under deler av turstien skal det legges en ny avløpsledning for flere eiendommer, som skal knyttes til det offentlige avløpsnettet. 

Denne delen av turstien er omfattet av reguleringsplan 2735 og 2467. Du finner gjeldende reguleringsplaner i et eget kart. Søk etter adresse eller klikk i kartet der du vil se reguleringsplanen. Under under "Kartlag", velg "Reguleringsplaner".

Slik blir stien sør for Gauselkneiken i retning Sandholmen:

Tursti med trær og fjord til venstre, mut på høyre side

Framdrift nordre del av turstien

Skisse over turtstien langs Gandsfjorden, sett ovenfra.
Skissen gir en pekepinn, men viser ikke nødvendigvis helt presist, hvor nordre del av turveien langs fjorden på Gausel vil gå. (Illustrasjon: Egil Bjørøen, Stavanger kommune)

Anleggsarbeidet i den nordre delen av strekningen, fra Gauselstraen i nord til Gauselkneiken i sør, startet i juni 2022.

For å sikre en sammenhengende turstitrasé, kommer det ny reguleringsplan for denne strekningen. 

Om anleggsarbeidet

Når anleggsarbeidet starter, vil anleggsmaskiner og lastebiler føre med seg noe støy, støv og anleggstrafikk i byggeperioden. Anleggsarbeidene vil hovedsakelig foregå innenfor vanlig arbeidstid. Vi har som mål å være til så lite bry som mulig for omgivelsene.

Tursti langs hele Gandsfjorden

I 2009 ble turstien langs dobbeltsporet og Gandsfjorden åpnet. Strekningen på Gausel har vært et manglende ledd på denne turstien mellom Stavanger og Sandnes.

Fullføringen av strekningen på Gausel er med det et viktig delprosjekt i det over 20 år lange Friområdeprosjektet. Arbeidet har sikret innbyggerne tilgang til et omfattende nett av turstier i nærnatur, i en av landets tettest utbygde byer.  

Kontaktinformasjon

Anne Merethe Skogland

prosjektkoordinator

Mobil:
971 05 099
E-post:
anne.merethe.skogland@stavanger.kommune.no