PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Seksjonering, deling og oppmåling
 4. Seksjonering

Seksjonering

Kort fortalt

 • Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.
 • Du må betale et gebyr for at kommunen skal behandle søknaden din.

Hva får du?

 • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
 • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
 • Du får et matrikkelbrev.

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

 • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen.
 • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
 • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig.

Hva koster det?

Gebyr som gjelder oppmåling og deling av eiendom med mer (forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven) ble vedtatt av Stavanger kommunestyre i desember 2022.

Gebyr for seksjonering og reseksjonering:

 • 1–8 seksjoner kr 11 300
 • 9–48 seksjoner, tillegg per ny seksjon kr 550
 • 49–88 seksjoner, tillegg per ny seksjon kr 250
 • fra 89 seksjoner og mer kr 43 500
 • Ved behov for befaring vil prisen øke med kr 2000 per sak
 • Trukket søknad, eller ikke innvilget søknad, koster halvt gebyr av laveste sats, eller gebyr beregnet etter anvendte timer
 • Gebyr for å slette seksjoneringen for en eiendom, kr 3000
 • Sak som avsluttes før saksbehandling er påbegynt, kr 0

 Gebyr for oppmåling av tilleggsareal grunn per eierseksjon:

 • Areal fra 0 til 500 m² kr 13 000
 • Areal fra 501 m² til 2000 m² kr 18 100
 • Areal fra 2001 m² til økning per påbegynt dekar kr 2400

I tillegg kommer tinglysingsgebyr fra Kartverket på 500 kr.

Slik søker du

Vedlegg

Det skal følge med plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene. I tillegg skal situasjonsplan og vedtekter alltid legges ved. Når noen signerer søknadsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse). Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum en eier.

Kommunen foretar en oppmåling når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdel.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, må skjema "Fordeling av sameieandeler ved seksjonering" legges ved seksjoneringssøknaden. Skjemaet finner her: tinglysing.no

Reseksjonering

Reseksjonering vil si å endre på en gjeldende seksjonering. Dersom det er tinglyst pant i seksjonene, vil det ofte være behov for at panthaver gir sitt samtykke til reseksjonering.

Sletting av seksjonering

Ta kontakt med kommunen. 

Du kan ikke levere digital søknad

Søknadsskjemaet med vedlegg må leveres per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha signaturer i original.

Behandlingstid

Ca 1,5 måned inkludert tinglysning. Fristen for å behandle seksjoneringssaker er 12 uker etter at fullstendig søknad er mottatt – og kanskje noe lenger hvis tilleggsdel grunn skal måles opp.

Kontaktinformasjon

May-Tove Rosseid

Telefon:
51 50 81 71
E-post:
may.tove.rosseid@stavanger.kommune.no