PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Klage eller merknad til byggeprosjekt

Merknad eller klage til byggeprosjekt

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om hvordan du forholder deg til byggesaker på naboens eiendom.
  • Hvis du har mottatt nabovarsel som du har merknader til, skal du sende disse til ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager.
  • Hvis du har klage på et vedtak i en byggesak, kan du sende denne til kommunen innen tre uker

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage på et vedtak hvis du er part eller har rettslig
klageinteresse i saken.

Hvem sender du klagen til?

Det er Fylkesmannen i Rogaland som er klageinstans, men du
sender klagen til Stavanger kommune på
postmottak.bos@stavanger.kommune.no eller Byggesak,
Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger.
Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen,
sender vi klagen videre til Fylkesmannen for avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket. Det holder at klagen er postlagt før fristen løper ut.

Du har rett til å få en begrunnelse

Hvis du har fått avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for
avslaget. Dersom du mener at avslaget ikke er tilstrekkelig
begrunnet, kan du be om en mer utfyllende begrunnelse. Du må be
om dette før klagefristens utløp. Ny frist begynner å løpe fra det
tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Hva skal være med i klagen?

Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager
på, og den eller de endringene du ønsker. Du må skrive hvorfor du
klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betydning for å
vurdere klagen. Du må skrive under på klagen.

Du kan be om utsetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres
straks. Du kan be om å få utsatt iverksettingen av vedtaket til
klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet. Hvis du
får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på
denne.

Du kan se dokumenter og få veiledning

Du har rett til å se dokumentene i en byggesak. Det er noen dokumenter som er unntatt offentlighet, eksempelvis nabolister. Byggesaker etter 1. januar 2016 kan du se i vår innsynsløsning. For byggesaker før dette kan du henvende deg til Innbyggerservice

Du kan søke om å få dekket kostnader ved klagesaken

Som part skal du i utgangspunktet få dekket vesentlige og nødvendige kostnader hvis enkeltvedtaket gjøres om til din fordel, jf. forvaltningsloven § 36. Du kan også søke om å få dekket utgifter
til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri
rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til
å få dekket advokatutgiftene. Du kan ta kontakt med Fylkesmannen
for å få mer informasjon om retten til å få dekket saksomkostninger.

Jeg har merknad til nabovarsel, hva gjør jeg?

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende det til nabo eller firma som søker om byggearbeidene. Dette må gjøres innen en frist på vanligvis 2 uker. Naboen eller firma plikter å videresende dine merknader til oss.

Firma eller ansvarlig søker skal inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme dem, eventuelt argumenter for hvorfor de ikke er imøtekommet.

Kommunen behandler søknaden. Har du sendt inn merknader til søker, vil du få kopi av kommunens vedtak og kan klage på vedtaket.

Vær oppmerksom på at det ikke er all informasjon som er relevant i en byggesak. Kommunen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold i vurderingen av et byggetiltak. Dine merknader blir publisert på våre internettsider.