PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Årsplan vann, avløp og renovasjon 2023

Årsplan for vann, avløp og renovasjon 2023 - under arbeid

Oppdatert: 27.01.2023 14:58:24
Vann og avløp i Stavanger

Denne planen er under arbeid. Du kan laste ned årsplanen for 2022 her

Årsplan for 2023 skal behandles politisk 22. februar.

1. Innledning

Vann, avløp og renovasjon (VAR-avdelingen) har hovedansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg, forvaltning av avfall fra kommunens innbyggere, samt slamtømming av private slamavskillere. Avdelingen har også myndighetsoppgaver hjemlet i lovverk knyttet til fagområdene.   

Ved full bemanning har avdelingen 69 ansatte fordelt på fire seksjoner: Renovasjon, VA-Drift, VA-Myndighet og VA-Forvaltning. Avdelingen har en bestillerfunksjon i forhold til VA-investeringsprosjekter som utføres av Utbygging og i forhold til innsamling av avfall som utføres av Renovasjonen IKS. IVAR har ansvar for levering av rent vann til kommunen og bærekraftig sluttbehandling av avfall og avløp.  

Prioriterte oppgaver og mål for tjenestene framgår av kommunens hovedplaner for VA (pt. er det separate planer for Stavanger, Finnøy og Rennesøy) og ressurs- og avfallsplanen for IVAR-regionen.    

Prioriterte oppgaver i hovedplan for VA 

 • å redusere vann på avveie    
 • fornyelse av ledningsnettet  
 • klimatilpasning og overvannshåndtering  
 • å bidra til å ivareta vannmiljøet  

Hovedmålet for avfallshåndteringen er å bidra til 

 • mer gjenvinning og kretsløpsføring av materialer.   
 • en bedre utnyttelse av produktene (og dermed mindre avfall).  
 • en sektorovergripende forvaltning av materialstrømmer.  

Klima, miljø og bærekraft 
VAR-avdelingen sørger for rent drikkevann og forsvarlig avfalls- og avløpshåndtering i tråd med FNs bærekraftmål.  Vi bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer gjennom systemene som vi har ansvar for, men skal også arbeide for å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser som følge av egne aktiviteter. Viktige mål i perioden vil være å:  

 • redusere energiforbruket  
 • bruke miljøvennlig energi  
 • redusere transportbehovet og vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk.
 • Øke samfunnets samlede ressurseffektivitet  

Sikkerhet og beredskap 

VAR-avdelingen har ansvar for sikkerhet og beredskap innen VAR-tjenestene. Det skal foreligge ROS-analyser som skal revideres jevnlig. Videre skal det foreligge oppdaterte beredskapsplaner og det skal jevnlig gjennomføres øvelser for at organisasjonen i størst mulig grad skal være rustet for å håndtere akutte og uønskede hendelser.  

HMS 

VAR-avdelingen skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerheten for alle ansatte. Dette innebærer at det skal være helsefremmende å gå på jobb og at den enkelte arbeidstaker skal ha en meningsfylt og faglig utviklende hverdag.   

 HMS-mål:  

 • Vi skal planlegge, organisere og utføre våre oppgaver på en slik måte at det ikke oppstår skader på mennesker eller miljø. 

1.1 Målstyring

MÅL INDIKATOR RESULTAT
2022
RESULTAT
2023
Godt arbeidsmiljø, sikre og trygge arbeidsplasser Medarbeiderundersøkelse, gj.snitt 4,4 >=3,5
(av 5)
Sykefravær (1) 3,2 % < 4,5 %
Personskader (med fravær) 0 0
Tilfredse brukere Tilfredshet med avløpstjenesten (2) 5,3 4,7 av 6
Tilfredshet med vannforsyningstjenesten (2) 5,3 4,7 av 6
Tilfredshet med renovasjonstjenesten (3) 86 % 70 %
Sikker og god vannforsyning Vannkjøp fra IVAR 17,3 mill m3 17,1 mill m3
Spyling vannledning 118 km 33 km
Akutte vannbrudd 29  
Avvik vannkvalitet - fysisk/kjemisk (pH/farge)/bakteriologisk (E-coli) 1 0
Fornyelse vannledninger (4) 0,8 % 1,2 %
Redusere forurensning, forsvarlig avløpshåndtering Levert avløpsmengde til IVAR 25,3 mill m3 26,4 mill m3
Overløpsdrift 3 % 3 %
Rørinspeksjon 54 km 30 km
Rengjøring av avløpsledning 46 km 30 km
Fornyelse avløpsledninger (4) 1,2 % 1,2 %
God ressursutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering Utsorteringsgrad husholdningsavfall (5) 66,0 % 75 %
Materialgjenvinningsgrad husholdningsavfall (5) 56,2 % 75 %
Avfallsmengde per person (5) 396 kg 300 kg
Bestillinger av farlig avfall, hentavfall.no 1794 2000
Hjemmekompostering uten brun beholder 579 1000
Redusere klimakonsekvenser Utslippsfrie kjøretøy 33 %  
Energiforbruk VA-pumpestasjon (kWh) 3218 473   
Intern energiproduksjon (kWh) 1 498 000   
Klimagassutslipp avfall (kg/innb) (5) - -450
Klimagassutslipp vann og avløp (kg/innb) (6) 21,4  
 1. Sykefravær er oppdatert tom. oktober
 2. Sist undersøkelse foretatt i 2021, neste undersøkelse i 2023 - felles for VAR
 3. Sist undersøkelse ble foretatt i 2020. Grad av tilfredshet: andel svar som er «Fornøyd»/«Svært fornøyd».
 4. Fornyelse er rapportert utfra hovedplanen til Stavanger kommune fra 2019. Rennesøy og Finnøy hadde ikke krav om fornyelse
 5. Foreløpige tall
 6. Omfatter kun egen drift/vedlikehold/investering (ikke inkl IVAR-anlegg). Basert på klimagassregnskap utarbeidet av Norsk vann som er under utprøving.1.2 Økonomi

Gebyrendringer 

Finansiering av vann, avløp, renovasjon og slam dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en femårsperiode – gå i balanse (selvkostprinsippet).  

Gebyr Endring
Vann + 21 %
Avløp + 10 %
Renovasjon + 8 %
Slam 0

I handlings- og økonomiplan 2023-2026 legges til grunn moderat årlig økning i renovasjonsgebyr. Dette forutsettes å dekke inn eksterne prisøkninger på innsamling og behandling av avfall, nye renovasjonstjenester jf. VAR-årsplan samt inndekning av akkumulerte underskudd på kommunens selvkostfond-renovasjon. 

Handlings- og økonomiplanen legger opp til økning i gebyrene for vann- og avløp som innebærer at akkumulert overskudd på fond brukes opp i 2023. Økningen skyldes hovedsakelig kraftig økning i enhetsprisene til IVAR, men også noe pga. den generelle pris og lønnsveksten. IVAR sin prisøkning er forårsaket av stor prisvekst særlig innen finanskostnader og strømkostnader. 

I gebyrregulativet for 2023 er tilknytningsgebyr for vann og avløp forenklet og justert for å samsvare bedre med reelle kostnader til knyttet til opparbeiding av vann og avløpsnettet.  

Overføringene til IVAR utgjør en vesentlig del av driftskostnadene innen VAR (rundt 45 %), og for avfallsinnsamling utgjør overføring til Renovasjonen IKS rundt 40 % av driftskostnadene. Vår evne til å redusere vannlekkasjer, fjerne overvann/fremmedvann fra avløpsnettet, redusere avfallsmengder er derfor av stor betydning for det økonomiske resultatet, og dermed gebyrnivået.  

2. Målstyring

3. Investeringer

3.1 Budsjett

3.2 Bestilling til utbygging

4. Drift og vedlikehold

4.1 Økonomi

4.2 Drift vann

4.3 Drift avløp

4.4 Drift renovasjon

 

 

 

5. Prosjekter og utredninger

5.1 Overordnet og strategisk planlegging

 

   
   
   
   
   
   

 

5.2 Fornyelsesplanlegging

5.3 Overvann og klimatilpasning

5.4 Lekkasjereduksjon

5.5 Fremmedvannsreduksjon

5.6 Vannmiljø

5.7 Avløp i spredt bebyggelse

5.8 Renovasjonsordninger

 

Ombruk  
Videreføre drift av bruktbutikk i Arkaden Gjøre butikken mer kjent og øke omsetningen av brukte varer.
Kommunikasjon Videreutvikle nettstedet www.brukbrukt.no Innlemme nettsidene Søndagsåpne garasjer og Restevenn. Øke antall besøkende og produsere mer innhold.
hentavfall.no Videreutvikle og forbedre henteordning av grovavfall for å sikre at flest mulig brukbare gjenstander holdes i sirkulasjon.
Ny ombrukssentral Etablere en sentral for mottak og salg av ombruksvarer på Forus. IVAR IKS har i styret 20.06 og 5.10.2022 (lenke) vedtatt etablering av Bærekraftssenter Ombruk-BrukBrukt. Til grunn for vedtak ligger forretningsplan utarbeidet av IVAR IKS, Stavanger kommune og Sandnes kommune. Forberedelse pågår aktivt, åpning forventes tidlig høst 2023 på område sentralt på Forus. Første delmål er å øke dokumentert ombruksmengde fra ca 700 tonn i dag til 2000 tonn innen få år.
Hageavfall  
Skille hageavfall fra matavfall Ingen hageavfall skal i brun beholder. Egen beholder for hageavfall, eller benytte andre løsninger for avhending av denne typen avfall.
Innføring av beholder for hageavfall  
Sirkulær hage  
Kommunikasjon  Informere om de ulike tjenestetilbudene for hageavfall.
Tekstil  
Separat innsamling av ødelagte tekstiler, EU krav fra 2025, jfr Mdir Få på plass et system for utsortering av ødelagte tekstiler før 2025.
IVAR-pilot, inkl. kommunikasjon Samarbeid med IVAR IKS i Hundvåg kommunedel. En strøm for både brukbart og ødelagt til innsamlingscontainere, samt innsamling via hentavfall.no.
Informasjon ut til innbyggerne i Hundvåg kommunedel om pilotprosjektet
Kommunikasjon Øke kjennskapen til innsamling via hentavfall.no
Teknologi og digitalisering  
Ruteoptimalisering
AMCS Routeplanner
Et samarbeid med Renovasjonen IKS som har kjøpt inn program for ruteoptimalisering/kosteffektivisering. Vår oppgave blir å tilrettelegge for at data fra vårt fagsystem kan levere korrekt informasjon til AMCS og at optimaliserte data kan føres tilbake igjen.
MinSide Prosjektet går over til drift. Avklaring på videre eierskap og eventuell ny utlysing siden siste avtaleår er ut 2023.
Hausken gjenvinningsstasjon  
Oppgradering av området, jf Stavanger formannskap, 16.6.2022, sak 103/22 Ny farlig avfall-container. Inngjerdet innsamling av hageavfall. Inngjerdet innsamling av landbruksplast. Oppholdsrom for de ansatte.
Avfallsbeholdere  
   

 

 

5.9 Avfallsreduksjon og ombruk

 

 

   
   
   
   

 

5.10 Trafikksikkerhetstiltak

6. Administrative oppgaver

6.1 Kvalitetssystemer og HMS

6.2 Kommunikasjon

6.3 Teknologiutvikling og digitalisering(implementering)

6.4 Oppfølging av reguleringsprosesser og utbygging

6.5 Faglige nettverk

6.6 Avfallsstatisikk

6.7 Forsøpling og overvåking

7. Vedlegg

Innhald Lukk