PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Årsplan for vann, avløp og renovasjon

Årsplan for vann, avløp og renovasjon

Oppdatert: 13.05.2024 10:20:51
Sammensetning av bilder av aktiviteter innen vann, avløp og renovasjon.

1. Innledning

Vann, avløp og renovasjon (VAR-avdelingen) har hovedansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg, forvaltning av avfall fra kommunens innbyggere, samt slamtømming av private slamavskillere. Avdelingen har også myndighetsoppgaver hjemlet i lovverk knyttet til fagområdene.   

Ved full bemanning har avdelingen 70 ansatte fordelt på fire seksjoner inkludert en trainee og en lærling: Renovasjon, VA-Drift, VA-Myndighet og VA-Forvaltning. Avdelingen har en bestillerfunksjon i forhold til VA-investeringsprosjekter som utføres av Utbyggingsavdelingen og i forhold til innsamling av avfall som utføres av Renovasjonen IKS. IVAR IKS har ansvar for levering av rent vann til kommunen og bærekraftig sluttbehandling av avfall og avløp.  

Årsplanen er bindeleddet mellom HØP og avdelingens aktiviteter og investeringer, men den er ikke uttømmende. Prioriterte oppgaver og mål for tjenestene framgår av kommunens hovedplaner for VA (pt. er det separate planer for Stavanger, Finnøy og Rennesøy) og ressurs- og avfallsplanen for IVAR-regionen.  
 

Prioriterte oppgaver i hovedplan for VA 

 • å redusere vann på avveie
 • fornyelse av ledningsnettet  
 • klimatilpasning og overvannshåndtering 
 • å bidra til å ivareta vannmiljøet  

Hovedmålet for avfallshåndteringen er å bidra til 

 • mer gjenvinning og kretsløpsføring av materialer 
 • en bedre utnyttelse av produktene (og dermed mindre avfall)
 • en sektorovergripende forvaltning av materialstrømmer 

Klima, miljø og bærekraft 
VAR-avdelingen sørger for rent drikkevann og forsvarlig avfalls- og avløpshåndtering i tråd med FNs bærekraftmål.  Vi bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer gjennom systemene som vi har ansvar for, men skal også arbeide for å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser som følge av egne aktiviteter. Viktige mål i perioden vil være å:  

 • redusere energiforbruket  
 • bruke miljøvennlig energi  
 • redusere transportbehovet og vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk
 • øke samfunnets samlede ressurseffektivitet  

Sikkerhet og beredskap
VAR-avdelingen har ansvar for sikkerhet og beredskap innen VAR-tjenestene. Det foreligger ROS-analyser som revideres jevnlig. Beredskapsplaner oppdateres årlig og det skal jevnlig gjennomføres øvelser slik at organisasjonen i størst mulig grad er rustet for å håndtere akutte og uønskede hendelser.  

HMS
VAR-avdelingen skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerheten for alle ansatte. Dette innebærer at det skal være helsefremmende å gå på jobb og at den enkelte arbeidstaker skal ha en meningsfylt og faglig utviklende hverdag.   

Overordnet HMS-mål:

 • Vi skal planlegge, organisere og utføre våre oppgaver på en slik måte at det ikke oppstår skader på mennesker, materiell eller miljø.

2. Målstyring VAR

MÅL INDIKATOR RESULTAT     2023 MÅLKRAV     2024
Godt arbeidsmiljø,
sikre og trygge arbeidsplasser
Medarbeiderundersøkelse, gj.sn. (1) 4,4 >=3,5 (av 5) 
Sykefravær(2) 5,7 %  < 4,5 %
Personskader (med fravær) 1 0
HMS-aktiviteter i HMS-planen  gjennomført​ 97 % >90 %
Tilfredse brukere Tilfredshet med avløpstjenesten 81 > 70 av 100
Tilfredshet  med vannforsyningstjenesten  85 > 70 av 100
Tilfredshet med renovasjonstjenesten 81  >70 av 100
Sikker og god vannforsyning Vannkjøp fra IVAR 15,9 mill. m3  16,9 mill. m3
Akutte vannbrudd 4 0
Avvik vannkvalitet  fysisk/kjemisk  (pH/farge)/bakteriologisk (E. coli) 0 0
Fornyelse vannledninger (3)
0,8 % 8000 m
Redusere forurensing, forsvarlig 
avløps
håndtering
Levert avløpsmengde til IVAR 26,7 mill m3  26,0 mill m3
Overløpsdrift 3,5 % 3 %
Fornyelse avløpsledninger (3) 1,1 % 7200 m
God ressursutnyttelse, 
forsvarlig avfalls-håndtering
Utsorteringsgrad-  husholdningsavfall  61,8 % 75 %
Materialgjenvinningsgrad-  husholdningsavfall  53 % 75 %
Avfallsmengde pr person  368 kg 300 kg
Bestillinger av farlig  avfall- hentavfall  1 892 2 000
Hjemmekompostering uten brun  beholder 579 1 000
Redusere klimakonsekvenser Utslippsfrie kjøretøy (interne) 33 % -
Energiforbruk avløpsstasjoner (mWh) 2 892  
Energiforbruk vannstasjoner (mWh) 872  -
COenergiforbruk VA-stasjoner  (tonn) 1 890 -
Intern energiproduksjon  (mWh) 1 499 -
Klimagassutslipp avfall (kg/innb.) (4) - -450
Klimagassutslipp vann og avløp   (kg CO2/innb.) 55 -
1. Resultat fra sist undersøkelse i 2022, neste i 2024. 
2. Sykefravær er oppdatert tom. november.
3. Fornyelse 2023 er rapportert utfra hovedplan 2019 (%), fra 2024 rapporteres ift ny temaplan 2024-2035 (meter). 

4. Omfatter kun egen drift/vedlikehold/investering (ikke inkl IVAR-anlegg). Basert på klimagassregnskap utarbeidet av Norsk vann som er under utprøving.2.1 Målstyring VA-drift og vedlikehold

AVDELING OPPGAVE RESULTAT 2023 MÅL 2024
Vann Spyling/rengjøring vannledning 84 km 50 km
Kontroll kummer 1014 stk 1000 stk
Lekkasjesøk 1042 km 900 km
Avløp Spyling/rengjøring avløpsledning 30 km 30 km
Rørinspeksjon 43 km 30 km
Stasjonsdrift Hovedkontroll 220 stk 220 stk
Elektrokontroll 220 stk 220 stk
 

3. Økonomi

3.1 Gebyrendringer

Finansiering av vann, avløp, renovasjon og slam dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en femårsperiode – gå i balanse (selvkostprinsippet).  

GEBYR ENDRING
Vann + 25,5 %
Avløp + 12 %
Renovasjon + 11 %
Slam + 11 %

I handlings- og økonomiplan 2024-2027 legges til grunn moderat årlig økning i renovasjonsgebyr. Dette forutsettes å dekke inn eksterne prisøkninger på innsamling og behandling av avfall, nye renovasjonstjenester og innsamlingsordninger (jf. oversikt over prioriterte oppgaver), samt inndekning av akkumulerte underskudd på kommunens selvkostfond for renovasjon. 

Handlings- og økonomiplanen legger opp til økning i gebyrene for vann- og avløp som innebærer at akkumulert overskudd på fond brukes opp i 2023-2024. Økningen skyldes hovedsakelig kraftig økning i enhetsprisene til IVAR i perioden 2022-2024, men også noe pga. den generelle pris og lønnsveksten (strøm og renter). IVAR sin prisøkning er forårsaket av stor prisvekst særlig rentekostnader og strømkostnader. 

Overføringene til IVAR utgjør en vesentlig del av driftskostnadene innen VAR (48 %), og for avfallsinnsamling utgjør overføring til Renovasjonen IKS rundt 41 % av driftskostnadene. Vår evne til å redusere vannlekkasjer, fjerne overvann/fremmedvann fra avløpsnettet, redusere og sortere avfall er derfor av stor betydning for det økonomiske resultatet, og dermed gebyrnivået.  

3.2 Driftsbudsjett

Budsjettet for 2023 fra forrige årsplan er lagt ved for å synliggjøre endringene som fører til gebyrøkninger.

Alle summer er i 1000 kr.
 

VANN
2023
2024
Kjøp av vann fra IVAR 
109 286
121 886
Drift/vedlikehold (inkl lønn i 2023)
62 887
35 200
Lønn
 
31 707
Kapitalkostnader 
65 758
75 089
Teknologiutvikling (1) 
500
500
Gebyrgrunnlag (sum) 
238 431
264 382
Gebyrinntekter 
-205 926
-264 382
Dekningsgrad
86,4 %
100 %
AVLØP
2023
2024
Levering av avløp til IVAR 
178 472
157 972
Drift/vedlikehold (inkl lønn i 2023) 
60 451
32 183
Lønn
 
32 168
Kapitalkostnader 
100 682
115 465
Teknologiutvikling (1) 
500
500
Driftsfinansiert ledningsfornyelse (2) 
9 000
9 000
Utgifter ved pålegg om tilknytning (3)
0
4 000
Gebyrgrunnlag (sum) 
349 105
355 288
Gebyrinntekter 
-292 660
-339 527
Dekningsgrad 
83,8 %
96,7 %
RENOVASJON
2023
2024
Levering av avfall til IVAR inkl gebyr 
118 700
120 100
Avfallsinnsamling av Renovasjonen IKS 
102 810
116 500
Drift/vedlikehold (inkl lønn i 2023)
23 739
19 063
Lønn
 
7 625
Kapitalkostnader 
7 161
8 332
Gebyrgrunnlag (sum) 
252 410
271 620
Gebyrinntekter 
-255 310
-284 620
Dekningsgrad 
101,2 %
104,8 %
SLAM
2023
2024
Gebyrgrunnlag (Driftskostnader inkl. lønn) 
3 925
5 010
Gebyrinntekter 
-3 932
-4 854
Dekningsgrad 
100,2 %
96,9 %
1. Deltakelse i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter i egenregi og nasjonalt i samarbeid med Norsk vann og andre aktører. 
2. Gjelder størmperenovering av avløpsledning. Rehabiliteringsløsninger innen avløp er definert som vedlikehold og finansieres over driftsbudsjettet.
3. Gjelder oppfølging av temaplan for tilknytning til offentlig avløp.

4. Investeringsprosjekter

I henhold til gjeldende hovedplaner for Vann og avløp samt til vedtatt Handlings- og økonomiplan legges det opp til omfattende investeringer innen VAR. Vedtatt investeringsbudsjett for VAR i 2024 er på 195 mill kr og omtale av de ulike postene finnes i investeringstabell (framsikt.net).

For vann og avløp gjennomføres investeringene primært av Utbygging på bestilling fra VAR-avdelingen. Bestillingen baseres på overordnede planer og ulike utredninger med fire års plan for fornyelse som rulleres årlig. Her vises en oversikt over prosjektene som er bestilt med aktivitet i 2024.

For renovasjon gjennomføres investeringene utfra behov og lagerbeholdning, basert på felleskommunale anskaffelseskontrakter. Investeringene gjelder avfallsbeholdere og bunntømte containere.

5. Prioriterte oppgaver i 2024

5.1 Vannforsyning

TILTAK ANSVARLIG SEKSJON
Innsatsområder
Innsatsområdet for kontroll/vedlikehold/rengjøring og dokumentasjon av hovedledninger og vannkummer omfatter sonene 101, 102, 103, 104 og 105 på byøyene, samt gjenstående arbeid i sone 201 Storhaug. 

Ledningsnett overtatt fra Fjordvatn AS spyles/rengjøres.  

VA-Drift
Inspeksjon sjøledninger
Sjøledningene inspiseres for å registrere tilstand og avdekke eventuelt behov for reparasjon. Ledninger som driftes for IVAR IKS og som er etablert tidligere enn 2005 vil bli prioritert i 2024

 • Hundvåg - Austre Åmøy
 • Talgje - Rennesøy (Eltarvåg)
 • Talgje - Finnøy
 • Strand - Fogn
VA-Drift
Oppgradering stasjoner og basseng
Stasjoner og basseng oppgraderes for å møte krav til forsyningssikkerhet og HMS.

 • HB 505/PV 504 Hinna Vannbasseng skal totalrehabiliteres med nye pumper og rør innvendig, nytt automasjonsskap, fliser på gulv og betongutbedring på bassengene. Videreføres fra 2023
 • Fornyelse og oppgradering av PLS og automasjonsskap i 4 pumpestasjoner
VA-Drift
Utredning forsterkning vann i nordre del av Finnøy
Det er behov for å vurdere forsyningssikkerheten på Stjernerøy og Halsnøy og kapasiteten til det kommunale vannbehandlingsanlegget på Ombo. Det skal gjennomføres en samlet utredning av hvordan man sikrer vannforsyningen i denne delen av kommunen.

VA-Forvaltning
Tiltaksplan høydebasseng
I 2021 ble det gjennomført en omfattende tilstandskartlegging av alle høydebasseng i kommunen, og i ettertid er det gjennomført en rekke tiltak og forbedringer. I 2024 skal status oppsummeres og behov for videre tiltak vurderes og prioriteringer avklares. 

VA-forvaltning
Nettbasert modell
For å tilrettelegge for utvidet bruk av simuleringsmodellene skal ulike former for nettbaserte modeller vurderes implementert. 

VA-forvaltning
Pilotprosjekt fjernavlesning vannmålere
Avtalen knyttet til opprinnelig pilotprosjekt for fjernavlesning av vannforbruk ble høsten 2023 sagt opp grunnet svært høye kostnader knyttet til videreføring.

Tilrettelegging for overføring og mottak av data er en forutsetning for å kunne innføre fjernavleste vannmålere, og i samarbeid med andre avdelinger er det et mål å avklare løsningen for dette i 2024.  

Videre er det et mål å etablere et internt samarbeid som for eksempel kan forenkle innsamling av data fra kommunale bygg og som samtidig vil gi bedre oversikt over vannforbruket.  

VA-Myndighet
Internkontroll vannmålere
Det skal etableres internkontrollsystem for vannmålere som benyttes til gebyrberegning, dette som følge av krav i ny nasjonal vannmålerforskrift.

VA-Myndighet
Prøvetakingsprogram Vann
Ihht drikkevannsforskriften tas det ukentlige vannprøver på ledningsnettet. Prøvetakingsplan ligger i TQM.

VA-Drift

 

5.2 Avløp, overvann og vannmiljø

TILTAK ANSVARLIG SEKSJON
Innsatsområder spyling og rørinspeksjon
Rørene inspiseres for å registrere eventuelle skader, feilkoblinger og avdekke behov for reparasjon eller utskifting. Spyling foretas for å forebygge driftsproblemer.

 • Fullføre sonene på Våland
 • Sonene 227, 228, 225, 231 og 207 i tillegg til å starte på Rennesøy. 
VA-Drift
Inspeksjon utslippsledninger
Utslippsledningene inspiseres for å registrere tilstand og avdekke eventuelt behov for utbedring.

 • På Hundvåg skal 12 stk. ledninger fra Lundsneset til Skolebryggå inspiseres/kontrolleres.
 • På Rennesøy skal alle utslippsledninger kontrolleres.  
VA-drift
Oppgradering avløpspumpestasjoner
Oppgraderingene foretas for å øke driftssikkerheten og kravene til HMS.

 • PA 248 Knud Sørnes vei: Nytt overbygg, nye pumper og automasjonsskap, videreføres fra 2023.
 • PA 137 Engøyklubben: Nye pumper og automasjonsskap. Pusses opp innvendig.  
 • PA 320/OA320 Nedre Tastasjø: Nye pumper og automasjonsskap. Pusses opp innvendig 
 • Fornyelse av PLS og automasjonsskap i pumpestasjoner, antall 6 stk. Må skiftes ut til ny teknologi. 
VA-Drift
Sjøvannsinnlekking Stavanger sentrum
Det er blitt gjennomført kartlegging av sjøvannsinnlekking i sentrumsområdet, og det er funnet flere lekkasjepunkter. I 2024 skal funnene følges opp for å fjerne dette fremmedvannet fra systemet.

VA- Drift
VA-Forvaltning
Fiberoptisk deteksjon av feilkoblinger - innovasjonsprosjekt
I 2023 ble bruk av fiberoptisk kabel for deteksjon av feilkoblinger på overvannsnettet testet ut. Prosjektet videreføres og skal avsluttes i 2024, inkludert evaluering av om metoden vil være egnet for dette formål framover.

VA-Forvaltning
Plan for kommunale slamavskillere
I 2024 skal det gjennomføres en vurdering av eksisterende kommunale slamavskillere og minirenseanlegg og tilhørende rensedistrikt, og behovet for eventuelle tiltak skal avklares. 

VA-Forvaltning
Kapasitetskartlegging avløpsnettet
I forbindelse med arbeidet med økt minstekapasitet på avløpsnettet ble det startet en ny kapasitetskartlegging ved bruk av simuleringsmodeller for avløpsnettet i 2023. Dette arbeidet skal ferdigstilles i 2024.

VA-forvaltning
Evaluering lettseparering
I 2024 skal effekten av lettseparering måles, løsningene som legges til grunn skal evalueres og eventuelt videreutvikles og resultatene av målingene skal legges til grunn for kalibrering av simuleringsmodeller.

VA-forvaltning
Justert blågrønn faktor for Stavanger
Det er startet et prosjekt i kommunen der blågrønn faktor skal videreutvikles for Stavanger med mål om at ønskede løsninger i større grad skal belønnes og følgelig benyttes i kommunen. VAR avdelingen deltar i prosjektgruppen.

VA-forvaltning
Utredning overvannsutslipp til Mosvannet
I forbindelse med planlagt separering og lettseparering på Eiganes vil det bli behov for et nytt overvannsutslipp til Mosvannet i nærheten av Texaslunden. Som grunnlag for senere detaljprosjektering skal prinsipper for en slik løsning vurderes, inkludert avklaringer knyttet til arealbruk og vurdering av rensebehov. 

VA-forvaltning
Resipientundersøkelse
I 2024 er det kun Hålandsvatnet som skal undersøkes i Jæren vannområdes samlede resipientundersøkelse i ferskvann. Kystundersøkelsen som gjennomføres hvert 6. år gjennomføres i 2024. Dette er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola.

VA-Forvaltning
Hålandsvatnet
VAR deltar i et 3-årig samarbeidsprosjekt (2023-2025) for forbedring av vannkvaliteten i vannet. Det gjenstår 31 boliger i Stavangers del av nedslagsfeltet med privat avløpsrensing. 15 av boligene tilknyttes nytt kommunalt ledningsnett som legges i Øygardsveien i 2024. De resterende boligene ligger spredt i nedslagsfeltet og har fått pålegg med frist om tilknytning til eksisterende kommunalt anlegg innen mars 2024. Kun 1 bolig beholder privat renseløsning etter rimelighetsvurdering mht kostnader. Sammen med Landbrukskontoret gjennomføres tilsyn på eiendommene i nedslagsfeltet. 

VA-Forvaltning
VA-Myndighet
Avløp i spredt bebyggelse (unntatt ved Hålandsvatnet)
Boliger i spredt bebyggelse kreves tilknyttet til offentlig ledningsnett når man blir oppmerksom på avløpsforhold som utgjør en forurensningsfare. I de områdene der det ikke er etablert offentlige avløpsledninger, og det ikke foreligger konkrete planer for dette pålegges utbedring/utskiftning av private avløpsanlegg der disse ikke er i tilfredsstillende stand.

VA-Myndighet
Digitalisering søknadsprosess utslippstillatelse
I løpet av 2024 skal Gemini Private anlegg vurderes utvidet med portal for utslipp (Gemini privat Utslipp). Portalen skal sørge for heldigital behandling av søknader om utslippstillatelser for private avløpsanlegg noe som effektiviserer saksbehandlingen. Organisering av lovpålagt slamtømming av mindre, private avløpsanlegg vil også vurderes løst ved hjelp av denne modulen, som erstatning for dagens løsning. 

VA-Myndighet
Utkobling slamavskillere tilknyttet offentlig avløpsnet
I Stavanger kommune er det i dag ca 800 slamavskillere som er tilkoblet offentlig avløpsnett, og de fleste har ingen nødvendig funksjon. Disse slamavskillerne koples ut fortløpende i forbindelse med sanering av offentlig ledningsnett og når det registreres feil funksjon. Det er et mål at flere kobles ut for å spare ressurser knyttet til tømming av disse, redusere miljøbelastningen ved kjøring i boligområdene og fjerne et unødvendig driftspunkt på private ledninger. Ved å fjerne slamavskillerne vil huseierne spare årlige gebyr for tømming Det skal i løpet av 2024 utarbeides en plan med soner som viser hvor det ligger tanker som kan kobles ut i årene fremover. Krav om utkobling er hjemlet i forurensningsloven, §26 siste ledd. 

VA-Myndighet

 

5.3 Renovasjon

TILTAK ANSVARLIG SEKSJON

Brukerundersøkelse oppfølging
Høsten 2023 hadde VAR en brukerundersøkelse, Saksfremlegg (einnsyn.no). Resultatene var veldig gode, men renovasjonsseksjonen vil likevel trekke frem noen områder som skal følges opp.

 • Rydding på miljøstasjonene. Kamera til overvåking flyttes rundt. Rydding foregår. Forsøplere som gjenkjennes kontaktes.
 • Hentavfall.no. Øke kapasiteten slik at det ikke blir for lang ventetid på å få tømt beholder for glass. Det vurderes om glassinnsamling på Rennesøy og Finnøy skal over på fast rutetømming. 
 • Eventuell kildesortering av plastemballasje. Se tekst om plastinnsamling.
 • Resirkulering av tekstiler. Se tekst om tekstilinnsamling.
Renovasjon

hentavfall.no
En ny bestillingsmodul for ombruk på hentavfall.no vil være tilgjengelig ca sommeren 2024 i forbindelse med IVARs nye bærekraftsenter for ombruk. En egen henteordning sikrer kvalitet og verdi på ombruksvarene.

Renovasjon, IVAR IKS og Sandnes kommune m.fl.

Ny ombrukssentral - IVAR IKS
IVAR åpner i juni 2024 et nytt regionalt senter for ombruk i Porsgården. Senteret vil i betydelig grad bidra til at Stavanger kommune når mål i Klima- og miljøplanen om reduserte avfallsmengder og økt ombruk.

IVAR IKS, Renovasjon og Sandnes kommune

Bruk brukt - ombruksbutikk
Ombruksbutikken «Bruk brukt» på Arkaden var ment å være en pop-up prosjekt med kort varighet, men har nå vært i drift i over 2 år. Butikkens åpningstider og sentrale beliggenhet på et senter gjør at vi har nådd ut til grupper i befolkningen som vanligvis ikke velger ombruk. Sandnes kommune har hatt et tilsvarende prosjekt som nylig ble avsluttet. Det er naturlig å se butikkdriften vår i sammenheng med IVAR sitt nye ombrukssenter som er planlagt åpnet på Lura sommeren 2024.

Butikken på Arkaden har vært populær og skapt godt omdømme for ombruk og avfallsforebygging, men er ikke en aktivitet som vurderes som en nødvendig eller hensiktsmessig oppgave å drive med på permanent basis med dagens organisering og finansiering.

Direktøren foreslår primært at butikken blir overført til andre som kan drive den på permanent basis for eksempel IVAR IKS, våre attføringsbedrifter eller andre kommunale enheter. 

Renovasjon

Midlertidig innsamling av plastemballasje
IVARs ettersorteringsanlegg (ESA) vil etter planen være driftsklart i 2027, og da skal plasten sorteres i anlegget. Erfaringen fra dagens plastinnsamling ved de midlertidige returpunktene i kommunedelene viser at det er behov for å øke kapasiteten. Direktøren foreslår derfor å kunne innføre en midlertidig henteordning av plastemballasje ved husstandene.

Sola og Sandnes har etablert midlertidige ordninger som innebærer månedlig innsamling av spesialsekker for plast ved husstandene. I Stavanger er det mulig å starte opp tilsvarende midlertidig ordning fra høsten 2024.

En henteordning innebærer:

 • Spesialsekker for plast (100 liter) kan hentes i bydelshusene og Innbyggerservice, eller bestilles på nett for hjemkjøring (samme ordning som for matavfallsposer) 
 • Innsamlingsrute der plastsekkene settes ut, hentes sammen med restavfallsspannet hver fjerde uke og samles inn av Renovasjonen IKS. Plastruten legges inn på tømmekalender.
 • Tilpasset ordning for borettslag og sameier med fellessystem/nedgravde containere 
 • Midlertidige returpunkt avvikles
 • Henteordningen avvikles når ESA er i drift igjen. 
Renovasjon

Ny innsamlingsordning for ødelagte tekstiler
Fra 1.1.2025 må alle kommuner ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Det må skilles mellom tekstiler til ombruk og tekstiler til materialgjenvinning.
EU-regelverk - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)  
Høring om nye krav til kildesortering av avfall - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

2024 må brukes til å få på plass en innsamlingsordning i Stavanger kommune. De ideelle organisasjonene (Fretex, Fileks, UFF, Norge Gir og NLM Miljø) vil fortsette som før med sin innsamling av brukte tekstiler til ombruk. Kommunen må sørge for en løsning for ødelagte tekstiler til materialgjenvinning. 
Kommunens løsning for ødelagte tekstiler til materialgjenvinning:

 • Innbygger bringer selv til gjenvinningsstasjonene. 
 • Innbygger kan bestille henting via eksisterende modul på hentavfall.no  

IVAR IKS har ansvar for å levere ødelagte tekstiler til materialgjenvinning.  

Renovasjon

Revitalisere konseptet restevenn - Redusere matsvinn i husholdningene
3. januar la Matsvinnutvalget fram sin rapport om hvordan Norge kan halvere matsvinnet innen 2030. Utvalget la også fram forslag til en ny matkastelovgivning.

Foruten de klima- og miljømessige konsekvenser er satsing på redusert matsvinn et av de viktigste og enkleste tiltak en husholdning kan foreta seg for å bidra til å redusere avfallsmengden ned mot Klima- og miljøplanens mål om 300 kg avfall per innbygger og år. 

Stavanger kommune har sammen med IVAR IKS og Sandnes kommune utviklet og prøvd å holde liv i nettsiden Restevenn. På restevenn.no får du tips om innkjøp, oppbevaring og smart bruk av matvarer og matrester. Konseptet har fått mye skryt, men krever innsats og ressurser for å oppnå resultater i husholdningene.


Renovasjon, Klima og miljø, IVAR IKS, Sandnes kommune
Skille hageavfall fra matavfall
Rundt 25.000 beholdere for hageavfall (140 liter) ble plassert ut i 2023. Dette utgjør ca 75 % av de husstandene som skal få tilbudet om beholder for hageavfall. Følgende områder gjenstår og vil få tilbud om beholderen i 2024: deler av Madla, Hinna og Gausel, Rennesøy og Finnøy. 

Det pågår dialog med IVAR om kvalitetskravene til matavfall levert på biogassanlegget på Grødaland. Dette vil også avklare mulighet for sesonginnsamling av hageavfall. 

Tilbudet om kverning av kvister og greiner, gjennom hentavfall.no, fortsetter. Vi tilbyr også kursing i kompostering, kompensasjon for kompostering av matavfall, samt kjøp av kaldkompostbinger i samarbeid med Attende og Allservice.

Renovasjon
Renovasjonsløsning for hytter
Stavanger kommune har rundt 1500 hytteabonnenter. I henhold til nye endringer i avfallsforskriften, skal også fritidsboliger kildesortere papp/papir, glassemballasje og matavfall. Sortering av disse avfallsfraksjonene kan ikke erstattes av sentralsortering. Kompostering av matavfall anses som kildesortering. Ut fra kostnader, praktisk tilrettelegging og små avfallsmengder, kan enkelte øyer få dispensasjon fra krav om avfallssortering.

Innen 2025 skal vi utrede hytterenovasjonsløsningene. Formålet er å utvide kildesorteringen og effektivisere innsamlingen.

Renovasjon, Renovasjonen IKS
Oppfølging av forsøpling i offentlig rom
I 2024 fikk VAR delegert myndighet til politivedtektenes § 5.1, som forbyr forsøpling i offentlig rom. Delegeringen innebærer at VAR har myndighet til å treffe vedtak i forsøplingssaker og ilegge overtredelsesgebyr. 

VAR, Idrett og utemiljø
Rullering av Avfalls- og ressursplan IVAR og IVAR-kommunene
Gjeldende Avfalls- og ressursplan utløp i 2022. Arbeidet med rullering av planen pågår, ledet av IVAR IKS. Planen omhandler både innsamlingsordninger, gjenvinninngsstasjoner, ombruk, behandligsanlegg og lokale/nasjonale rammebetingelser. Det forventes politisk sak om planen i løpet av 2024.

IVAR IKS, Stavanger kommune og Sandnes kommune

 

5.4 Planlegging og administrasjon

TILTAK ANSVARLIG SEKSJON
Vann i Stavanger 2024-2035
Nye overordnede planer for vann i Stavanger er førstegangsbehandlet og skal sluttbehandles i 2024

VA-Forvaltning
Revidering av lokalt regelverk
Ved utgangen av 2024 er det fem år siden kommunesammenslåingen og vi ser behov for oppdatering av det lokale regelverket/forskriftene som ble utarbeidet i forkant av sammenslåingen. Dette har bakgrunn i at vi ut fra erfaring med drift av «ny kommune» ser behov for små endringer/presiseringer i tillegg til endringer i sentralt regelverk. 

Følgende lokalt regelverk oppdateres/revideres i løpet 2024: 

 • Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr 

 • Lokal forskrift om slamtømming og -gebyr 

 • Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann 

 • Lokale bestemmelser til Standard abonnementsvilkår, tekniske og administrative bestemmelse

Hver enkelt revidering vil bli gjenstand for politisk behandling.
 
VA-Myndighet
Endring av gebyrstruktur for vann- og avløpsgebyr 
I forbindelse med revidering av gebyrforskrift vann og avløp skal det vurderes å endre gebyrstrukturen noe, ved å endre/redusere omregningsfaktoren for stipulert forbruk ut fra bruksareal.
 
VA-Myndighet
Organisering av arbeid
Administrasjonen i VAR-avdelingen er liten sammenliknet med andre store kommuner. For å håndtere de økende kravene og forventningene fra myndigheter, politikere og innbyggere må de knappe VAR-faglige ressursene utnyttes godt. 

For å utnytte kapasiteten og kompetansen i avdelingen optimalt ved å avlaste de VAR-faglige ressursene vil det være behov for å vurdere kapasitet og organisering med tanke på ansvar og oppgaver.

VAR
Vannstandard 
På nasjonalt nivå jobbes det med et nytt produkt kalt Vannstandard som skal erstatte VA-normene som i dag ligger til grunn for etablering av kommunale VA-systemer i Stavanger. Nytt system har blitt forsinket, men har i 2023 vært til uttesting blant annet i Stavanger kommune, og det forventes lansering i 2024. For at dette kan tas i bruk må det gjøres lokale tilpasninger og vedtas politisk. 

VA-Forvaltning
Revidere veileder for VA-rammeplaner
Til alle reguleringsplaner skal det foreligge en VA-rammeplan. Etter endringer i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og som følge av de erfaringene som de siste årene er gjort, er det behov for å revidere veilederen som er utarbeidet for slike planer. 

VA-Forvaltning
Trainee Vann
Stavanger kommune sammen med IVAR IKS og Sandnes kommune har en periode deltatt i det nasjonale trainee-programmet Trainee Vann. Dette videreføres i 2024. 

VA-Forvaltning
Standardisering av tilskudd til materialkostnader 
Der det er hensiktsmessig og riktig kan kommunen inngå avtale om å dekke deler av materialkostnadene for tiltak initiert av andre, men der kommunen har stor egeninteresse av tiltaket. I 2024 skal ordningen gjennomgås med sikte på å etablere en standardisert tilskuddordning heller enn å betale medgåtte utgifter.  

VA-forvaltning
HMS-kvalitet 
VA-Myndighet skal øke kvalitet og innhold i dokumenter i kvalitetsstyringsverktøyet TQM.

HMS-aktiviteter følges opp i TQM. 


Overordnede aktiviteter:

 • Revisjon av alle prosedyrer/dokumenter​ 
 • 4 vernerunder (2x arbeidsbil og 2x arbeidssted). 1 i OK19.
 • >30 stk. "Si ifra!" registreringer i TQM​
 • Gruppemøte HMS drift månedlig​ (10 stk) 
 • Gruppemøte HMS administrasjon månedlig​ (10 stk)
 • Gjennomgang av HMS-kartlegginger​ 
 • Gjennomgang av kjemikalieregister/stoffkartotek​ 
 • Gjennomgang av ROS-analyser
VA-Myndighet
Adm stab
Beredskap
 • Vurdere behov for, samt sørge for gjennomføring av beredskapsanalyser. 
 • Gjennomgang av beredskapsplaner.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelse​r (planen ligger i TQM).
 • Følge opp ROS-analyser og behov for DPIA analyser for systemansvarlige. 

Innføring og implementering av nytt verktøy for beredskap, Raven. 

Deltakelse i samarbeidsutvalg for beredskap og beredskapsøvelser arrangert av BMU. 

Adm stab
Klimagassutslipp
Avdelingen bidrar til å redusere interne utslipp ved å legge til rette for bruk av bærekraftige systemvalg og grøftefri ledningsfornyelse. Energiforbruket innen VA knytter seg i stor grad til anleggsvirksomhet og vannmengdene som blir transportert, og ved å vektlegge strategien med å fjerne vann på avveie (jfr. temaplan VA) er dette det viktigste grepet for å redusere energiforbruket i kommende år.

Kjøretøyparken skiftes gradvis ut med mer utslippsfrie løsninger etter hvert som disse møter de nødvendige tekniske spesifikasjoner, men av beredskapsmessige årsaker vil det være nødvendig med andre alternativer.

Avdelingen skal vurdere fortløpende mulighetene for å søke klimasatsmidler ol. støtteordninger knyttet til utskifting av maskiner og kjøretøy. Det er gitt tilsagn av Klimasatsmidler til å øke andelen utslippsfrie gravetjenester som vil bli tatt i bruk i 2024.

Adm
Teknologiutvikling og digitalisering
Utviklingen i vannbransjen og avfallssektoren er avhengig av at de store offentlig aktørene tester ut og tar i bruk nye løsninger og bidrar til ønsket utvikling for å jobbe smartere, mer effektivt og gi høyere kvalitet. Noe av innovasjonen vil skje som en del av de ordinære investeringsprosjektene, men det settes også av midler til deltakelse i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter lokalt i egenregi og nasjonalt i samarbeid med Norsk vann og andre aktører. Av større, konkrete prosjekter er det sammen med andre store kommuner gitt tilsagn til bidrag til vannbransjens kompetansesenter på Ås.

Renovasjon:
 • Det forventes at vårt fagsystem ISY-ProAktiv Kommunal forvaltning VAR utvikles videre til en web-versjon. Denne skal forenkle prosedyrene som brukes for saksbehandler, men også legge mer til rette for enklere dialog med innbygger og utfører (sjåfører).
 • Med utgangspunkt i MinSide som inkluderer MinEiendom, legges det nå til rette for spannbestillinger og betalingsløsninger bak sikker innlogging. Dette gjelder bruk av VIPPS og bankkort for direkte betaling, samt betaling via faktura.
 • Renovatøryrket videreutvikles med utvidet bruk av nettbrett (Ipads og Tablets). Dette medfører enklere ruteoversikt, melding av avvik fra sjåfør med direkte melding til innbygger.
 • Det er utviklet en løsning som gir mulighet for månedlig fakturering for næringsvirksomheter som benytter nedgravde avfallsløsninger. Videre jobbes det med å tilrettelegge for at alle innbyggere får mulighet til å velge månedlig faktura og at dette i fremtiden vil kunne være standarden.
VAR
Faglige nettverk
For å heve kompetansenivået i organisasjonen og for å være med å påvirke og løfte utviklingen innen fagene, deltar VAR-avdelingen i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Vi ønsker å være synlige innen fagmiljøet og å bidra med innlegg på seminarer og konferanser, artikler i faglige tidsskrifter og å bidra i arbeidsgrupper og felles prosjekter når det er aktuelt.

VAR

 

5.5 Kommunikasjon

TEMA ANSVARLIG SEKSJON
Avfall i do
Videreføring og utvidelse av kampanje “Avfall i do” for å forhindre forsøpling og driftsutfordringer på avløpsnettet. Dette inkluderer blant annet informasjonsmateriell for kommunale bygg, som skoler, kontorbygg etc. Informasjon vedrørende fett i avløpet ble publisert høsten 2023. Opprettet egen nettside som samarbeid internt på VAR, tilgjengelig hele året. Arbeidet fortsetter i 2024. 
VA-Myndighet

 

Ombruk
Nettstedet brukbrukt.no utvikles videre.

Nettsidene
Søndagsåpne garasjer og Restevenn innlemmes i brukbrukt.no.  
Renovasjon, IVAR IKS og Sandnes kommune
Hage
Informere om ordningene for hageavfall. Informasjonskampanje om sirkulær hage og Stavanger kommunes tilbud og ordninger.
Renovasjon
Tekstil
Innen 2025 må kommunen ha på plass en ordning for innsamling av ødelagte tekstiler.
Informere innbyggerne om valgt løsning i regionen.  
Renovasjon
Plast
Informere om ordninger før disse innføres. 
Renovasjon
Avfallssortering og hytterenovasjon
Informere om krav til og ordninger for sortering av avfall fra hytter. 
Renovasjon

 

6. Årshjul IK-HMS

MÅNED TEMA 
Januar HMS-mål, etiske retningslinjer og organisering (ansvar, oppgaver og myndighet)
Februar ROS-analyse, risikovurdering og SJA, kjemikaliehåndtering (revidere kjemikalieregister og risikovurdering), psykososialt arbeidsmiljø  
Mars Drift, kontroll og vedlikehold (arbeidsutstyr, teknisk utstyr og sikkerhetsinnretninger)
April Dokumentstyring, arbeidsprosesser og dokumentasjon (revidere prosedyrer, rutiner, dokumenter og prosesskart) 
Mai Støv, arbeid i høyden, støy, vibrasjoner, ergonomi og verneutstyr (forebyggende HMS-arbeid; fysisk arbeidsmiljø) 
Juni Trafikksikker kommune, opplæring, kompetanse og bevissthet (sertifikater/kurs, sikkerhetsinformasjon, områderettet, dokumentert, utstyrsspesifikk opplæring) 
September Tjenesteutsetting – Avtaler, samordning og koordinering ovenfor andre arbeidstakere (byggherre, entreprenører, IKS, foretak, innleie) 
Oktober Revidering og oppfølging av ROS og risikovurdering. Kartlegging og håndtering av risiko (fareidentifikasjon, risikovurdering og handlingsplan)​. Nasjonal sikkerhetsmåned. 
November Beredskap og sikkerhetstiltak (planlegging, øvelse, evaluering og læring). Vold og trusler om vold. 
Desember Måling, evaluering og revisjon (Gjennomgang og evaluering av IK-HMS-systemet). Rus og avhengighet 

 

7. Organisasjonsplan