Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Skjema, veiledere og regelverk
  5. Krav til prosjektgjennomføring av kommunale vann- og avløpsanlegg

Krav til prosjektgjennomføring av kommunale vann- og avløpsanlegg

Oppdatert: 02.12.2019 15:45:13

Alle vann- og avløpsanlegg som skal overleveres til Stavanger kommune sin vann og avløpsavdeling skal i sin helhet planlegges og prosjekteres, etableres og dokumenteres i tråd med krav i gjeldende norm for vann og avløp (VA-normen) for Stavanger kommune som kan leses her: www.va-norm.no.

Utover normen, med administrative bestemmelser, vedlegg og henvisninger, legges følgende presiseringer og forhold til grunn for arbeider på kommunale vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune.

Valg av ledningsmateriell

I henhold til gjeldende norm for vann og avløp for Stavanger skal valg av ledningsmateriell avklares med VA-ansvarlig i kommunen. I det videre avklares hvilke generelle materialvalg som gjelder for Stavanger kommune. Det åpnes imidlertid for andre materialvalg dersom dette totalt sett utgjør en bedre løsning. Dette krever skriftlig søknad om dispensasjon på lik linje med dispensasjon fra andre krav i normen. For krav til de ulike rørmaterialene som skal benyttes vises det til normens vedlegg 3.

For vannledninger skal det som hovedregel benyttes rør av duktilt støpejern. Under kote 2,5 og i aggressiv grunn skal det imidlertid benyttes PE100RC med diffusjonssperre.

Ved etablering av separate spillvannsledninger skal det benyttes PVC-U rør.

Det skal benyttes betongrør ved etablering av felles avløpsledninger. For rør med indre dimensjon større enn 500 mm skal det benyttes hydraulisk optimaliserte rør (Flume, Qmax-V eller tilsvarende).

Det skal benyttes betongrør ved etablering av ordinære overvannsledninger.

Det skal benyttes PVC-U rør ved etablering av lette overvannsledninger i fellesavløpssoner.

Kompetansekrav

Generelt stilles det krav om at alle involverte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet en er satt til på en god og forsvarlig måte. Det forutsettes at ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende er godt kjent med VA-normen og de krav som stilles i Stavanger kommune.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Det forutsettes derfor at alle deltakere i prosjektet med sentrale eller ansvarlige roller snakker og skriver tilstrekkelig godt norsk til å kunne kommunisere på en effektiv og entydig måte på norsk.

Krav til prosjekterende
Det kreves at den prosjekterende har sentral godkjenning innen relevante fagområder og i tiltaksklasser som oppdraget krever eller kan framlegge tilsvarende dokumentasjon. Prosjekterende skal videre kunne dokumentere meget god gjennomføringsevne og erfaring fra minimum tre prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet gjennomført de siste fem år.

Det kreves at fagpersoner i sentrale og ansvarlige roller i prosjektet er utdannet sivilingeniør innen relevant fagkrets med minimum fem års relevant arbeidserfaring eller er utdannet ingeniør innen relevant fagkrets med minimum åtte års relevant arbeidserfaring.

Krav til utførende entreprenør
Det kreves at utførende entreprenør har sentral godkjenning innen relevante fagområder og i tiltaksklasser som oppdraget krever eller kan framlegge tilsvarende dokumentasjon. Entreprenør skal videre kunne dokumentere meget god gjennomføringsevne og erfaring fra minimum tre prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet gjennomført de siste fem år.

Det kreves at fagpersoner i sentrale og ansvarlig roller har minimum åtte års relevant arbeidserfaring. Til legging av VA-ledninger og til daglig ledelse av anleggsplassen kreves det ADK-1 sertifikat eller tilsvarende.

Ventilmanøvrering

Det er kun Stavanger kommune ved Vann- og avløpsverket som har anledning til å stenge og åpne ventiler mot eksisterende vannledningsnett. Behov for ventilmanøvrering meldes til, og avtales med, Vann- og avløpsverkets driftsavdeling på telefon 51507186 senest to virkedager i forkant.

Dokumentasjon

Krav til prosjektdokumentasjon framkommer av gjeldende VA-norm. Utover dette er kravene til sluttdokumentasjon utdypet i dette dokumentet:

Sluttkontroll

All sluttkontroll skal dokumenteres skriftlig, og dokumentasjonen skal inngå som en del av sluttdokumentasjonen. Deler av sluttkontrollen skal utføres av Vann- og avløpsverkets driftsavdeling og deler skal utføres av entreprenøren selv, se nærmere beskrivelse under. Skjema for bestilling av kontroller som skal utføres av Vann- og avløpsverket sendes til: post.vaproduksjon@stavanger.kommune.no

Det skal gjennomføres to rørinspeksjoner, en anleggskontroll på gjennfylt grøft før veioppbygging starter og en uavhengig sluttkontroll ved fullstendig ferdig anlegg. Anleggskontrollen utføres av utførende entreprenør. Sluttkontrollen bestilles utført av Vann- og avløpsverkets driftsavdeling ved bruk av Innmeldingsskjema for rørinspeksjon av avløpsledninger i Stavanger kommune. Det understrekes at ledningsanlegget skal være ferdig spylt og rengjort før rørinspeksjonen.

Trykkprøving av vannledningsnettet bestilles utført av Vann- og avløpsverkets driftsavdeling ved bruk av Innmeldingsskjema for trykktesting av ledninger i Stavanger kommune.

Før anlegget settes i drift skal det være desinfisert og godkjent analyse skal foreligge. Prøvetaking og analyse bestilles av Vann- og avløpsverkets driftsavdeling i henhold til veiledning i Trykkprøving, desinfisering og prøvetakning i Stavanger kommune.

Tetthetsprøving utføres av utførende entreprenør i henhold til VA/Miljø-blad nummer 24.

Godkjenning og oppfølging

For godkjenning av planer og oppfølging av prosjektet vises det til normens administrative bestemmelser. Det understrekes at alle planer skal være vurdert av Stavanger kommune før anlegget starter, og at kommunen ikke overtar ansvar for planens innhold med sin vurdering/godkjenning.

Utomhusplan (vegplan og landskapsplan) skal foreligge og være samordnet med VA-planen. Tiltakshaver skal ha utarbeidet en gjennomføringsplan.

Tiltakshaver skal sikre at nedstrøms avløpsledninger ikke tilføres sand, grus og andre fremmedelementer gjennom anleggsfasen. Hvordan dette sikres skal framkomme av beskrivelse og tegninger.

For innsending av planer til godkjenning og tilhørende prosesser vises det til portal og veileder her:

https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/veileder/#3981/

Det er anledning til å fravike normens bestemmelser dersom det finnes mer hensiktsmessige løsninger for det aktuelle prosjektet. Det skal søkes skriftlig om eventuelle avvik fra normen som skal godkjennes av VA-ansvarlig i kommunen. Søknad om alle planlagte avvik skal inngå som en del av planen som sendes inn til godkjenning.

Eventuelle avvik fra norm eller plan som oppstår i anleggsfasen skal varsles til ansvarlig prosjekterende. Dersom ansvarlig prosjekterende vurderer avviket som en fullgod løsning kan vedkommende søke om avvik på samme måte som i planfasen: Avvikssøknad for vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune.

Innhald Lukk