PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Folkehelse
  4. Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget

Hvordan står det til med folkehelsen til innbyggerne i Stavanger?

Det er gledelig å kunne fortelle at den generelle folkehelsen hos innbyggerne i Stavanger kommune er god. Vi har god barnehageplass dekning for barna og lav arbeidsledighet for de voksne. 68% av innbyggerne eier sin egen bolig og 96% bor i et nærmiljø med kort vei til nærmeste nabo.
Samtidig vet vi at i de enkelte bydeler er det områder som opplever økt levekårsstress og større ulikheter enn ønsket. Vi har blant annet bydeler der forskjell i forventet levealder mellom to ulike innbyggere er på hele 8 år, på grunn av ulikhet i fullført skole og utdanningsgrad.
Da vil barn som vokser opp i samme bydel, men i ulike hjem, har to vidt forskjellige støtte og ressurser hjemmefra i sin ferd ut i livet.
Stavanger kommune jobber derfor systematisk med å kartlegge kommunen og satser på universelle tiltak som gir et godt tilbud til alle innbyggerne på tross av bakgrunn. I tillegg har vi kompenserende tiltak som er spisset for å nå den delen av befolkningen som trenger litt ekstra drahjelp.

Les mer på Kommunefakta fra ssb

Oversiktsdokumentet- Folkehelsetilstanden i Stavanger kommune 

I forbindelse med offentliggjøringen av den nye planstrategien til Stavanger kommune er en ny og oppdatert versjon av Oversikten i helsetilstanden til befolkningen 2023 tilgjenglig. Her vil du kunne lese om årsaker og konsekvenser av dagens folkehelseutfordringer hos befolkningen. Denne rapporten bidrar som et av flere grunnlag til kommunens planstrategi, og generelt til kommunens planarbeid.

Her kan du lese om tilstanden, slik den ble presentert i 2019.

Folkehelse og oppvekst profilen

Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelse- og oppvekstprofil for fylke, kommune og bydeler. Dette er et suplement til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. 
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank. Hvert år er det verdier og indikatorer som omhandler et valgt folkehelsetema. 
Tema for folkehelseprofilen siste 5 årene er:
2024- Eldres helse
2023- Bomiljø
2022- Livskvalitet
2021- Fysisk aktivitet
2020- Sosialt bærekraftige lokalsamfunn


Tema for oppvektstprofilen siste 4 årene er:
2023- Barn og unges vei gjennom pandemien -Hva har vi lært?
2022- Betydningen av sosial ulikhet for barns helse og oppvekst.
2021- Trivsel, læring og gjennomføring i skolen.
2020- Oppvekstmiljøet for barn og unge

Her kan du søke opp profilen til folkehelseinstituttet

Ungdata

Hvert tredje år gjennomføres ungdata undersøkelsen på alle ungdom- og videregåendeskolene i Stavanger. Her får ungdommen en mulighet til å si noe om hvordan de har det, hva de gjør i fritiden, sitt forhold til venner, familie og hjemmet og til rus og psykisk helse.

Her kan du lese mer om resultatene publisert 31.05.2022

Ungdom i Stavanger trives fortsatt godt

Stavanger statistikken

Her har vi samlet statisikk fra flere tjenesteområder. Sidene holdes oppdateret etterhvert som vi får tilgang på nye tall og analyser:

Stavanger statistikken

Folkehelsemeldingen Meld.St. 15

31. mars 2023 la regjeringen frem sin folkehelsemelding. Meldingen er tydelig på at det er et stort behov for å utjevne de sosiale helseforskjellene i befolkningen.

Folkehelsemeldinga - Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar 

De viktigste innsatsområdene foreslått i meldingen er:
- fremme gode levevaner, som røykeslutt, skolemat og fysisk aktivitet
- styrke psykisk helse og livskvalitet, som gjør at flere mestere hverdagen
- verne mot helsetrusler, som smittevern, vaksiner og luftforurensing
- legge mer vekt på forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten: fastlegene, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, frisklivstilbud og lettere tilgang til hjelp for psykisk helse og rus

Kontaktinformasjon

Christel Dahl

Christel Dahl

Folkehelserådgiver
Folkehelsemidler

Mobil:
457 25 671
E-post:
christel.dahl@​stavanger.kommune.no
Linda med blondt hår

Linda Hagen

Folkehelserådgiver 
Folkehelsestrategi, konferanse og helsekonsekvensutredninger

Mobil:
402 17 702
Telefon:
51 91 20 87
E-post:
linda.hagen@stavanger.kommune.no