PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen

Kort fortalt

 • Akropolis-visjonen er eit prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025.
 • Visjon og mål gjeld for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum (MUST), Arkeologisk museum og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonane.
 • Visjonen utforskar moglegheita for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger på noverande tomter og nærliggjande tomter.

Information in other languages

Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal

Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen er eit prioritert område i kulturplanen til Stavanger kommune, og kommunen har teke ei pådrivarrolle i arbeidet med realisering av visjonen.

Akropolis-visjonen:
Eit kulturelt høgdepunkt der teater og museum av internasjonalt format berikar byen og regionen.

Mål:

 • Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevingar, innsikt og refleksjon.
 • Samspel mellom vern, gjenbruk og nybygg varetek den kulturhistoriske identiteten til området, og skaper attraktive uteområde mellom kulturinstitusjonane.
 • Gjennomtenkte fellesfunksjonar i universelt utforma bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspel med omgivnadene.
 • Teateret og musea samarbeider med rausheit og forvitenskap på tvers og med kulturlivet til regionen.
 • Publikum møter ein open og inkluderande møteplass som er lett tilgjengeleg i byen og regionen anten ein kjem til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
 • Området er til glede for befolkninga til byen og regionen, og er ein attraksjon for tilreisande.

Kommunalutvalet vedtok 25.05.2021 i sak 50/21 Forslag til Akropolis-visjonen og vidare arbeid i 2021

Du kan òg lese meir om Akropolis-visjonen på Rogaland Teaters sider sceneskifte.no.

Kulturplanen og Sentrumsplanen

Eit hovudmål i kulturplanen er at kunst og kultur skal vere ei drivkraft i samfunnsutviklinga i Stavanger. Ei utvikling av dei kulturhistoriske bygningane i Kannik vil gi eit verdifullt tilskot til det moderne og urbane Stavanger. 

Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for bygningsmassen sin, som må løysast gjennom ei vidare utgreiing av moglegheitene i Akropolis-visjonen.

Areala til Museum Stavanger og Rogaland Teater inngår i Sentrumsplanen og utgjer ein del av Sentrumskjernen. Arealet grensar til Sentrum sør og Sentrum vest.

Rogaland Teater, Stavanger museum, Stavanger turnhall og Stavanger sjukehus vart bygget etter teikningar av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff i åra 1883-1897.

Denne høgda vart ifølgje Stavanger byleksikon gjerne kalla Akropolis, fordi dei monumentale murbygningane stod i sterk kontrast til den gamle småhusbyen. 

Her samla Stavanger sine største institusjonar innan kunst, kultur, historie og helse på slutten av 1800-talet.

Du kan lese meir om utvikling av arkitekturen i Stavanger i Kommunedelplan for kulturminne 2010-2025.

Teateret, Stavanger museum og Stavanger sykehus fotografert ca. 1910-1930
Teateret, Stavanger museum og Stavanger sykehus fotografert ca. 1910-1930, tilhører Stavanger byarkiv.

Utgreiingar av Rogaland Teater og Museum Stavanger 

Rogaland Teater og Museum Stavanger har utført fleire rapportar og utgreiingar. Desse ligg til grunn for moglegheitsstudien for Akropolis-visjonen som arkitektfirmaet Helen & Hard utførte på oppdrag frå teateret og museet i 2019. Hausten 2020 laget Helen & Hard ein følgjande opp studie der dei såg nærare på moglegheitene på tomta frå fylkeskommunen. 

Grøn kvelds om Akropolis-visjonen

Grøn kvelds vart arrangert 4. november 2019 på Stavanger museum. Inviterte foredragshaldarar såg nærare på kva moglegheiter Akropolis-visjonen kan gi for byen, korleis det kulturhistoriske landskapet kan varetakast, og kunsten og moglegheitene til kulturen. Alle presentasjonar kan du finne her.

Arrangør var Grønn By i samarbeid med Rogaland Teater, Museum Stavanger og Stavanger kommune.

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

rådgiver 

Fagansvar tilskuddsordninger, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, musikk, litteratur 

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no