PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruk og havbruk i Stavanger kommune
 4. Søk støtte til ENØK- og energitiltak i landbruket

Søk støtte til ENØK- og energitiltak i landbruket

Kort fortalt

 • Nå kan bønder i Stavanger søke ekstraordinær støtte til tiltak for fornybar energi og redusert energibruk i landbruket.
 • Søknadsfristen er 25. oktober 2023.

Bakgrunn for ordningen

Stavanger Kommune har vedtatt å utlyse en støtteordning for landbruket i kommunen, med en ramme på 10 millioner. Midlene fra Stavanger kommune sitt klima- og miljøfond skal fordeles til tiltak for fornybar energi i landbruket, det gjelder både solceller på tak og bakkemontert solkraft, samt vindkraft og andre fornybare varme forsyninger. Ordningen skal rettes driftsenheter som er berettiget produksjons- og avløsertilskudd.

Vedtak fra kommunestyret: Energi- og ENØK-tiltak innen landbruk økes fra 3 til 10 millioner og skal inneholde en støtteordning for fornybar energi i landbruket, det gjelder både solceller på tak og bakkemontert solkraft, samt vindkraft og andre fornybare varme forsyninger. Ordningen skal rettes mot bedrifter som er berettiget produksjon og avløser tilskudd.

Eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Solkraftanlegg
 • Solfangere
 • Gårdsvindmøller
 • Varmepumper
 • Jordvarme løsninger
 • Akkumulatortanker og andre måter å lagre energi på
 • Konvertering til LED-belysning
 • Installasjon av isolasjonsgardiner/energigardiner
 • Avfuktere
 • Andre tiltak som vil kunne oppfylle formålet

Ordningens mål

Målet med støtteordningen er å finne løsninger som gir konkret og målbar effekt innen kortest mulig tid. Ordningen gjelder bønder og gartnere som har rett på produksjonstilskudd i landbruket.

Støtteordningene skal bidra til: 

 1. reduserte utslipp av klimagasser (CO2)
 2. redusert bruk av energi
 3. økt lokal produksjon av fornybar energi

Kriterier og forutsetninger

 • Tiltaket skal medføre en kvantifiserbar nedgang i direkte CO2 utslipp i kg/tonn per år. (eks konvertering fra gass til fornybare energikilder).

 • Reduksjon i total energibruk ved tiltak som reduserer energitap/-behov. Kwh per år.

 • Produksjon av energi til bruk i egen virksomhet, det må være et samsvar mellom produksjonsprofil og bruksprofil for eventuell egen energiproduksjon, Kwh per år. (både av hensyn til nett situasjonen, og at for å sikre at man ikke gir støtte til anlegg, hvor målet er salg av energi, ikke egenbruk.)

 • Søknadene prioriteres basert på størst mulig oppnådd reduksjon i CO2-utslipp per krone omsøkt tilskudd.

 • Stavanger kommune står fritt til å gjøre unntak fra ovenforstående kvalifikasjonskrav på grunn av at vi tar sikte på å tildele inntil 40 prosent av tilskuddene til søknader som gjelder husdyrproduksjon.

 • Stavanger sin støtte til tiltak skal ikke overstige 35 prosent av totalkostnad. Samlet offentlig støtte skal ikke overstige 50 prosent av totalkostnad. Maksimalt tildelingsbeløp for en søknad er kr 500 000.

 • Tilskudd kan bare gis dersom tiltaket ikke er iverksatt før søknad er innsendt

 • For søkere som har tilgang til naturgass, legges CO2 – reduksjon ved overgang fra naturgass til grunn, uavhengig av om søker bruker propan eller naturgass

 • Utbetaling av tildelte midler vil skje etter at tiltak er ferdigstilt og dokumentasjon på kostnadene foreligger.

 • Stavanger kommune har anledning til å foreta sluttbefaring før utbetaling.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen er 25. oktober, med politisk behandling cirka november.

Gå til søknadsskjema. 

Kontaktinformasjon

Geir Helge Rygg

Geir Helge Rygg

Landbrukssjef

Telefon:
51 72 02 65
E-post:
geir.helge.rygg@stavanger.kommune.no