PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Foreløpig årsregnskap 2017

Foreløpig årsregnskap 2017

Stram økonomistyring og omstilling har preget Stavanger kommunes økonomi i 2017. Arbeidsledighet har falt betydelig løpet av året og veksten i sosiale tjenester har flatet ut.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 443 mill., tilsvarende 4,4 % av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 62 %. Egenfinansieringen av investeringene i 2017 var på 63 %.

- Bedre resultater enn forventet for 2017 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kommunens økonomi. Høyere frie inntekter, god avkastning på finansforvaltningen samt mindre forbruk på tjenesteområdene, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger», sier rådmann Per Kristian Vareide.

- Strammere økonomiske rammer over flere år har resultert i en betydelig innsats fra virksomhetene, og det er kjekt å se at vi langt på vei lykkes i dette arbeidet, fortsetter han.

Bedre resultat enn forutsatt

Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 1,0 %. Høyere nasjonal skatteinngang enn de statlige styringssignalene tidligere på høsten, medførte lavere utjevningskrav for Stavanger. Frie inntekter ble dermed om lag kr 40 mill. høyere sammenlignet med høstprognosene. Resultat av finanstransaksjoner ble kr 29 mill. bedre enn forventet. I tillegg har tjenesteområdene gjort en betydelig jobb med å tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen.

Resultatet for tjenesteområdene

Tjenesteområdene hadde kr 58 mill. (0,9 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 6,8 mrd. i 2017. Det har vært stor oppmerksomhet på økonomistyring. Siden 2015 er det gjennomført omstillinger i driften på kr 375 mill., herav kr 51 mill. i 2017.

De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert. Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem og bosetting av flyktninger. Det er mottatt høyere inntekter enn forutsatt fra den innførte piggdekkavgiften, merinntekter på kommunens svømmeanlegg samt lavere kostnader knyttet til energiforbruk.

Investeringer

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 232 mill. i 2017. Dette er kr 14 mill. lavere enn budsjettert, og følger i all hovedsak av endret finansiell framdrift i flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Investeringsinntekter utgjorde kr 596 mill. som er kr 227 mill. høyere enn budsjettert. Det ble solgt eiendommer for kr 93 mill. i 2017 som er i tråd med budsjettet.

Egenfinansieringsgraden ble 63 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2017 som er høyere enn budsjettert, og er over kommunens langsiktige mål om 50 %. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 6,2 mrd. ved utgangen av 2017. I tillegg kommer startlån på kr 1,9 mrd. Gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 62 % i 2017. Gjeldsgraden er dermed i overkant av kommunens langsiktige mål på 60 %.

Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 544 mill., og dermed 5,4 % av driftsinntektene.

Frie inntekter

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2017 ble kr 4,9 mrd. Nivået er kr 171 mill. lavere (-3,4 %) sammenlignet med 2016 og kr 29 mill. lavere enn justert budsjett 2017.

Skatteinngangen samlet til kommunene ble på 4,5 % mot en anslått vekst på 3,3 %. Økningen i nasjonal inngang medfører lavere skatteutjevning for Stavanger kommune og høyere frie inntekter. Frie inntekter ble i 2017 på kr 7 034 mill. og kr 40 mill. høyere enn budsjettert.

Resultat finanstransaksjoner

Avkastning fra finansforvaltningen ble på 5,4 % i 2017, noe som ga en netto avkastning på kr 30 mill. Dette er en betydelig bedre avkastning sammenlignet med 2016, som var på kr 8 mill. (1,7 %). Finanstransaksjoner ga samlet kr 29 mill. i forbedret resultat i 2017.

Prosessen videre

Årsregnskapet overleveres i dag til revisjonen. Årsberetning og årsregnskap 2017 skal til behandling i formannskapet 26. april og i bystyret 28. mai 2018.

Pressekontakter:

Rådmann Per Kristian Vareide, mobil 930 12 291
Direktør strategi og styring Gunn Claire Westad, mobil 951 02 811