PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Foreløpig årsregnskap 2018

Foreløpig årsregnskap 2018

Stavanger kommune fikk i 2018 et netto driftsresultat på kr 241 mill., tilsvarende 2,3 % av driftsinntektene. Høyere frie inntekter, godt bidrag fra finansområdet samt mindre forbruk på tjenesteområdene er hovedforklaringene på at resultatet ble bedre enn forventet.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 241 mill., tilsvarende 2,3 % av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 61 %. Egenfinansieringen av investeringene i 2018 var på 72 %.

Det ble investert for kr 1,1 mrd. i bygg og anlegg innenfor skole, barnehage, helse og omsorg, idrett, kultur, park og vei, vann, avløp og renovasjon samt ny teknologi.

- Bedre resultater enn forventet for 2018 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke den nye kommunens økonomi på sikt. Høyere frie inntekter, gode bidrag fra finansområdet samt mindre forbruk på tjenesteområdene, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Samtidig advarer rådmannen om strammere økonomiske utsikter. Skatteveksten i Stavanger er fortsatt betydelig lavere enn ellers i landet.

Bedre resultat enn forutsatt

Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på -0,4 %. Høyere nasjonal skatteinngang enn de statlige styringssignalene indikerte tidligere på høsten, medførte lavere utjevningskrav for Stavanger. Frie inntekter ble dermed om lag kr 32 mill. høyere sammenlignet med høstprognosene. Resultat av finanstransaksjoner ble kr 26 mill. høyere enn forventet og pensjonsutgiftene ble kr 32 mill. lavere enn budsjettert. Forberedelser til kommunesammenslåingen har preget tjenesteområdene i kommunen og mange virksomheter har utvist forsiktig bruk av midler.

Resultatet for tjenesteområdene

Tjenesteområdene hadde kr 55 mill. (0,8 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 7,1 mrd. i 2018. Det har vært stor oppmerksomhet på økonomistyring.

Det fremkommer et samlet regnskapsresultat på alle tjenesteområdene, enten i balanse eller med et mindre forbruk, selv om det er store variasjoner i resultatet innenfor de ulike tjenesteområdene.  Mindre forbruk fremkommer blant annet der det har vært utfordringer med å rekruttere fagpersonell. Det har også i lys av den fremtidige kommunesammenslåingen og forventede effekter av den vært utvist stor forsiktighet tilknyttet bruk av midler.

- Tjenesteområdene har jobbet intensivt i løpet av året med å få oversikt over tjenestene som skal gis i den nye kommunen. Det er kjekt å se at organisasjonen jobber helhetlig og forbereder seg til 2020, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Investeringer

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 131 mill. i 2018. Dette er kr 16 mill. lavere enn budsjettert, og følger i all hovedsak av endret finansiell framdrift i flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Investeringsinntekter utgjorde kr 529 mill. som er kr 45 mill. høyere enn budsjettert.

Egenfinansieringsgraden ble 72 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2018, og er over kommunens langsiktige mål om 50 %. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 6,3 mrd. ved utgangen av 2018. I tillegg kommer startlån på kr 1,95 mrd. Gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 61 % i 2018. Gjeldsgraden er dermed i overkant av kommunens langsiktige mål på 60 %.

Frie inntekter

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2018 ble kr 4 945 mill. Nivået er kr 57 mill. (1,2 %) høyere sammenlignet med 2017, men kr 53 mill. lavere enn justert budsjett 2018.

Skatteveksten samlet til kommunene ble på 3,8 % mot en anslått vekst på 2,4 %. Økningen i nasjonal inngang medfører lavere skatteutjevning for Stavanger kommune og høyere frie inntekter. Frie inntekter ble i 2018 på kr 7 277 mill. og er kr 32 mill. høyere enn budsjettert.

Resultat finanstransaksjoner

Finanstransaksjoner ga samlet kr 26 mill. i forbedret resultat i 2018. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto har vært bedre enn budsjettert slik at renteinntektene bidrar med kr 12 mill. i merinntekter. Rente- og avdragsutgiftene ble litt lavere som følge av at lånerammen i justert budsjett ikke ble benyttet. Avkastning fra finansforvaltningen ble på 1,3 % i 2018, noe som ga en netto avkastning på kr 8 mill. Avkastningen i 2017 var på kr 30 mill. (5,4 %).

Prosessen videre

Årsregnskapet overleveres i dag til revisjonen. Årsberetning og årsregnskap 2018 skal til behandling i formannskapet 9. mai og i bystyret 27. mai 2019.

Pressekontakter:

  • Rådmann Per Kristian Vareide, mobil 930 12 291
  • Direktør støtte og utvikling Kjersti Lothe Dahl, mobil 412 58 201
  • Plan- og analysesjef Hilde Vikan, mobil 917 72 433