PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Rådmannen presenterer et forslag til handlings- og økonomiplan som fortsatt har et høyt investeringsnivå. - Ny optimisme preger regionen, men vi må ruste oss for strammere økonomi på lang sikt, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

De økonomiske utsiktene for regionen er bedre enn på flere år, sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten er lavere. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Rådmannen slår fast at Stavanger må skape framtidens tjenester sammen med innbyggere og næringsliv.

- Vi skal videreutvikle gode velferdstjenester de neste fire årene for å ruste oss for de strammere økonomiske rammebetingelsene som kommer på lang sikt. Da må vi forsterke innsatsen på tjenesteutvikling og digitalisering. Dette handler både om å forenkle, forbedre og fornye de tjenestene kommunen skal levere i framtiden, sier rådmannen.

Fortsatt gode tjenester

Konjunkturendringene i regionen de siste årene har påvirket økonomien med lav vekst i skatteinntektene. Driftsnivået er tilpasset til de økonomiske rammene. Likevel viser sammenligninger med andre kommuner at Stavanger fortsatt leverer gode tjenester til innbyggerne innenfor de aller fleste tjenesteområdene. Dette gjør at kommunen har et handlingsrom for å ta nye grep.

Økning i driften

Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på 218 millioner kroner (3,2 %) for tjenesteområdene. Helårsvirkningen av lønnsoppgjør 2018 utgjør 117 millioner kroner. Korrigert for dette er netto endring på tjenesteområdene 101 millioner kroner i 2019. Økningen gjelder blant annet barnehage, skole, barnevern, hjemmetjenestene, avlastning og heldøgns omsorg.

Høyt investeringsnivå

Investeringsnivået for kommunen ligger fortsatt høyt med 6,1 milliarder kroner i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Egenfinansieringen av investeringene er gjennomsnittlig 42 % i fireårsperioden og dette er under det langsiktige målet på minst 50 %. Gjeldsgraden for bykassen øker fra 64,6 % i 2019 til 72,2 % i 2022. Moderat vekst i driftsinntektene i kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak, medfører at gjeldsgraden stiger til et nivå som ligger over det langsiktige målet på 60 %.

 

Nye Stavanger etableres i 2020

1. januar 2020 slås dagens Stavanger kommune sammen med Rennesøy og Finnøy kommuner. Arbeidet med å forberede denne sammenslåingen har pågått i hele 2018 og vil i stor grad prege arbeidet i 2019.

Netto driftsresultat

Høstens vedtak i fellesnemnda for nye Stavanger kommune legger til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Dette er fulgt opp med det foreliggende forslaget med et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,0 % i perioden. En langsiktig målsetning om et netto driftsresultat på 3 % har ikke vært mulig å få til i denne handlingsperioden.