PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Høyere skatteinntekter enn forventet i november

Høyere skatteinntekter enn forventet i november

De samlede skatteinntektene i Stavanger kommune (skatteinngangen) er på 5,5 milliarder kroner ved utgangen av november. Det er 31 millioner kroner (0,6 %) lavere enn på samme tid i fjor, men er likevel høyere enn forventet.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

November er en stor skattemåned og har vanligvis flere typer innbetalinger til forfall. I tillegg kjøres viktige oppgjør i systemene etter at ligningstallene for 2019 er kjente.

Skatteinngangen i november ble på 1,076 milliarder kroner i Stavanger kommune. Dette er 23 millioner kroner lavere enn fjorårets november, men 86 millioner kroner høyere enn gjeldende budsjett for måneden.

– Skatteinntektene er høyere enn forventet, og dette skyldes både et høyt marginoppgjør (dvs. mindre til gode-utbetalinger) og et korrigert fordelingsoppgjør til fordel for Stavanger kommune, sier økonomisjef Hilde Vikan.

Endret fordeling til Stavanger kommune

All skatt som betales inn til kemneren skal fordeles mellom kommunene, fylkeskommunene, staten og trygdeforvaltningen. I oppstarten av et skatteår beregner staten hvor stor andel den enkelte kommunen foreløpig skal ha av anslåtte inntekter. Denne andelen beregnes på nytt året etter når ligningstallene er kjente.

Når ligningstallene for 2019 ble kjent, beregnet staten at Stavanger kommune skulle ha en høyere andel enn først antatt, og dette utgjør om lag 46 millioner kroner i merinntekter for kommunen.

Statlige trygdeordninger og koronatiltak

Sammenlignet med budsjettet for 2020 er skatteinngangen for november nesten 110 millioner kroner høyere enn antatt. I gjeldende budsjettprognose for 2020 er det lagt inn en reduksjon på 2,5 % fra regnskapet i 2019, jf. Tertialrapport per 31.08.2020, som ble utarbeidet tidlig i september.
I ettertid har skattegrunnlagene blitt ytterligere trygget gjennom statlige trygdeordninger og koronatiltak overfor næringslivet, med bakgrunn i økt nasjonal smittespredning i høst, samt at ligningsoppgjørene for 2019 har gitt bedre uttelling enn forventet.

Skatteveksten i kommunene er lav

Skatteveksten for landet per november er ikke offentliggjort enda. Per oktober ble skatteveksten 0,1 %. Den samlede veksten så langt i år er noe høyere enn anslaget i forslag til statsbudsjett 2021 (per 7. oktober 2020) som skisserer 0,3 % lavere inntektsnivå i år enn i fjor.

Foreløpige signaler fra andre storbykommuner er at de samlede skatteinntektene vil bli lavere i år enn i fjor. I skrivende stund gir dette et for begrenset grunnlag til å vurdere den samlede effekten for kommunene. Dersom nivået for landet havner på regjeringens anslag på -0,3 % (jf. forslag til statsbudsjett 2021, som ble fremmet 7. oktober), vil om lag halvparten av skatte-merinntektene til Stavanger forsvinne i økt inntektsutjevning. Dersom nivået for landet blir lavere enn dette, vil inntektsutjevningen øke ytterligere og Stavanger sitte igjen med enda mindre av merinntektene fra skatt.

Graf. Arbeidsledighet november 2020

Arbeidsledigheten øker mest blant de yngste

Arbeidsledigheten viser en liten oppgang i november og øker for første gang siden april. Dette er sammenfallende med økte/strengere smitteverntiltak lokalt og nasjonalt.

Stavanger har per 27.11.2020 en arbeidsledighet på 4,3 %, mens Rogaland har en arbeidsledighet på 3,6 %. Landet har tilsvarende 3,9 %. I tillegg kommer delvis ledige med 2,5 – 2,7 % av arbeidsstyrken.

Ledigheten øker mest blant de yngste arbeidstakerne. Særlig næringer som reiseliv, persontransport, overnatting og servering er hardt rammet nå.

Byområdene har fortsatt høyest arbeidsledighet i Rogaland. Tilsvarende mønster vises i all hovedsak for de fleste storbyene. Oslo (storby / fylke) ligger høyest på statistikken med 5,8 %.

Graf. Arbeidsledighet
Arbeidsledighet per november 2020