PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tertialrapport: Normal hverdag – fortsatt beredskap

Tertialrapport: Normal hverdag – fortsatt beredskap

Første tertial har vært preget av ekstraordinære hendelser og økt beredskap – først da pandemien nådde sin smittetopp i februar og deretter av de omfattende konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommune har evnet å håndtere to parallelle kriser samtidig som tjenestetilbudet til befolkningen er opprettholdt. Framover ønsker Stavanger kommune å gå foran som en grønn spydspiss i arbeidet med å nå målene i klima – og miljøplanen og å bli en av de første klimanøytrale og smarte byene i Europa.

– Det at Stavanger kommune skal bli en av de første klimanøytrale og smarte byene i Europa, vil kreve at kommunen klarer å involvere og samarbeide med hele lokalsamfunnet. Samtidig vil et stadig endret samfunnsbilde utfordre oss til å tilpasse organisasjonen slik at vi kan fortsette å levere kvalitet til innbyggerne våre, sier konstituert kommunedirektør Gunn Claire Westad.

Økning i utgifter finansieres av økte skatteinntekter
Inntektene til kommunen forventes å øke med til sammen 260 millioner kroner ved årets slutt. Dette skyldes blant annet høyere inntekter fra skatt.

Det er forventet 475 millioner kroner i merutgifter blant annet knyttet til høyere lønns- og prisvekst, høyt sykefravær og overtidsavtalen knyttet til koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår i tillegg å finansiere innkjøp av nye lærebøker ved bruk av fondsmidler. 

– Endring i inntekts- og utgiftsnivået gir en reduksjon i netto driftsresultat fra 0,7 prosent i gjeldende budsjett til 0,2 prosent i foreslått budsjett. Nivået er lavt og vil blant annet kunne øke dersom staten kompenserer mer av koronautgiftene til kommunen, sier Westad 

Manglende finansiering av koronautgiftene i 2022
Et uvanlig høyt sykefravær sammen med økte utgifter knyttet til KS sin avtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid, gir en årsprognose for koronarelaterte nettoutgifter på 249 millioner kroner. Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2022 inneholder ingen kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. Nye vurderinger avventes til oppdaterte nasjonale rapporttall foreligger 1. september.

Høyt investeringsnivå i 2022
Investeringsutgiftene foreslås økt med 234 millioner kroner. Her inngår prosjektene som er finansiert gjennom bymiljøpakken, nye prosjekter, samt økt ramme på allerede vedtatte prosjekter. Som følge av de foreslåtte justeringene vil investeringsutgiftene øke til over 2 milliarder kroner i 2022.

Normal hverdag
Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for befolkningen og alle forskriftsfestede tiltak mot korona ble fjernet 12. februar. Koronapandemien ga en smittetopp i midten av februar, deretter har smitten flatet ut. Pandemien er nå i en annen fase og hverdagen er tilbake. 

 – Gode planer, overvåkning og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med korona i samfunnet fremover, sier Westad.

Les hele tertialrapporten:  

Pressekontakter:

  • Konstituert kommunedirektør Gunn Claire Westad, mobil 951 02 811 
  • Direktør økonomi og organisasjon Kjartan C. Møller, mobil 900 80 756