PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tertialrapport: Må satse på innovasjon og digitalisering

Omstilling, innovasjon og digitalisering blir viktigere

Etter årets fire første måneder har arbeidsledigheten falt noe og Stavanger har fått over 200 flere innbyggere. Innovasjon og digitalisering skal demme opp for driftsutfordringer.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger sentrum. Foto: Harald M. Valderhaug

Stavanger kommune ligger an til å bruke 151 millioner kroner mer på drift i 2019 enn budsjettert. Størst er de prognostiserte avvikene innen barnehage, barnevern og hjemmebaserte tjenester. Noen sykehjem har også utfordringer med å overholde budsjettrammene. Strømutgiftene forventes å bli betydelig høyere på grunn av høye strømpriser og nye, store bygg.

- Kostnadsveksten er innenfor samme områder der vi hadde utfordringer i fjor også. Vi ser at det tar tid å snu utviklingen, sier rådmann Per Kristian Vareide. Han kaller prognosene viktige styringssignaler som grunnlag for fortsatt god budsjettdisiplin.

- Samtidig er det viktig å huske på at dette er prognoser tidlig på året, og at de derfor er mer usikre, understreker rådmannen.

Foreløpige prognoser viser at driftsinntektene blir 44 millioner høyere enn budsjettert. Statlige refusjoner for ressurskrevende tjenester er oppjustert med 36 millioner kroner og egenbetaling sykehjem er oppjustert med ni millioner kroner. Finansielle oppgjør fra frikraft økes med nesten ni millioner og eieruttak Stavanger Boligbygg KF reduseres med ti millioner kroner.

Les hele tertialrapporten.

Lavere skatteinngang

Skatt og rammetilskudd forblir uendret samlet sett, men det er innarbeidet vesentlige endringer mellom rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning. Skatteveksten i Stavanger er fortsatt betydelig lavere enn ellers i landet.

Omdisponerer og bevilger mer

Rådmannen foreslår omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om lag 108 millioner kroner for å møte prognoseavvikene. Denne summen skal også dekke kostnadene med politiske vedtak som vanskelig kan løses innen de respektive budsjettrammene. Økte driftsinntekter, bruk av fond, høyere renteinntekter og lavere overføring til investeringer skal finansiere dette.

Innovasjon og digitalisering

Selv om veksten i norsk økonomi både nasjonalt og lokalt er god, med økt sysselsetting og færre arbeidsledige, er signalene sentralt strammere økonomiske rammebetingelser. Regjeringen er tydelig på at kommunene selv må skape økonomisk handlingsrom ved å effektivisere driften.

- Dette innebærer at den underliggende kostnadsveksten i Stavanger må bremses, og omstilling, innovasjon og digitalisering må prioriteres, sier rådmannen.

Sykefraværet har gått noe ned

Sykefraværet går ned 0,6 prosent fra 2018, men er fortsatt høyt med 9,2 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak mindre korttidsfravær.

Les hele tertialrapporten

tertialrapport.stavanger.kommune.no

Pressekontakter:

  • Rådmann Per Kristian Vareide, mobil 930 12 291
  • Plan- og analysesjef Hilde Vikan, mobil 917 72 433