PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

KORT FORTALT

 • Vi i kommunen holder på med en områdeplan som legger rammer for framtidens Hillevåg.
 • Planen skal binde bydelen bedre sammen og legge til rette for kjekke møteplasser og gode bomiljø, samtidig som det blir plass til næringsliv og industri.
 • Rundt Kilden foreslår vi nye uterom og mer fotgjengervennlige gater, og på Kvalaberg ser vi for oss et nytt boligområde langs et grøntdrag ned til sjøen.
 • Hillevåg-planen kommer snart på høring, og da kan du si hva du syns om det vi har foreslått!
 • Planforslaget var til førstegangsbehandling hos politikerne 18. april.
Kvalaberg sett fra fjorden. Esso-tomten er det grønne feltet ved sjøen, til høyre i bildet. Foto: Bitmap (bildet er tatt i 2014).

Kvalaberg sett fra fjorden. Esso-tomten er det grønne feltet ved sjøen, til høyre i bildet. Foto: Bitmap (bildet er tatt i 2014).

Nå legger vi rammene for morgendagens Hillevåg! Kommunen har laget forslag til en ny områdereguleringsplan som gir føringer for hvordan de sentrale delene av Hillevåg skal utvikle seg. Vi ser for oss en grønnere og mer fotgjengervennlig bydel med bedre tilgang til sjøen. Samtidig vil vi ta vare på bydelens historie og den frodige miksen av boliger, industri og næringsliv som kjennetegner Hillevåg.

Torgveien mellom Kilden og Jysk skal bli en allmenning med enda flere trær. Det vil gå an å kjøre inn og ut fra 
parkeringen på Kilden, men allmenningen får mest plass for myke trafikanter. Til venstre ser du starten på gå- og sykkelgaten som legges i Gartnerveien nord for Kilden. Til høyre skimter vi dagens Hillevåg torg, som vi foreslår skal bli en grønnere park. (ill.: 3RW)
Torgveien mellom Kilden og Jysk skal bli en allmenning med enda flere trær. Det vil gå an å kjøre inn og ut fra parkeringen på Kilden, men allmenningen får mest plass for myke trafikanter. Til venstre ser du starten på gå- og sykkelgaten som legges i Gartnerveien. Til høyre skimter vi dagens Hillevåg torg, som vi foreslår skal bli en grønnere park. (ill.: 3RW)

Hva er status nå?

Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 18. april 2024. Der ble det fattet følgende vedtak:

Saken sendes tilbake for å sette ned en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter for næringslivet, eiendomsbesittere, historielag, Pådriv og politikere fra UBS, med formål om forslag til justeringer av områderegulering for Hillevåg som øker brukervennligheten, fremkommeligheten, utnyttelsen og forbedring av tiltenkte grøntstrukturer. Kommunedirektøren bes sørge for at det snarlig avholdes dialogmøter som relevante aktører inviteres til.

Hva er en områderegulering?

En områderegulering, også kalt områdeplan, handler det om hvordan de fysiske omgivelsene skal utvikles. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?

 • Ny områderegulering for Hillevåg skal sikre gode kvaliteter, helhetlig utvikling og likebehandling av utviklingsaktørene i plan- og byggesaker.
 • Den nye planen blir et formelt styringsdokument i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Planen får direkte konsekvenser for grunneiere og naboer til utbyggingsprosjekter.
 • Vi skal legge til rette for et økt antall boliger, med spesiell vekt på barnefamilier. Vi skal legge til rette for økt utnyttelse med bymessige kvaliteter og et godt bomiljø.

Planen henger nært sammen med kommunens arbeid med områdeløft i Hillevåg.

Ved Hamnevika foreslår vi en ny gangbro over jernbanen. Denne vil være tilpasset barnevogner og rullestoler. I tillegg har vi foreslått en rutsjebane. Men obs! En gangbro som dette er ganske dyr å bygge. I tillegg må et bolighus på oppsiden av jernbanen flyttes ca. 30 meter for å få en grønn forbindelse fram til broen.
Ved Hamnevika foreslår vi en ny gangbro over jernbanen. Denne vil være tilpasset barnevogner og rullestoler. I tillegg har vi foreslått en rutsjebane. Men obs! En gangbro som dette er ganske dyr å bygge. I tillegg må et bolighus på oppsiden av jernbanen flyttes ca. 30 meter for å få en grønn forbindelse fram til broen.

Dette skal Hillevåg-planen få til

Vi skal lage bedre grønne forbindelser ved å etablere flere parker, friområder og lede overvannet (for eksempel hvis det regner mye) med naturbaserte løsninger.

Vi skal lage bedre bokvaliteter og sosial bærekraft ved å skape barnevennlige og aldersvennlige bomiljøer. Vi skal legge til rette for uterom og møteplasser som oppfordrer til aktivitet.

Vi skal sikre mangfold og egenart gjennom å ta vare på historiske steder og næringsbygg fra etterkrigstiden og legge til rette for flerkulturelt tilbud.

Vi skal legge til rette for kortreist hverdagsliv ved å lage nye snarveier og bilfrie soner, gjøre det lettere for gående og syklende å krysse bussveien og tilrettelegge delingsløsninger.

Vi skal lage et levedyktig bydelssenter ved å bygge opp under lokal og kortreist handel, bevertning og møteplasser på gatenivå, planlegge flere boliger innenfor bydelssenteret, flere trær i gatene og utvikle et torg i tråd med bydelens forventinger.

Vi skal bygge opp under produksjonsbyen ved å sikre arealer til lettindustri og styrke bedriftsmangfoldet. Næringstransport skal prioriteres foran personbiltrafikk.

Hva er de viktigste endringene?

 • Rundt Kilden foreslår vi nye uterom og mer fotgjengervennlige gater.
 • På Kvalaberg ser vi for oss et nytt boligområde langs et nytt grøntdrag, og en ny gangbro over jernbanen og ned til sjøen.
 • På nedsiden av Sandvikveien og i Sjøhagen legger vi til rette for et framtidsrettet næringsområde.

Byplanleggerne Eivind, Marit, Ubbo, Sven og Louise vil gjerne høre hva du syns om Hillevåg-planen! På bildet står de fem rundt et bord med kart over planområdet foran seg.
Byplanleggerne Eivind, Marit, Ubbo, Sven og Louise vil gjerne høre hva du syns om Hillevåg-planen!

Innsiktsarbeid

Under arbeidet med planen har vi gjort oss kjent med Hillevåg gjennom ulike kartlegginger og medvirkningsaktiviteter. På denne siden gir vi et innblikk i noe av det vi har jobbet med.

Dokumenter i saken

Flyfoto som viser Esso-tomten, et friområde mellom fjorden og Consul Sigval Bergesens vei (på nedsiden av jernbanen som går gjennom Hillevåg)

Hva er Esso-tomten?

Esso-tomten er kallenavnet på et stort område på nedsiden av jernbanen, mellom Consul Sigval Bergesens vei og fjorden. Dette skal bli et nytt friområde til glede for alle! Hele området disponeres av kommunen, men deler av det innredes av utbyggerne, som såkalte rekkefølgetiltak. Det betyr at når det bygges boliger i nærområdet, må utbyggerne bidra til friområdet også. Basketbanen og treningsapparatene som allerede er på plass, er slike rekkefølgetiltak. Men Esso-tomten er stor, og her er det plass til mye mer!

Når skjer det noe mer på Esso-tomten?
Esso-tomten er med i planområdet for den nye områdereguleringen for Hillevåg, slik at kommunen og alle som er opptatt av hvordan friområdet skal bli, får en felles arena og prosess som kan vurdere de mange innspillene. Dermed kan planen gi føringer for hvordan området skal utformes.

Mange av dere har kommet med gode innspill til hva Esso-tomten bør brukes til, både gjennom sosiokulturell stedsanalyse, spørreundersøkelsen våren 2020, og i merknader til planprogrammet for områdereguleringen høsten 2020. Det er vanskelig å anslå når Esso-tomten kommer til å stå ferdig, men når planprosessen er kommet lenger, og hvis kommunen har kapasitet til det, er det ikke utenkelig at prosjekteringen av Esso-tomten kan starte før områdereguleringen er vedtatt.

 

Skråfoto av Hillevåg

Når er planen ferdig?

Et planarbeid som dette pleier å ta rundt fire år, fordi plan- og bygningsloven krever at vi går gjennom mange ledd. Vi skal involvere både befolkningen, grunneiere, faginstanser og overordnede myndigheter gjennom hele prosessen.

Hvordan kan du bidra?

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som bor i Hillevåg. Du kjenner nærområdet best! Ta gjerne kontakt med oss på hillevagplanen@stavanger.kommune.no

Vil du få oppdateringer om planarbeidet? Meld deg på nyhetsbrevet under:

Meld deg på nyhetsbrev

Kontaktinformasjon

Marit Sletteberg Storli

prosjektleder, områderegulering Hillevåg
avdeling for byutvikling

Mobil:
908 77 348
Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no