PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Temaplaner
 5. Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028

Oppdatert: 08.05.2024 13:29:55

Den alkoholpolitiske handlingsplanen angir de  alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene. 

1. Forberedende fase

2. Høring

3. Endelig behandling

06.02.2024 - 19.02.2024

Lenke til politisk sak i eInnsyn.

4. Vedtatt

19.02.2024 - 31.12.2028

Lenke til plan i eInnsyn.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Stavanger kommune 2024-2028

Bakgrunn og forankring

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Kommunene har etter § 1-7d plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, men innenfor lovens rammer er kommunene tillagt betydelig ansvar og stor frihet til å utforme egen alkoholpolitikk.

Handlingsplanens hensikt er å bidra til en forsvarlig alkoholpolitikk som både ivaretar hensynet til alkohollovens formål, folkehelse og legger til rette for en bærekraftig restaurant-, utelivs- og dagligvarenæring. Dette vil bidra til et attraktivt og mangfoldig uteliv med forutsigbare og næringsvennlige rammebetingelser, samtidig som hensynet til forsvarlig alkoholomsetning, kontroll, folkehelse og alkoholfrie arenaer ivaretas. For kommunen er det også vesentlig at alkoholpolitikken bidrar til gode nabolag og at folk i ulike aldre og livssituasjoner trives i byen.

Utelivet er viktig for Stavanger, og har mange positive effekter. Alkohol er likevel ikke en ordinær vare, og har et stort skadepotensiale. Dette gjenspeiles i gjeldende regelverk og i nasjonale og internasjonale mål om å redusere skadelig alkoholbruk. Bedre folkehelse og redusert skadelig alkoholbruk er derfor en viktig visjon for Stavanger kommune, og gjennomsyrer de mål og tiltak som denne planen baserer seg på.

Den alkoholpolitiske handlingsplanen angir de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene.

Hovedmål 1: Stavanger skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv

Folkehelseperspektivet tilsier at det er viktig for Stavanger kommune at alkoholbruk skal foregå i trygge rammer, både for de som kjøper og serverer alkohol, og for de som jobber i næringen. Det skal være trygt å oppholde seg i byen. Hovedmålet innebærer et mål om en nedgang i skadelig alkoholkonsum i Stavanger kommune.

Kommunens mål er at alkoholbruken til innbyggerne og besøkende i minst mulig grad skal medføre skader, både på et individnivå og et samfunnsnivå. Forhindre salg og skjenking til mindreårige og overskjenking er en hovedprioritet. Å jobbe for størst mulig overholdelse av regelverket blant bevillingshavere er viktig for å sikre en trygg by.

Alkoholhåndtering kan by på utfordringer for aktørene i næringen, gjester og byens øvrige befolkning. Alkohol kan forårsake individuelle og samfunnsmessige skader, og alkohollovens formål er å forebygge slike skader ved å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Tiltak:

 1. Stavanger kommune skal for å sikre ansvarlig alkoholhåndtering tilby veiledning og dialog i alle deler av forvaltningen av alkoholloven, i tillegg til ordinære skjenkekontroller.
 2. Stavanger kommune skal fortsette samarbeidet i samarbeidsgruppen med representanter fra politi, skjenkekontroll, vaktbransjen og utelivsbransjen, og kommunen vil også delta i trygghetsvandring.
 3. Stavanger kommune skal tildele prikker ved brudd på alkoholregelverket, da kommunen er satt til å forvalte et nasjonalt prikktildelingssystem. Alkoholregelverket er bygget på et objektivt ansvar for bevillingshaver, som innebærer at dokumenterte avvik får konsekvenser i form av prikktildeling. For å sikre legitimiteten er det viktig at brudd på alkohollovens bestemmelser skal sanksjoneres raskt og effektivt, og at kommunen har en forutsigbar praksis.

Delmål 1: En bransje med kompetent arbeidskraft

Kompetent arbeidskraft er en nøkkel til forsvarlig drift. Bevillingshaver har selv ansvar for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse.

Tiltak:

 1. Stavanger kommune skal legge til rette for kurs i ansvarlig alkoholhåndtering, eller godkjenne digitale kurs. Kurset skal bidra til å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Denne kompetansehevingen er nyttig for driften, og en stor fordel for samarbeidet mellom kommunen og næringen i forbindelse med senere kontrollvirksomhet.
 2. Stavanger kommune utfører veiledning på skjenkesteder, i butikker og ved enkeltarrangement. Dette kan skje både på kommunens, herunder skjenkekontrollens initiativ og bevillingshavers initiativ.
 3. Stavanger kommune skal gi veiledning etter initiativ fra bransjen ved behov, slik at alle skjenkesteder har et godt internkontrollsystem. Et godt internkontrollsystem går ut på å organisere den daglige driften av stedet slik at regelverk overholdes. Bevillingshaverne må videre ha et system for hvordan eventuelle avvik skal rettes og følges opp for å unngå gjentagelse. Kommunen skal gjennomføre veiledning etter initiativ fra bevillingshaver og ellers når det er faller naturlig under skjenkekontroller.

 Delmål 2: Et attraktivt og mangfoldig by- og uteliv

Utelivsnæringen er dynamisk, og kan være en drivende faktor i by- og samfunnsutviklingen. Samtidig er det viktig at kommunen sørger for å opprettholde alkoholfrie arenaer, og å bidra til at man ikke opplever å måtte kjøpe alkohol overalt, men har alkoholfrie arenaer for barn og unge.

Tiltak:

 1. Stavanger kommune skal gi alminnelig skjenkebevilling til ordinære serverings- og skjenkesteder, forutsatt at vilkårene for å få innvilget bevilling er oppfylt.
 2. Stavanger kommune skal gi skjenkebevilling for en enkelt anledning, ved åpne og lukkede arrangement, på nærmere bestemte vilkår som følger av skjenkeretningslinjene.
 3. Stavanger kommune skal sikre alkoholfrie arenaer i offentlige rom, som blant annet på idrettsanlegg, på nærmere bestemte vilkår som følger av skjenkeretningslinjene.
 4. Stavanger kommune skal gi salgsbevilling til virksomheter som har et fremtredende utvalg av dagligvarer, herunder mat og drikke. Det kan også gis salgsbevilling til spesialforretninger på nærmere bestemte vilkår som følger av salgs- og skjenkeretningslinjene.

Delmål 3: Forutsigbare rammebetingelser for næringen

Stavanger kommune er brukerorientert med fokus på effektivitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen og nøyaktighet i tjenesteytingen. Det jobbes med forenkling av prosesser gjennom digitalisering der dette er mulig, og samhandling med næringen.

Tiltak:

 1. Stavanger kommune vil legge fram forslag til politisk behandling om automatisk fornyelse av bevillingene. Kommunens arbeid med vandelskontroll av bevillingsmassen fordeles over fire år.
 2. Stavanger kommune skal jobbe med å digitalisere søknadsprosessen for serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.

 

Hovedmål 2: Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende

Stavanger kommunes uteliv og dagligvarebransje består i stor grad av gode og profesjonelle næringsdrivende som bidrar til stor verdiskapning. Imidlertid er denne delen av næringslivet spesielt utsatt for økonomisk kriminalitet.

En viktig del av kommunens arbeid med å legge til rette for rettferdige konkurranse på like vilkår i byens serverings-, skjenke- og dagligvarebransje er å forhindre økonomisk kriminalitet. Denne typen kriminalitet er sterkt konkurransevridende og undergraver både skatte- og avgiftsregelverket og de ansattes rettigheter.

 Delmål 1: Hindre økonomisk kriminalitet

Stavanger kommune har som målsetning å bidra til bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

 Tiltak:

 1. Stavanger kommune skal i søknadsbehandlingen foreta en konkret og helhetlig vurdering av hvorvidt vandelskravet er oppfylt. Vurderingen gjøres på bakgrunn av opplysninger kommunen har innhentet fra aktuelle høringsinstanser. Dersom vandelskravet ikke er oppfylt, gis det ikke bevilling.
 2. Stavanger kommune skal påse at kravet til uklanderlig vandel er oppfylt i driftsfasen på bakgrunn av informasjon mottatt fra samarbeidspartnere etter opplysnings- og meldeplikten. Dersom vandelskravet ikke lenger er oppfylt, inndras bevillingen.
 3. Stavanger kommune skal ved automatisk fornyelse av bevillingene foreta vandelsvurdering av virksomhetene i løpet av fireårsperioden.
 4. Stavanger kommune skal videreføre tverrfaglig samarbeid med politiet, skatteetaten og andre aktuelle instanser for å avdekke økonomisk kriminalitet.

 Delmål 2: Sikre seriøs drift

Stavanger kommune skal ha seriøs drift av serverings- og skjenkesteder. Kommunen erfarer imidlertid at en del bevillingshavere ikke overholder alkoholloven og annet regelverk. Mangelfull kunnskap og liten vilje til å etterleve regelverket kan føre til det kommunen anser som uønsket og useriøs drift. Dette har en konkurransevridende effekt.

 Tiltak:

 1. Stavanger kommune stiller krav om utfyllende konseptbeskrivelse ved oppstart av skjenkevirksomhet. Dette sikrer at bevilling gis på riktig grunnlag, og at riktig vedtak fattes med eventuelle vilkår.
 2. Stavanger kommune kan etter alkoholloven sette vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Kommunen kan bare stille vilkår som er saklig begrunnet, det vil si vilkår som vil ivareta alkoholpolitiske og samfunnsmessige hensyn. Vilkårsstillelse vil for eksempel være aktuelt ved konsepter der forventede problemer kan avhjelpes ved å stille vilkår. For særlig å ivareta beboerinteresser vil det kunne være aktuelt etter en konkret vurdering å stille vilkår om begrensning i å spille musikk utendørs eller kortere skjenketid.
 3. Stavanger kommune kan i tvilstilfeller og der det anses hensiktsmessig innvilge bevilling for en begrenset periode i stedet for å avslå søknaden. Dette kan være aktuelt i for eksempel de tilfeller hvor høringsinstansene melder om verserende saker, hvis utfall er avgjørende for kommunens konklusjon av om vandelskravet er oppfylt. Tidsbegrenset bevilling kan også være formålstjenlig der kommunen ønsker å se om bevillingen vil bli utøvet forsvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.
 4. Stavanger kommune inndrar bevillingen til de som får tildelt 12 prikker i løpet av en to års periode. En slik midlertidig inndragning har en preventiv effekt og vil ramme bevillingshavere som ikke etterlever regelverket. Effektiv sanksjonering vil bidra til å unngå konkurransevridning.