PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Adresse og gatenavn

Adresse og gatenavn

Kort fortalt

 • Kommunen vedtar nye gatenavn og tildeler adresser.
 • Adresser hjelper utrykningspersonell, yrkessjåfører og besøkende å finne fram til inngangsdøren din.
 • Du som er huseier har ansvar for å sette opp husnummer på huset ditt.
 • Sjekk nylig vedtatte eller endrede navn her

Hva er en adresse?

En adresse består av et gatenavn, et husnummer og eventuelt et bolignummer. Adresser tildeles bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Boliger som ikke er godkjent får ikke adresse.

Hvordan tildeles adresser?

Nummereringen starter i begynnelsen av gaten. Venstre side får partall (2, 4, 6 osv.), høyre side oddetall (1, 3, 5 osv.). Hvis flere leiligheter har felles inngang brukes det i tillegg et bolignummer. 

Nye stedsnavn godkjennes av Kartverket. 

Sjekk nylig vedtatte navn her

Når får nye bygg sin adresse?

Kommunen gir igangsettingstillatelse, som betyr at du får lov til å bygge det du har søkt om. Det tar cirka en uke før ny adresse blir tildelt.

Skal du bo i en båt?  

Kommunen kan opprette en båtplassadresse til en bestemt båtplass, en kai eller et klubbhus. Det gjør vi når: 

 • du kontakter oss og gir beskjed om hvor husbåten din har sin faste ankringsplass.
 • Folkeregisteret gir oss beskjed om at en person har meldt flytting til en husbåt med en bestemt ankringsplass.

Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Klage på ny adresse

Det er tre ukers klagefrist på vedtak om ny adresse. Du kan klage på en adresse hvis:

 • du har fått feil husnummer.
 • du har fått adkomst fra feil gate.

Klagefristen er 3 uker.

Kommunen kan endre en adresse

Kontakt kommunen dersom en adresse bør endres. Årsaker til adresseendring kan være:

 • Atkomsten til boligen er flyttet til en annen gate.
 • Det bygges flere hus i gaten.
 • Det er vanskelig for utrykningskjøretøy og besøkende å finne fram.
 • Gaten er delt i flere deler med forskjellig atkomst til hver del.

Gatenavn

I nye utbyggingsområder er det behov for nye navn på gater, plasser og offentlige institusjoner. Lokale historielag, velforeninger og andre med tilknytning til området er viktige bidragsytere når kommunen skal finne gode navn. 

Dersom kommunen ikke har mottatt forslag til navn vil saksbehandler foreslå navn med bakgrunn i stedsnavn på gamle kart eller lokal kulturhistorie. 

Eiere av bygg som skal få nytt gatenavn blir orientert, og kan gi innspill via bydelsutvalget (politisk utvalg). Administrasjonen utarbeider så sak som sendes på høring til:

 • statens navnekonsulenter, som gir uttalelse til skrivemåten.
 • bydelsutvalget, som gir uttalelse til selve navnevalget.
 • UBS (politisak utvalg), som gjør endelig vedtak.

Du kan ikke klage på vedtaket.

Oppkalling av personer i gatenavn

Stavanger kommune har fra gammelt av flere gater som er oppkalt etter framtredende personer. I nyere tid har det også blitt kalt opp gater etter personer, ofte da i områder hvor det allerede finnes personnavn.

Det er mulig for publikum å komme med forslag til personer som kan få en gate eller plass oppkalt etter seg, men det er svært få nye gatenavn som trengs hvert år. De siste 5 årene har det blitt vedtatt mellom 1 og 4 nye gatenavn hvert år. Det er også mulig å komme med forslag til stedsnavn som passer og/eller mangler i gatenavn.

Både lokalt og nasjonalt (Kartverket og Språkrådet) anbefales det å være tilbakeholden ved bruk av personnavn i gatenavn, blant annet fordi stedsspesifikke navn er høyere prioritert. Dette fordi slike navn gjør det lettere å stedfeste hvor gaten befinner seg, men også fordi nedarvede stedsnavn regnes som kulturminner, som er viktige å ta vare på.

Hvis du har forslag til gatenavn, kan dette meldes til Kart og digitale tjenester på gatenavn@stavanger.kommune.no. Det er ingen garanti for at akkurat ditt forslag vil bli brukt som gatenavn, da dette avhenger av mange faktorer, men forslaget havner i en idébank som administrasjonen kan plukke navn fra når aktuelle gater trenger eget navn.

Vedtatte gatenavn og gatenummer

Her finner du oversikt over alle vedtatte gatenavn i Stavanger kommune. Listen inneholder også gatenummer og vedtatte kortadresser. Listen ble sist oppdatert 3. april 2018, og du finner den her i filformatene pdf og excel.

Skilt med gatenavn

Det er kommunens ansvar å sette opp gatenavnskilt på kommunale veier. Utbyggere må få godkjent skiltplan før gatenavnskiltene settes opp.   

Skilt med husnummer

Det er huseierens ansvar å sette opp nummerskilt på huset. Skiltet bør kunne leses fra veien, og ha god kontrast mot bygningens farge.

Husk at husnummerskiltet er der for at brannbiler, sykebiler, drosjer, og andre besøkende skal kunne finne fram fort og enkelt.

Bolignummer

Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

Bolignummer bestiller du fra kartverket.no.

Nummeret skal være godt synlig for besøkende og festes på eller ved inngangsdøren din.

Bolignummeret består av én bokstav og fire tall. 
U = underetasje, K = kjelleretasje, H = hovedetasje og L = loftetasje.

Eksempel på bolignummer: H0201.
H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre.

Kommunen tildeler bolignummer ved igangsettingstillatelse. Utbyggere bør bruke rett bolignummer i prosjekteringsfasen. Dersom plantegningene endres må kommunen informeres.

Kontaktinformasjon

Telefon:
51 91 44 45
E-post:
gatenavn@stavanger.kommune.no