PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Seksjonering, deling og oppmåling
 4. Deling av eiendom

Deling av eiendom

Kort fortalt

 • Hvis du ønsker å dele eiendommen din i to eller flere eiendommer må du søke kommunen om tillatelse. 
 • By- og samfunnsplanlegging behandler søknaden din. 
 • Du må betale to gebyr: Ett for behandling av delingssøknaden, og ett for oppmåling av eiendommen.

Hvem kan søke om deling?

 • Den som eier tomten kan søke om deling. Dersom det er flere eiere må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke dersom de har fullmakt fra eier.
 • Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.
 • Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten. Attesten må ikke være eldre enn ett år. 

Hva får du?

 • Du kan få opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer. Eller du kan få overført arealet til en annen eiendom.
 • Du får målt opp og merket den nye eiendomsgrensen, og får satt ned offentlige grensemerker.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Du må betale et saksbehandlingsgebyr

Gebyr dersom fradelingen er i henhold til gjeldende plan:

 • 10 700 kroner for hvert areal som skal deles fra.
 • Ved deling av flere tomter i samme søknad gis det 50 prosent rabatt for hver deling, fra tomt nummer to til og med tomt nummer ti. Fra tomt nummer elleve betales det ikke gebyr.

Gebyr for deling som krever endring eller dispensasjon

For eksempel endret byggegrense, endret atkomst eller innregulering av felles vei:

 • Dersom deling krever endring av eksisterende plan er gebyr fra 29 300 kroner.
 • Dersom deling krever dispensasjon er prisen 25 500 kroner per tomt som søkes fradelt.

Du må betale tilleggsgebyr dersom:

 • kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser. Gebyret er på 4500 kroner i 2024.
 • kommunen må gjennomføre en tilleggshøring. Gebyret er på 4600 kroner i 2024.

Gebyr for gjennomføring av vedtaket

Dersom delesøknaden blir godkjent, sendes saken over til avdeling for kart og digitale tjenester som måler opp eiendommen, utarbeider matrikkelbrev og sender melding om tinglysning. Du må betale gebyr for dette arbeidet.

Se oversikt over alle priser i gebyrregulativet:

Andre kostnader:

 • Tinglysingsgebyr: kr 500

Før du søker

 • Undersøk om delingen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.
 • Dersom du i tillegg til deling søker om endring av reguleringsplan bør du ta kontakt med en fagkyndig konsulent. Eksempel på endring kan være annen hustype, nytt vegsystem, økt byggehøyde, eller økt utnyttelsesgrad. Gjeldende planer finner du på arealplaner.no


Slik søker du

Situasjonskart kan du hente fra Stavanger kommunes e-Torg

Du kan også tegne og lage en pdf-fil ved hjelp av trestreksmenyen oppe til venstre i dette kartet: Kommunekart

Du finner en detaljert brukerveiledning på Generelt om kommunekart

Du varsler naboene gjennom eNabovarsel. Her «bestiller» du naboliste og sender ut varselet i én og samme prosess via Altinn. Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

Som alternativ til eNabovarsel, kan du bestille naboliste fra e-torget eller infoland.no. Da varsler du naboene slik som i denne bruksanvisningen og får kvittering på at de har mottatt varselet. Hvis du ikke bruker eNabovarsel, varsler du naboene med et av disse skjemaene:
Nabovarsel levert personlig 
Nabovarsel på e-post/sms 
Nabovarsel sendt rekommandert 

Fyll ut søknadsskjema ved deling av eiendom, pdf. NB, alle signaturer må fylles ut for hånd. Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

 • Målsatt kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer. Målestokk 1:500 eller 1:1000. 
 • Dersom søknaden gjelder fradeling av tomt for ny bolig må du legge ved målsatt kart med gjeldende regulering som viser ønsket grense, foreslått ny bebyggelse, atkomst og uteoppholdsareal.
 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel. Alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden.
 • Følgebrev med redegjørelse for:
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • størrelse på både gammel og ny tomt
  • eventuelle dispensasjoner
  • prinsippløsning for nye bygg
  • avkjørsel og parkering
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelt dokumentert veirett over privat vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • Dersom du skal dele i fra et areal som skal overføres direkte inn i en annen eiendom så kan du også vedlegge erklæring om arealoverføring ved søknaden: Erklæring om arealoverføring | Kartverket.no
 • Dersom du skal søke om å dele en eiendom som krever dispensasjon etter pbl § 19-2, må du fylle ut og legge ved følgende skjema.

Send søknaden til postmottak.bos@stavanger.kommune.no 

Veileder deling av eiendom, pdf

Last ned en veileder med detaljert beskrivelse, pdf 3,5 mb