PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp

Regelverk for utbyggere av vann- og avløpsanlegg

Det kommunale vann- og avløpsledningsnettet som bygges i dag, skal ha en levetid på minst hundre år, og alle ledninger skal være varig tette. Derfor er det strenge krav til nye VA-anlegg som kommunen overtar ansvaret for.

Planfase

I planfasen har utbyggeren en forhåndskonferanse med Vann- avløps- og renovasjonsavdelingen (VAR-avdelingen) i kommuen, for at utbyggeren skal kjenne regler og prosedyrer som gjelder for planlegging, utbygging og overtagelse av vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg). Den ansvarlig prosjekterende av VA-anleggene deltar på dette møtet.

Forhåndskoferansen gir informasjon om

 • organisering av anleggsarbeidet
 • normer og regler
 • komplett plangrunnlag
 • grensesnitt
 • masterplan
 • prosess
 • behandlingstider

Søknadsprosessen innebærer

 • elektronisk søknad
 • krav om komplett søknad og samordnet plan med andre fag
 • eventuell søknad om om avvvik fra norm

Tilgjengelig bakgrunnsinformasjon om eksisterende off. VA-ledninger hentes fra kartansvarlig i VAR-avdelingen.

Det kreves at plandokumentene inneholder en masterplan som viser oversikt over de ulike aktuelle fagene. Hvis det er behov for å avvike fra norm så skal det søkes spesielt om dette.

Når planene er ferdigstilt, søker utbyggeren i elektronisk søknadsskjema. Kommunen sender mangelfulle søknader tilbake. Eventuelle mangler i planen må utbedres før vi gir godkjenning.

Når planene er godkjent, sendes VA-planer til VAR-avdelingens kartansvarlige i sosiformat.

Anleggsfase

Når de tekniske planene er godkjent av de aktuelle fagavdelingene, og nødvendige tillatelser i henhold til Plan- og bygningsloven er gitt, kan anlegget settes i gang. Før VA-anleggene startes opp, blir det avholdt et anleggsoppstartsmøte. På dette møtet deltar alle ansvarlige foretak som skal arbeide med vann og avløp.

Utbyggeren må engasjere en ansvarlig kontrollerende for VA-arbeidet. Vedkommende skal ha kompetanse til å vurdere om arbeidene blir utført i henhold til monteringsanvisninger på en kvalitetsmessig god måte, og sikre at avvik blir rapportert og fulgt opp.

Når VA-anlegget er lagt, og før veien ferdigstilles, skal utbyggeren eller entreprenøren sørge for at det blir utført en anleggskontroll av en uavhengig tredjepart. Erfaringene viser at feilene som går igjen er svanker og vannfyllinger, lengdeforskjøvne skjøter og lekkasjer i betongrør på grunn av porer og sprekker.

Enhver reparasjon eller utbedring på et nyanlegg som blir bygget for eller skal overtas av Stavanger kommune, er å anse som et avvik. Søknad om hvordan avviket utbedres skal godkjennes skriftlig av kommunen før utbedringen skjer. 

Når anlegget er ferdigstilt og alle avvik er behandlet og utbedret, kan utbyggeren bestille sluttkontrollen fra VA-produksjon i kommunen. Trykkprøving, desinfisering, prøvetaking og idriftsetting av vannledninger i feltutbygginger utføres av kommunen. Utbyggeren må bestille sluttkontrollen minst 14 dager før den ønskes utført. Bestillingen må gjennomføresi henhold til gjeldende prosedyre.

Ferdigmeldinger og rørleggermeldinger legges ved sluttdokumentasjon og sendes i kopi til VA-myndighet. Komplett sluttdokumentasjon må være levert og godkjent før overlevering kan avtales.

Anleggsfase
Anleggsfase
Stavanger Kommune

Overtagelse

Overlevering av anleggene til kommunen skjer enten på en ferdigbefaring eller på en skrivebordsoverlevering, avhengig av anlegget. Uavhengig av hvordan overleveringen gjennomføres, skal komplett sluttdokumentasjon være kommunen i hende senest 14 dager før overleveringen.

Betingelser for at kommunen skal overta et anlegg, er at

 • ferdigbefaringen blir godkjent
 • det er utstedt en bankgaranti i form av en påkravsgaranti
 • eventuelle tinglysninger av offentlige ledninger på privat eiendom er på plass.

Kun representanter for VAR-avdelingen i kommunen kan overta VA-anleggene. Utbyggeren har ansvar for VAR-avdelingen er innkalt og representert ved overleveringen.

Før overleveringen er gjennomført kan ikke kommunen garantere hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Byggesaksavdelingen i kommunen kan da heller ikke gi innflytningstillatelse, ref. Plan- og bygningsloven § 27-1. Vann- og avløpsverket anbefaler derfor at sluttdokumentasjonen for VA-anlegg i utbyggingsområder overleveres kommunen så tidlig som mulig,  senest en måned før planlagt innflytting.

Oppfølging i garantiperioden vurderes ut fra risiko. I utgangspunktet kan det gjennomføres 1, 3 og 5 år befaring.

Regelverk for VA

VA-norm, standard abonnementsvilkår, tekniske bestemmelser mm.

Maler og sjekklister for VA-utbygging

Eksempler:

 

Tilbake til Veileder