PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Barnevern
  4. Bli besøksheim

Bli besøksheim

Kort fortalt

  • Ein besøksheim tek imot eit barn ca ei helg per månad for å gi avlasting til foreldra og gode opplevingar for barna. 
  • Besøksheim må vere stabile og kunne binde seg for eitt år. 
  • Barna er mellom 0 og 18 år. 
  • For å bli besøksheim må du sende inn søknadsskjema og utvida politiattest.

Information in other languages

En familie med to voksne og tre barn sitter rundt et bord og spiser.

HVERDAG: Besøkshjem kan gi barn og ungdommer gode hverdagsopplevelser.

Kva er ein besøksheim?

Besøksheim er ein familie som tek imot eitt barn eller eit søskenpar ca ei helg per månad. Det er ikkje nødvendig med sosialfaglig kompetanse.

Familien må ha ein stabil livssituasjon og moglegheit for å binde seg for minst eitt år. Det må ikkje vere nokon store livskriser, rusproblem eller psykiske problem i familien.

Det krevst at besøksheimen har tid, overskot og sengeplass til eit ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståing for det ulike behovet til barn og reaksjonar. I dei fleste samanhengar er det å oppleve ein trygg og føreseieleg familiesituasjon det barna treng mest.

Besøksforeldre må framleggje uttømmande og utvida politiattest.
Det krevst ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikkje vere eldre enn tre månader. 

Kven er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte ein vanskeleg situasjon heime. Foreldra deira kan trenge avlasting for å få overskot. Barna treng tilskot av voksenmodeller for å kunne sjå andre handlingsmønster i ein familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivnader med fleire trygge vaksne som bryr seg om dei. Kontakten med dei vaksne har som mål å gi barna overskot, lærdom, stimulans, glede og tryggleik. Alderen på besøksbarna er frå 0 til 18 år.

Korleis bli besøksheim?

Søknadsskjema besøksheim. Etter at søknaden og gyldig politiattest er motteken blir det avtalt eit heimebesøk. Noko som barn som passar saman med familien, blir vurdert av familierettleiar saman med besøksheimen.

Kontaktpersonen i barneverntjenesten innkallar besøksheimen til møte for nærare informasjon om oppdraget. Kontaktpersonen har òg rettleiingsansvar. Kontrakt blir skriven med eitt års varigheit og inneheld mellom anna tiltak og mål for kvart enkelt oppdrag. Køyre- og timelister skal besøksheimen sende til barneverntjenesten minimum kvar 2. månad.

Godtgjering for besøksheim

Besøksheim er oppdragstakarar og blir godtgjord med arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning etter KS (organisasjonen til kommunesektoren) satsane sine. Det er vanleg å vere besøksheim kvar 3. eller 4. helg. Nokre barn kan ha behov for å vere nokre ekstra dagar i besøksheimen i samband med ferie. Besøksheimen hentar barnet/barna fredag ettermiddag og fører dei heim søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet blir søkt innvilga ved Stavanger barneverntjeneste. Køyregodtgjersle blir gitt etter gjeldande satsar. Arbeidsgodtgjersle er skattepliktig.

Kontaktinformasjon

Bilde av en smilende dame med halvlangt blondt hår.

Nina Fredenborg

Familieveileder og koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00.

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 27 74
E-post:
nfredenb@stavanger.kommune.no
Solveig Gitmark

Solveig Gitmark

Koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

 

Telefon:
51 50 82 96
E-post:
sgitmark@stavanger.kommune.no