Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
 5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

 • Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og
  deres barn
 • Målgruppe for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn
 • Tilskuddsmidlene fordeles til frivillige organisasjoner etter søknad
 • Tilskuddsrammen er på 4 102 139 kroner i 2022
 • Søknadsfrist er 1. mars 2022
 • Rundskrivet utarbeidet av IMDi 2022
 • Rapportering: tilskuddsmottaker skal sende inn rapport for prosjekttilskudd innen 1. februar og rapport for driftstilskudd innen 1. mars

Mål for ordningen

Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Kriterier for å søke om tilskudd

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Stavanger.

Hva kan støttes?

Prosjekter, tiltak og aktiviteter som:

 • retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene for ordningen
 • har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe (se spesifisert målgruppe under hvert delmål)
 • gjennomføres i Stavanger i 2022
 • har et søknadsbeløp på minimum 10 000 kroner og maksimum
  1 000 000 kroner

Hva slags tiltak gis det støtte til?

Tilskuddsordningen har som formål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn, og har tre delmål:

Delmål A

Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
Målgruppe: Personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Det gis støtte til prosjekter og tiltak som:

 • bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper
 • aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering.

Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Delmål B

Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
Målgruppe: Innvandrere

Det gis støtte til tiltak som:

 • er arbeidsrettet
 • omfatter norsktrening; tiltak som omfatter norsktrening må være lavterskeltilbud ledet av frivillige norsktrenere. Det gis ikke støtte til norskopplæring.
 • gir kunnskap om det norske samfunnet, inkludert informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse med mer), om offentlige tjenester (barnevern, barnehage med mer) og lokalt frivillig organisasjonsliv
 • styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter.
 • bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Delmål C

Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrke likestilling mellom kjønnene.
Målgruppe: Personer med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for, ovennevnte forhold.

Det gis støtte til tiltak som er direkte rettet mot målgruppen og som:

 • bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • involverer mentortilbud til utsatte personer som har måttet bryte med familie, og nettverk som bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene.

Det gis blant annet støtte til:

 • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene
 • prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
 • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
 • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
 • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg og gi dem kunnskap om sine rettigheter
 • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
 • mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Mentorordninger eller mentortilbud kan omfatte støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger
 • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTQI personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
 • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, som organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
 • tiltak som gir økt kunnskap om helse- og samfunnsmessige konsekvenser, og om offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
 • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge, og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Det gis ikke støtte til:

 • investeringer og anskaffelser
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge
 • prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon
 • en organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Stavanger kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

Hvilke prosjekter/tiltak får støtte?

Når Stavanger kommunene skal prioritere hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • Tydelig beskrivelse av målene for tiltaket og at det samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for tiltaket og er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for tiltaket.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen vektlegges.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen.
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle lokalsamfunn.
 • Graden av frivillig innsats i tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av tiltaket.

Driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen og fyller de formelle kriteriene, tildeles etter veiledende satser. En lokal innvandrerorganisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme kommune/region. Tildelingen av driftstøtte baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i Stavanger kommune i 2021. 

Kriterier for tildeling av driftstøtte 

 1. Frivillige organisasjon må være registrert i  Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret.
 2. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.
 3. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte.
 4. Krav til minstebeløp for medlemsavgift er 100 kroner per år per medlem.
 5. Tildelingen av driftstilskuddet baseres på antallet dokumentert betalende medlemmer bosatt i Stavanger kommune året før søknads år. Medlemsliste må vedlegges søknaden.
 6. Bankutskrift skal brukes som bekreftelse på at medlemsavgift betalt via organisasjons bankkonto.
 7. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i år før søknadsår.
 8. Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap dersom de har det. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 9. Driftstilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i rapporterings år. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales.

Krav til dokumentasjon

 • årsrapport inkludert arrangementer/aktiviteter som ble gjennomført i løpet av året
 • innbetalingsoversikt
 • kontoutskrifter
 • medlemsliste
 • årsregnskap
 • årsoppgave
 • vedtekter (vedlegges søknaden, for nye søkere)

Slik søker dere

Søknadsfristen for IMDi-tilskudd til prosjekter, tiltak og/eller aktiviteter er 1. mars 2022. 

Dere kan både søke driftstilskudd for 2022 og rapportere for driftstilskudd for 2021 i en og samme søknad. Søknadsfrist for 2022 er 1. mars 2022.

Søknadene skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapport og regnskap

Rapport for prosjekttilskudd

Rapporten for prosjekttilskudd leverer dere elektronisk: Rapport tilskudd IMDi-midler 

Rapporteringsfristen for  prosjekttilskudd mottatt i 2022 blir 1. februar 2023.

Rapport for driftstilskudd

Fyll ut elektronisk søknad Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner IMDi midler – søknad og rapport
Dere rapporterer for driftstilskudd for 2021 og søker driftstilskudd for 2022 i en og samme søknad. Rapporteringsfristen for driftstilskudd er 1. mars 2022.

Følgende dokumenter skal legges ved rapporten:

 • tekstdokument som viser hvor årsmøte ble avholdt, hvem var valgt i foreningens styre til søknads år, hvem var valgt som varamedlemmer og revisor, hvordan tilstedeværende betegnet foreningens arbeid i rapporterings år, hva slags arrangementer/aktiviteter ble gjennomført i løpet av året med aktivitetsdato og kort beskrivelse av aktiviteter), hvor mange styremøter ble avholdt i løpet av året.
 • innbetalingsoversikt (viser hvem har betalt medlemsavgift og hvor mye i løpet av året)
 • medlemsliste (viser medlemmer med navn og etternavn, hvilken kommune medlem er bosatt i, antall menn med innvandrerbakgrunn, antall kvinner med innvandrerbakgrunn, antall barn inntil 18 år med innvandrerbakgrunn og andre uansett bakgrunn, alder og kjønn)
 • årsregnskap (viser totale inntekter og utgifter i rapporterings år, resultat for rapporterings år og balanse; balanse kommer fra års oppgave; rapporten skal inneholde underskrift av kassereren, formann/leder, utvalgte revisor)
 • årsoppgave - et dokument som sendes fra banken til organisasjonens post adresse.
 • vedttekter (vedlegges søknaden, for nye søkere).
  Vedtektene til en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge. Vedtektene bør inneholde: Foreningens navn, kommune, formål, regler for foreningens styre og årsmøte, regler for medlemmenes forhold til foreningen, regler for vedtektsendringer og informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld).

Regnskap

Alle inntekter og utgifter må kunne dokumenteres gjennom et bilag.

 • For tilskudd inntil 100 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere regnskap som følger regnskapslovens bestemmelser. Det vil si et resultatregnskap som viser inntekter og utgifter for tiltaket.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer må tilskuddsmottaker levere revidert prosjektregnskap og eventuelt årsregnskap. Tilskuddsmottakere som mottar støtte til drift, må sende inn årsregnskap. 

Prosjektregnskap skal framgå som en egen resultatenhet, med tilhørende inntekter og kostnader i prosjektet. Ved eventuelt innsending av årsregnskap skal det bestå av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, i samsvar med Norsk Standard Kontoplan NS 4102. Statstilskuddet fra tilskuddsordningen, og eventuelle andre statlige tilskudd, skal framgå som en egen linje i resultatregnskapet eller i note.

Tilbakeføring av ubrukte midler

Tilskuddsmidlene er ikke overførbare fra ett år til et annet, og må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for, dvs. i 2022.

Klageadgang

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen.

Rundskriv

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

Rundskrivet utarbeidet av IMDi 2022

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver tilskudd for prosjekter, tiltak og aktiviteter

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver driftstilskudd

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no