PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Tilskuddsordninger

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

KORT FORTALT

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Her finner du en oversikt over de forskjellige tilskuddene.

Alle tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger:

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.
Søknadsfrist i 2024 er 1. april.

Mer informasjon om ordningen finner du på lenken under.
Søk om tilskudd fra kommunedelsutvalgene.

Kultur for alle - tilskudd til aktiviteter for unge

Stavanger kommunes støtteordning, Kultur for alle, har som mål å bekjempe utenforskap ved å tilby trygge, relevante og gratis aktiviteter for ungdom, organisert av frivillige. Fokus rettes mot ungdom mellom 12-18 år, som ikke deltar i fritidsaktiviteter og er i fare for utenforskap på grunn av økonomiske utfordringer, mangel på relasjoner og utrygghet.

Støtten rettes mot organisasjoner i kulturfeltet som ønsker å skape sosiale arenaer med kunst og kultur som hovedaktivitet. Målet er at ungdommene skal oppleve mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i disse kulturaktivitetene.

Les mer om tilskuddordningen >>>

Park, nærmiljø, natur og friluftsliv

Lag, foreninger og andre frivillige kan søke midler fra Stavanger kommune til tiltak innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv. Tilskudd til drift av organisasjoner faller utenfor denne ordningen.

Støtten skal gå til lag og foreninger som tilrettelegger for friluftsliv, arrangementer og bruk av naturen. Støtte gis også til organisasjoner som bidrar med vedlikehold eller bygging av aktivitetsanlegg i friområder.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Mer informasjon finner du ved å følge lenken: Midler fra Park og vei. 

Spørsmål om tilskudd til park, nærmiljø, natur og friluftsliv kan rettes til aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no

Barn og unge

Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger for å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Mer informasjon kan du finne på lenken: Tilskuddsordninger for barn og unge

Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre deler ut midler to ganger i året, i mai og november. 

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte. Tilskuddet skal brukes til ungdomsformål der ungdom deltar aktivt i både planlegging og gjennomføring. Søknadsskjema og retningslinjer. 

Eldrerådet

Eldrerådet deler hvert år ut midler til frivillige organisasjoner som driver sosialt forebyggende arbeid blant eldre. Lokale frivillige organisasjoner, lag, foreninger og menigheter kan søke om driftsmidler som supplement til offentlig hjelp. Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregisteret og hjemmehørende i Stavanger kommune. 

Søknadsfrist 31. mars. Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd fra Eldrerådet (word) 

Sosialt og helsefremmende arbeid

Alle frivillige lag og organisasjoner som driver sosialt eller helsefremmende arbeid kan søke. Midlene må brukes til tiltak det året det søkes om midler. Man kan søke om driftstilskudd og starttilskudd.

Driftstilskudd: Midlene skal komme foreningens egne medlemmer til gode eller brukes på utadrettet arbeid. 

StarttilskuddOrganisasjoner som startet opp sin virksomhet i løpet av de siste 6 måneder kan søke om starttilskudd.

Søknadsfrist 31.mars.

Du søker via søknadsportalen.

Helse- og velferdsområdet

Alle frivillige lag, organisasjoner og stiftelser innenfor helse og velferd kan søke. Kommersielle aktører kan ikke søke.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. Tiltak som utløser frivillig innsats og tiltak som er forankret i kommunens planverk vil bli prioritert.

Søknadsfrist er 1.mai. Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig to måneder før frist.

Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Hovedmålet med denne tilskuddsordningen er å øke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Mer informasjon om ordningen finner du på lenken under.
Søk om tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Statlige tilskuddsordninger

Staten har mange tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er grasrotandelen og momskompensasjon. Dette er "frie midler" som organisasjonene kan bruke til hva de vil. 

Lenke til disse finner du nedenfor.

Grasrotandelen
Momskompensasjon
Full oversikt over statlige tilskuddsordninger
Flere tilskuddsordninger finner du på Tilskuddsportalen.

Oversikt over alle tilskuddsordningene i Stavanger kommune

Alle tilskuddsordningene til Stavanger kommune er samlet i en oversikt. Denne finner du på lenken nedenfor. 

Alle tilskuddsordninger i Stavanger kommune

Kontrollhandlinger fra revisor

Alle som søker tilskudd, må ha revidert regnskap og revisjonsberetning. Overstiger mottatt tilskudd 100.000 kroner, skal regnskapet være attestert av registrert revisor. I små organisasjoner kan en i styret eller et vanlig medlem passe på at regnskapet er i samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk. Revisor skal ved stikkprøver kontrollere bilag, og at de er riktig ført. Gjelder alle utgiftene aktiviteter som ble gjennomført i tilskuddsperioden? Skiller noen av kostnadene seg ut i størrelse eller type, fremstår de som naturlige og gyldige i henhold til formålet med utbetalt tilskudd? Er det stort avvik mellom budsjett og regnskap?