PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Søk tilskotsmiddel

Tilskotsmiddel frå kommunedelsvalg og kommunestyret til ungdommen

Information in other languages

Tilskot frå kommunedelsutvala 

Alle lag og organisasjonar, idrettslag, musikkorps, velforeninger, burettslag m.m. kan søkje om tilskot til aktivitetar.
Tilskotet skal gå til aktivitetar for heile befolkninga, men ha særleg søkjelys på aktivitetar for barn og unge i kommunedelen.

Det kan søkjast til:

 • Tiltak som fokuserer spesielt på utsette grupper i nærmiljøet.
  Kommunedelens kan ta omsyn til lokale utfordringar.
 • Tilskotet skal gå til lokal aktivitet.
 • Det kan givast støtte til å dekkje honorar til nødvendige roller/oppgåver for å gjennomføre aktivitetar.
 • Kommunale verksemder som rettleier og hjelper ungdom og frivillige til å søkje støtte, kan stå som medansvarleg søkjar
 • Hovudregel at det kan givast tilskot på inntil kr 20 000 .
 • Innsamlingsaksjonar kan få støtte til konkrete utgifter i samband med arrangementet.
 • Søknader som blir sende til fleire kommunedelar samtidig, kan givast støtte dersom tilskotet går til aktivitet i kommunedelen.

Det blir ikkje gitt støtte til:

 • Bydekkende organisasjonar som kan søkje støtte frå andre ordningar.
 • Lønnsmiddel til ordinær drift.
 • Innkjøp av større inventar og utstyr og oppgradering av leikeplassar.
 • Kommunale verksemder kan ikkje søkje støtte til eiga drift.
 • Innsamlingsaksjonar der søknadssummen skal gå til velgjerande formål.

Krav til søkjar:

 • Det blir søkt og blir rapportert på elektronisk skjema
 • Søknaden må innehalde budsjett og ein tidsplan for når aktiviteten skal gjennomførast.
 • Tilskotsmottakar må rapportere på tildelte tilskotsmidlar innan fastsett dato.
 • Rapporten må samsvare med innhaldet i søknaden.

Det er mogleg å søkje ved å sende e-post til:
Felles Postmottak Oppvekst Og Utdanning postmottak.oou@​stavanger.kommune.no
NB! Merk søknaden med kommunedelen det blir søkt til

Søknadsprose~ss:
Søknadene blir behandla politisk av dei ulike kommunedelsutvala kvar vår og haust. Søkjarane vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandla. Søkjarane kan klage på vedtaket. Klaga blir send til kommunedelsutvalet, og må vere registeret innan tre veker etter at svar er motteke.

Søknadsfristane er 1. februar og 1. september.

Søk tilskot frå kommunedelsutvala her.

Skjema: Rapport for bruk av tilskotsmidla av kommunedelsutvala

Spørsmål om tilskot frå kommunedelane kan sendast til Kjerstin Ropeid på e-post kjerstin.ropeid@​stavanger.kommune.no

Tilskot frå kommunestyret til ungdommen

Kommunestyret til ungdommen deler ut tilskotsmidlar to gonger i året, i mai og november. Det blir delt ut 55 000 kroner kvar gong.

Ny søknadsfrist: 30. april 2021
Søknadsskjema

Både privatpersonar og organisasjonar kan søkje om støtte, men tilskotet skal brukast til ungdomsformål, der ungdom deltek aktivt i planlegginga og gjennomføringa av tiltaket.
Tiltak der ungdom ikkje er med i planleggingsprosessen vil ikkje bli prioritert.

Støttemottakarar forpliktar seg til å:

 • Bruke logoen til kommunestyret til ungdommen på nettsidene sine og i trykksaker som blir trykte opp i samband med tiltaket/arrangementet som har fått støtte.
 • Sende inn ein rapport med bilete, og dessutan kopiar av alle kvitteringar ikkje meir enn 6 månader etter at tilskotsmidla er brukte opp.
 • Bruke tilskotsmidlane innan to år.

Kommunestyret til ungdommen forpliktar seg til å:

 • Gi beskjed om at søknad er motteken
 • Gi skriftleg beskjed om at du har fått middel
 • Gi skriftleg beskjed om avslag

Det kan ikkje søkjast om nye tilskotsmiddel før rapport er sendt inn og godkjent.

Kommunestyret til ungdommen står fritt til å bruke motteke bilete for å profilere seg sjølv og tilskotsordninga.

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no