PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøval i Stavanger
 5. Støtte til klima- og miljøtiltak på kulturarrangement

Støtte til klima- og miljøtiltak på kulturarrangement

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune gir støtte til klima- og miljøtiltak på kulturarrangement og festivaler.

 • Arrangementet må være åpent for alle og bli holdt i Stavanger inneværende år.

 • Ansvarlig arrangør må ha et organisasjonsnummer.

 • Søknadsfristen er nå gått ut, og søkerne får svar på om de får støtte i løpet av ca. fire uker.

Bakgrunn for støtteordningen

Stavanger kommune har en støtteordning som skal bidra til mindre klima- og miljøbelastning knyttet til kulturarrangement i Stavanger. Tiltak på selve arrangementet og i tilknytning til innkjøp av varer og tjenester kan bli støttet. Det gjelder også kostnader for miljøsertifisering av arrangementet.

Det er satt av 200 000 kroner for 2023, og hvert arrangement kunne søke om inntil 50 000 kroner i støtte. Støttebeløp til det enkelte arrangementet vil avhenge av antall søknader. Pengene blir utbetalt etter at arrangøren har bekreftet at arrangementet finner sted.

Søknadsfristen var 21. april, og det er nå ikke lenger mulig å søke.

Illustrasjon: Berit Sømme
- kultur
Illustrasjon: Berit Sømme

Formål

Stavanger kommune ønsker å støtte opp om arrangører som legger ekstra vekt på klima- og miljøhensyn i arrangementene sine. Det kunne søkes om støtte for å dekke merkostnader med klima- og miljøtiltak.

Tiltakene skal bidra til å oppfylle ett eller flere av disse målene:

 • Redusere klimagassutslipp i Stavanger
 • Bevare eller øke naturverdier/biologisk mangfold
 • Redusere forurensning av luft, jord eller vann
 • Redusere forbruk av materialer og energi
 • Unngå/redusere forsøpling

Stavanger kommune ønsker å bruke erfaringene og dele gode eksempler fra arrangement som har fått støtte, for å promotere klima- og miljøvennlige arrangement. I 2022 ble støtten brukt blant annet til utslippsfri transport av tilreisende foredragsholdere, til å servere vegansk og økologisk mat, til å redusere matsvinn og til bedre avfallssortering.

Hvem kunne søke?

Ansvarlig arrangør (organisasjon, institusjon e.l.) må ha organisasjonsnummer.

Arrangører av kulturarrangement både innendørs og utendørs kunne søke.

Arrangøren må sende inn rapport senest 8 uker etter arrangementet. Siste frist er 10. desember 2023. Rapporten må vise hvilke klima- og miljøtiltak som er gjort, og ekstrakostnadene med disse. Støtten må tilbakebetales dersom midlene ikke er blitt brukt til formålet.

Vilkår for arrangementet

 • Arrangementet må bli gjennomført i 2023. Det må finne sted innenfor Stavanger kommunes grense.

 • Arrangementet må være åpent for alle og ha et kulturprogram - eksempelvis musikkfestivaler eller litteraturfestivaler.

 • Lukkede arrangement, konferanser/kongresser, idrettsarrangement, politiske eller religiøse markeringer omfattes ikke av denne støtteordningen.

Generelle retningslinjer for utendørs arrangement finner du her.

Hva måtte stå i søknaden?

 • Søknaden måtte inneholde en kortfattet oversikt over arrangementet, med beskrivelse av de klima- og miljøtiltakene som skal gjennomføres.

 • Søkeren måtte beskrive klima- og miljøgevinstene av de ulike tiltakene. Det kan være reduksjon av klimagasser, bevaring/økning av naturverdier, mindre forurensning, lavere ressursbruk, mindre forsøpling, eller andre klima- og miljøgevinster.

 • Søknaden måtte vise forventet ekstrakostnad som følge av klima- og miljøtiltakene på arrangementet.

Når får du svar, og når blir pengene utbetalt?

 • Kommunen regner å kunne gi tilbakemelding ca. 4 uker etter søknadsfristen.

 • Eventuelt støttebeløp vil bli fastsatt ut fra tilgjengelig budsjett og en skjønnsmessig vurdering og prioritering av søknadene som har kommet inn.

 • Støtten blir utbetalt etter at arrangøren har bekreftet at arrangementet finner sted.

Tips til tiltak

Denne oversikten viser ulike områder hvor arrangører kan ta hensyn til klima, natur og miljø.

 • Miljøledelse – miljøhandlingsplan, miljøsertifisering av arrangementet
 • Mindre forurensning og forsøpling
 • Reduserte klimagassutslipp fra transport, strømproduksjon m.m.
 • Redusert energi- og ressursbruk
 • Bærekraftig mat
 • Informasjonstiltak

Her er konkrete tips til tiltak som vil kvalifisere til støtte, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Listen er ikke uttømmende.

Redusere klimagassutslipp:

 • Legg til rette for å komme seg til og fra arrangementet uten bil (f.eks. trygg sykkelparkering, informasjon om kollektivtransport, oppfordre til samkjøring)
 • Utslippsfri transport under arrangementet
 • Fossilfri/utslippsfri transport av artister, varer, utstyr og publikum
 • Unngå dieselaggregat til strømproduksjon – koble til strømnettet hvis mulig

Redusere energibruk og bruke mindre ressurser:

 • Bruk lokalprodusert fornybar energi
 • Sats på gjenbruk. Prøv å låne eller leie, og velg i størst mulig grad miljømerkede (f.eks. svanemerkede) ting hvis du må kjøpe.
 • Unngå utdeling av «giveaways».
 • Unngå utdeling av engangs-regncaper – oppfordre deltakerne til å ta med eget regntøy, og ha noe i bakhånd.
 • Bruk flergangsbeger, -asjetter og -bestikk til mat og drikke framfor éngangs, og sett gjerne krav til matselgerne om å bruke flergangsemballasje.
 • Legg til rette med f.eks. panteordning og oppvasksystem på eller utenfor arrangementet.
 • Lag skilt og dekor nøytrale, f.eks. uten årstall, slik at de kan gjenbrukes
 • Redusér matsvinn, f.eks. ved å selge små porsjoner og ved å gi rabatt på restemat ved dagens/festivalens slutt.
 • Inngå avtale med et renovasjonsselskap om at minimum plast og matavfall blir sortert ut av festival-avfallet*, så mest mulig kan gå til gjenvinning.

Mindre forurensning og forsøpling:

 • Redusér transport ved å samordne flest mulige ærend, både i riggefasen og under arrangementet.
 • Unngå unødvendige engangsartikler – de blir lett henslengt.
 • Unngå ballonger. Det er ikke tillatt med ballongslipp, konfetti o.l. på offentlig grunn i Stavanger.
 • Ha godt merkede avfallsstasjoner, og gjerne «søppelvakter».

Andre klima- eller miljøtiltak:

 • Informér godt om klima- og miljøtiltakene både i markedsføringen av arrangementet og på stedet.
 • Ha nok personell på arrangementet til å påse at tiltakene blir gjennomført som tenkt.
 • Servér mest mulig lokalt produsert og økologisk mat, og mest mulig plantebasert framfor kjøtt.
 • Skjerm av naturområder mot forstyrrende ferdsel.

 

* Dette er påbudt for “husholdningslignende næringsavfall”, i h.t. Avfallsforskriften § 10 a-5, Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 

 

Sertifiseringsordninger og kriterier for «grønne» arrangement:Kontaktinformasjon

Gabriele Brennhaugen

Rådgiver, klima og miljø

Telefon:
51 50 74 37
E-post:
gabr@stavanger.kommune.no