PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Veg og trafikk
 3. Torg og uterom
 4. Retningslinjer for salg og aktiviteter i torg og uterom

Retningslinjer for salg og aktiviteter i torg og uterom

Oppdatert: 08.03.2023 15:25:18
torget

Innledning

Stavanger kommune skal legge til rette for aktiviteter for innbyggere i alle aldre. Markeringer, politiske ytringer, små og store konserter og torg- og markedshandel kan bidrar til å skape gode sosiale møteplasser både i sentrum og i kommunedelene.  

Stavanger skal ha et sentrum med rom for ulike typer handel og aktiviteter. Variert markedshandel og aktiviteter gir gode opplevelser noe som igjen kan bidra til gode hverdagsliv og til å styrke sentrumshandelen og Stavanger som regionmotor, jamfør kommuneplanens samfunnsdel.

Ikke alle uterom egner seg til alt. Ved å tillate ulike aktiviteter i ulike by- og uterom og friområder kan vi legge til rette for gode opplevelser, gode hverdagsliv og gode møteplasser både i sentrum og andre steder i kommunen.

I tillegg til kommuneplanens samfunnsdel, ligger bl.a. følgende planer til grunn for retningslinjene:  

Formål

Retningslinjene for salg og aktiviteter i torg og uterom i Stavanger skal legge til rette for variert markedshandel og store og små aktiviteter.

Reglene skal sørge for forutsigbarhet og likebehandling for de som leier eller låner torg, uterom eller friområder til stands, salg, markeringer eller aktiviteter.

Retningslinjene skal også tydeliggjøre hvilke aktiviteter Stavanger kommune ønsker og tillater på offentlig grunn, og hvor de kan finne sted.

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for aktiviteter og salg i torg, uterom, parker og friområder på offentlig grunn i Stavanger kommune. Retningslinjene gjelder kun leie/bruk av grunn. I tillegg kan det komme krav om andre tillatelser, se punkt 3.

Generelle regler for salg og aktivitet

Dette er generelle retningslinjer som er gjeldende for all bruk på offentlig grunn i Stavanger kommune til aktiviteter som standplasser, torghandel, foodtrucks, mobile salgsvogner og arrangement.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for uteservering.

Valgbrakken på Hillevåg torg.
Valgbrakken på Hillevåg torg, ved Kilden.

 1. Alle som skal benytte offentlig grunn til et arrangement må søke Stavanger kommune om arealtillatelse. Med arrangement menes aktivitet som er av underholdningsmessig, kunstnerisk, politisk eller kommersiell art, over et på forhånd avtalt og begrenset tidsrom og areal. Det må søkes om tillatelse for hver gang arrangementet finner sted.

For torg- og markedshandel og stands skal man søke om å få leie salgsplass eller standsplass.

2. Søknaden for mindre arrangement skal sendes Stavanger kommune minimum 2 uker i forkant

For større arrangement, se Arrangementshåndbok

3. Aktiviteten skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel, varelevering og utrykningskjøretøy.

4. Det gis ikke tillatelse til bruk av torg, byrom og friområder til private arrangement som for eksempel firmafester og bryllupsfest. Dersom arrangementet/aktiviteter medfører at store deler av kollektivtrafikken blir berørt skal alternative lokasjoner vurderes av Stavanger kommune.

5. Arrangør har ansvar for at arrangementer på offentlig grunn er, så langt som mulig, tilgjengelige for alle. Dette gjelder både med tanke på universell utforming og at arrangementer er åpne for alle grupper.

6. Det gis ikke tillatelse til rent kommersielle aktiviteter og stands i friområdene. Unntaket er arrangementer med kulturelt innhold og foodtrucks med avtale med kommunen, ved utvalgte badeplasser. Unntaket er et 2-årig prøveprosjekt.

7. Innkjøring og utkjøring av nødvendig utstyr og parkering skal alltid gjøres i henhold til skilting i området. Spesielle tillatelser kan gis i forhold til arrangement og markeder.

8. Det er ikke tillatt med salg eller bruk av heliumballonger, ballongslipp, plastkonfetti eller engangsartikler i polystyren eller andre miljøskadelige stoffer på kommunal grunn i Stavanger.

For å redusere plastavfall skal engangsartikler i forbindelse med matsalg være i nedbrytbare materialer hvis ikke annet er avtalt.

9. Alle som har aktivitet eller salg i byen skal sørge for å holde område rent og ryddig under og etter bruk, og rydde avfall som genereres av virksomheten i en radius på 20m fra oppstillingsplassen.

10. Den enkelte aktør skal ha egen avfallshåndtering. Offentlige søppelspann kan ikke benyttes.

11. Bruk av elektriske utstyr tilkoblet kommunens anlegg må til enhver tid tilfredsstille gjeldene forskrifter.

Ved leie av salgsplass kan man benytte inntil 16 amp eller 3600W per salgsplass. Trenger man mer enn dette skal det avtales med Stavanger kommune.

12. Arrangementer/aktiviteter hvor det er bruk av høyttaler/forsterker skal avsluttes senest kl.23.

Denne type arrangement skal også meldes til politiet i forkant. Er dette godkjent må også naboer varsles.

13. Stavanger kommune kan flytte lokasjon på aktiviteten ved behov. Arrangør skal ha beskjed minimum 1 uke før.

14. Fremleie av plasser tillates ikke.

15. Brudd på retningslinjene kan føre til at man mister plassen. Det kan også ha konsekvenser for fremtidige tillatelser.

16. Gatemusikanter som spiller akustisk (uten høyttaler) kan stå maksimalt 2 timer sammenhengende på et sted.

Torg- og markedshandel

Torget Stavanger 2018

Særskilte regler for torg- og markedshandel:

 1. Åpningstider er mandag - lørdag kl.08:00-20:00 inkludert riggetid. Søndag og helligdager fra klokka 13.00 –18.00. 17. mai reguleres særskilt for hvert år.

 2. I Stavanger kan man leie salgsplass per dag, uke, måned, sesong eller år.

 3. Det kan benyttes telt som måler 3x3m, 6x3m eller salgsvogn. Salgsvogn skal godkjennes og kan ikke være lengre enn 7 m (inkludert stag) eller bredere enn 2,6 m.

 4. Telt og salgsvogn skal forskriftsmessig sikres slik at de ikke forårsaker skade på mennesker, bygninger eller annet.

 5. Bil som en del av salgsplassen er ikke tillatt, men ved spesielle forhold kan det gis dispensasjon ved søknad.

 6. Tilstedeværelse; ved helårs-, sesong- eller månedsleie skal plassen benyttes minimum 4 dager per uke i sommerhalvåret og 2 dager i vinterhalvåret.

 7. Salgsplassene blir ikke tilgjengelige under arrangementer eller festivaler hvis ikke dette er avtalt med arrangør.

 8. Vogn, telt og boder skal ryddes bort ved slutten av dagen. Området rundt skal være rent og ryddig.

Foodtrucks

Det er 2 kategorier matvogner:

 • Kategori 1: sykler eller vogner som er mindre enn 2m2
 • Kategori 2: Motor/salgsvogn over 2 m2, men som ikke kan være lenger enn 8 m eller bredere enn 2,6 m.
 1. Plassering av foodtrucks:

Kategori 1 og 2: Torget, Hillevåg torg, Hundvåg torg, ved Norsk Oljemuseum, Badedammen, Vaulen, Godalen, Lars Oftedalsplass.

Kun kategori 1: Byparken, Domkirkeplassen, Tou-parken

Kun kategori 2: Nattsalg Torget

2. Fra foodtrucks skal det kun selges mat- og drikkevarer. Det er ikke tillatt å selge alkoholholdige drikker og tobakk.

3. Åpningstider: kl. 08-20 inkludert riggetid. Søndag og helligdager kl.13-18.

17.mai reguleres særskilt for hvert år.

4. Salgsplass kan leies per dag, uke, måned, sesong eller år.

5. Den enkelte motor/salgsvogn skal tilfredsstille alle myndighetskrav, også fra Mattilsynet og kommunens bevillingsseksjon.

6. Kontrakt tildeles etter søknad. Det legges primært vekt på konsept/ variasjon i meny, dernest kan design/utseende på motor/salgsvognen inngå i vurderingen.

7. Ved måneds-, sesong- eller årsleie stilles det som krav at plassene skal være i bruk minst 4 av ukens dager i sommersesongen og minst 2 i vinterhalvåret.

8. Salgsplassene blir ikke tilgjengelige under arrangementer eller festivaler hvis ikke dette er avtalt med arrangør.

Nattsalg

1. Stavanger kommune har 4 plasser, i tillegg til Pølsebussen, for nattsalg på nedre del av Torget.

2. Nattsalg gjelder fra kl.20-04 alle dager.

3. Kontraktene tildeles etter søknad per måned, halvår eller år.

Stands

 1. Standsplasser i sentrum: Laugmannsgata, Nygata/Klubbgata, Hverdagsscenen på Torget og plassen foran Kongsgård. I kommunedelene: Hillevåg torg, Hundvåg torg, Judaberg og Vikevåg.

 2. For valgkamp annethvert år vil politiske partier prioriteres ved tildeling av plasser for en periode på én måned før valget.

Dersom de ikke blir benyttet til valgkamp kan de benyttes som vanlig.

3. En standsplass kan reserveres for inntil fire dager av gangen av følgende aktører eller tilsvarende:

 • kommersielle aktører for salg og markedsføring av tjenester, forbruksvarer og medlemskap
 • ideelle- og veldedige organisasjoner
 • politiske partier (med unntak av valgkamp da følger egne prosedyrer)

 

4. Samme organisasjon kan kun benytte én standplass om gangen.

5. Aktivitetene på stands- og salgsplassene skal skje innenfor tildelt plass. Beachflagg og annen møblering skal være innenfor tildelt plass.

6. Oppsøkende salg og henvendelser er ikke tillatt. Publikum skal kunne ferdes fritt.

7. Det skal fremkomme tydelig hvem man representerer.

8. Telt skal forskriftsmessig sikres slik at de ikke forårsaker skade på mennesker eller materielle skader.

17.mai

17. mai - blomster i gamle Stavanger

 1. Stavanger kommune setter av et område i sentrum på 17.mai hvert år hvor det skal tilbys mat og leker/17.mai-effekter så lenge forholdene ligger til rette for det.

 2. Kontrakter tildeles etter søknad. Det legges primært vekt på konsept, variasjon i meny og vareutvalg og kvalitet på produktene. Hensikten er å få et godt og mest mulig variert tilbud.

 3. Det er ikke tillatt å selge alkoholholdige drikker og tobakk.

 4. Aktører som selger mat og drikke skal være godkjent av Mattilsynet.

 5. Alle aktørene må være registrert som egen virksomhet i Brønnøysundregisteret.

Hva koster det å leie?

  Dagleie Ukeleie Månedsleie Sesongleie* Hele året
Salgsplass 80 500 1200 2500 3500
Foodtrucks kategori 1 80 500 900 1800 2500
Foodtrucks kategori 2 120 700 1700 4000 5000
Nattsalg     5000 25 000 35 000
Stand kommersielt 500 2000      
Salgsplass utenfor sentrum 40 250 600 1250 2500
Bruktmarked på Nytorget 40        
Juletresalg**       1500  
Kommersiell aktivitet hele torget 20 000        
Kommersiell aktivitet halve torget 10 000        
Kommerisell aktivitet, Hverdagsscenen eller øvre del 5000        
Kommersiell aktivitet, Domkirkeplassen 10 000        
Kommerisell aktivitet, Kjeringholmen 10 000        
Kommerisell aktivitet, øvrige byrom 5000        
Hillevåg Torg 5000        
Strøm per stikk (inntil 16 amp) 50 200 800 2000 3500

* sesongen er fra 01.04–30.09

** juletresalget er fra første helg i advent til og med 23.12

Hva og hvor?

Her er en oversikt over hvilke torg, uterom og friområder som egner seg til hvilken aktivitet.

Stavanger sentrum:

 • Torget: er byens festplass. Når det ikke er festivaler, konserter eller andre arrangementer benyttes det til markedshandel. Øvre del av Torget med torgbodene forvaltes av Stavanger Sentrum AS.
 • Hverdagsscenen på Torget: benyttes til standsplass og markering
 • Arneageren: benyttes til store og små kulturelle arrangementer, markedsaktivitet og politiske markeringer. Annethvert år vil Arneageren være reservert valgkampen 1 måned før valget.
 • Domkirkeplassen: her skal det være markedshandel, hovedsakelig landbruksprodukter. I tillegg er det plass til små foodtrucks i kategori 1.

Arrangementer som Julegrantenning, konserter, markeder og andre kulturelle aktiviteter kan også legges til Domkirkeplassen.

 • Nygata/Klubbgata: benyttes til standplass og små arrangementer.
 • Kjeringholmen/ved Oljemuseet: er den plassen som egner seg til blant annet isbane og idrettsarrangement da det er flatt. Også andre arrangementer som konserter, barneaktiviteter og annet.

I tillegg er det plass til 2 foodtrucks når det ikke er arrangementer.

Norsk Oljemuseum sett fra Blå Promenade ved Børevika, fotografert i skumringslys en kveld med klarvær. Fjorden ligger blikkstille, og speiler oljemuseet, som igjen speiler byens lys i den nærmeste sylinderplattformen som står i sjøen.
Norsk Oljemuseum på Kjeringholmen i Stavanger sentrum. Foto: Vetle Woxholt

 • Nytorget: der er det bruktmarked hver lørdag i sommerhalvåret frem til byggearbeidet starter. I tillegg kan det benyttes til kulturelle arrangementer og markeder.
 • Byparken: benyttes til arrangementer som julemarked, utstillinger, barneaktiviteter, 1.mai feiring og konserter. I tillegg er det også demonstrasjoner og politiske markeringer.

Det er også mulighet for en foodtruck i kategori 1.

 • Lars Oftedalsplass: er en liten plass som skal tilrettelegges som en uformell møteplass. Her er det plass til 2 foodtrucks, karusell for barn, sjakkbord eller lignende.

I tillegg er det 3 små salgsplasser ved siden av i Østervåg.

 • Bjergstedparken og konserthusamfiet er godt egnet til konserter, festivaler og andre kulturelle arrangementer.

Dette må skje i samarbeid med Stavanger konserthus.

I bakgrunnen er Stavanger konserthus mens i forgrunnen parkerer en sykkel i en av mange sykkelstativer.
Utendørs sykkelparkering ved Stavanger konserthus.
Foto: : Holger Pansch

 • Øvre Holmegate: blant annet konserter, festivaler og barneaktiviteter i samarbeid med aktørene i gata.
 • Lervigstunet: Lys-festival, Spiselig byfest og andre arrangementer.
 • TOU-parken: Kulturelle arrangement.

Én foodtruck i kategori 1.

 • Badedammen: Små kulturelle arrangementer og andre aktiviteter.

Én foodtruck i kategori 1 og en i kategori 2.

 • Laugmannsgata: standsplass
 • Plassen foran Kongsgård: standsplass

 

Utenfor sentrum:

Valgbrakken på Hillevåg torg.
Valgbrakken på Hillevåg torg, ved Kilden.

 • Hillevåg torg: kan benyttes til festivaler, konserter og andre arrangementer. Når det ikke er arrangementer benyttes det til markedshandel.

Plass til foodtrucks i kategori 1 og 2.

Juletresalg i desember.

 • Hundvåg torg: markedshandel, foodtrucks i kategori 1 og 2.

Juletresalg i desember.

 • Friområdene: Oversikt over parker, friområder og badeplasser i Stavanger kommune.

Friområde i Stavanger kommune skal være sted for rekreasjon, friluftsliv og opplevelser.

Det kan legges til rette for arrangementer og aktiviteter som er gratis og åpne for alle i disse områdene.

I tillegg fungerer noen av friområdene godt til festivaler og konserter.

Det er ikke tillatt med kommersiell aktivitet i friområdene med unntak av foodtrucks i et utvalg bynære badeplasser (Byparken, Vaulen, Godalen, Badedammen og Tou-parken).

Hvor kan jeg bestille eller leie plass?

denne nettsiden kan du leie og låne salgs- og standsplass i Stavanger.