PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Kommuneplan

Hvilke planar treng vi?

KORT FORTALT

 • Planar er viktige styringsverktøy for kommunen.
 • Kva planar har vi behov for dei neste åra? Og kva mål i kommuneplanens samfunnsdel skal politikarane prioritera? Dette tok politikarane stilling til hausten 2020.
 • Her finn du mål og satsingar for dei ulike politiske utvala, og oversikt over kva planar dei treng for å nå måla. 

Information in other languages

Kva planar treng vi for å få til det vi vil?

Kva er det viktigaste dei politiske hovudutvala skal jobba med dei neste fire åra? Og kva planar treng vi for å få til det vi vil? 

Dette har politikarane no tatt stilling til. Arbeidsprogram og planbehov blei vedtatt av kommunestyret 14. september 2020, og her er alle oversiktene:

 

Slik var prosessen

Kommunedirektøren utarbeidde først forslag til kvart av dei politiske hovudutvala, og dessutan kommunalutvalet og formannskapet.

Kvart utval tok stilling til følgande:

 • Sentrale tema for kvart enkelt utval
 • Prioriterte mål og strategiar i kommuneplanens samfunnsdel
 • Prioriterte planoppgåver
 • Strategiske satsingar for valperioden. (Rettleiande for arbeidet med handlings- og økonomiplanen)

Prosessen rundt arbeidsprogram og planbehov hadde følgande milepælar i 2020:

 • 28. april, kommunalutvalet: kommunedirektøren la fram forslag til arbeidsprogram og vurdering av planbehov for dei politiske utvala, og dessutan forslag til prosess for det vidare arbeidet. Utvalsleiarane blei inviterte (ope møte).
 • April – juni: dei politiske utvala behandla forslaga. Utvalet avgjorde sjølv korleis dei ville jobba. Behov for fasilitering blei avklart mellom utvalsleiar og direktør.
 • 30. juni: frist for forslag frå dei politiske utvala.
 • 25. august: kommunedirektøren la fram samla sak for kommunalutvalet, som innstilte til kommunestyret.
 • 14. september: kommunestyret gjorde endeleg vedtak av arbeidsprogrammet og planbehovet frå utvala for 2020-2024.

Prosessen var tilsvarande som for handlings- og økonomiplanen. Dette gav moglegheit for dialog både internt og mellom utvala, og i partigruppene. Utvala avklart med direktør dersom det var behov for bistand undervegs.

Arbeidet må sjåast i samanheng med planstrategien til kommunen

Eit sentralt grep i det nye plansystemet

Planane til kommunen er viktige verktøy for styring og prioritering. I det nye plansystemet til kommunen, vedtatt i kommunestyret 25. november 2019, sak 36/19, er det tatt grep for å styrka kommuneplanens samfunnsdel og andre planar som politiske styringsverktøy for dei folkevalde.

Eitt av hovudgrepa er at dei politiske hovudutvala, og dessutan kommunalutvalet og formannskapet, utarbeider arbeidsprogram og vurdering av planbehov for kommunestyreperioden. Formålet er å få ein tidleg, strukturerande dialog og avklaring mellom folkevalde, og mellom folkevalde og administrasjon, om kva kommunen ønskjer å prioritera, og kva som er realistisk innanfor gjeldande økonomiske og kapasitetsmessige rammer.

Du kan lesa meir om plansystemet til kommunen her.

Grafikk som viser hvordan plansystemet henger sammen

Kontaktinformasjon

Nadia Remen Svendsen

Rådgiver i seksjon for overordnet plan
Prosjektleder for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Mobil:
917 40 873
E-post:
nadia.remen.svendsen@stavanger.kommune.no