PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Kommuneplan
 5. Planstrategi og planprogram
 6. Planbehov

Hvilke planer trenger vi?

KORT FORTALT

 • Planer er viktige styringsverktøy for kommunen.
 • Hvilke planer har vi behov for de neste årene? Og hvilke mål i kommuneplanens samfunnsdel skal politikerne prioritere? Dette tok politikerne stilling til høsten 2020.
 • Her finner du mål og satsinger for de ulike politiske utvalgene, og oversikt over hvilke planer de trenger for å nå målene. 
 • Her er en planoversikt som viser hvordan vi ligger an med de ulike planene. 

Information in other languages

Hvilke planer trenger vi for å få til det vi vil?

Hva er det viktigste de politiske hovedutvalgene skal jobbe med de neste fire årene? Og hvilke planer trenger vi for å få til det vi vil? 

Dette har politikerne nå tatt stilling til. Arbeidsprogram og planbehov ble vedtatt av kommunestyret 14. september 2020, og her er alle oversiktene:

 

Slik var prosessen

Kommunedirektøren utarbeidet først forslag til hvert av de politiske hovedutvalgene, samt kommunalutvalget og formannskapet.

Hvert utvalg tok stilling til følgende:

 • Sentrale tema for det enkelte utvalg
 • Prioriterte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
 • Prioriterte planoppgaver
 • Strategiske satsinger for valgperioden. (Veiledende for arbeidet med handlings- og økonomiplanen)

Prosessen rundt arbeidsprogram og planbehov hadde følgende milepæler i 2020:

 • 28. april, kommunalutvalget: kommunedirektøren la frem forslag til arbeidsprogram og vurdering av planbehov for de politiske utvalgene, samt forslag til prosess for det videre arbeidet. Utvalgslederne ble invitert (åpent møte).
 • April – juni: de politiske utvalgene behandlet forslagene. Utvalget avgjorde selv hvordan de ville jobbe. Behov for fasilitering ble avklart mellom utvalgsleder og direktør.
 • 30. juni: frist for forslag fra de politiske utvalgene.
 • 25. august: kommunedirektøren la frem samlet sak for kommunalutvalget, som innstilte til kommunestyret.
 • 14. september: kommunestyret fattet endelig vedtak av utvalgenes arbeidsprogram og planbehov for 2020-2024.

Prosessen var tilsvarende som for handlings- og økonomiplanen. Dette ga mulighet for dialog både internt og mellom utvalgene, og i partigruppene. Utvalgene avklart med direktør dersom det var behov for bistand underveis.

Arbeidet må ses i sammenheng med kommunens planstrategi

Et sentralt grep i det nye plansystemet

Kommunens planer er viktige verktøy for styring og prioritering. I kommunens nye plansystem, vedtatt i kommunestyret 25. november 2019, sak 36/19, er det tatt grep for å styrke kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planer som politiske styringsverktøy for de folkevalgte.

Ett av hovedgrepene er at de politiske hovedutvalgene, samt kommunalutvalget og formannskapet, utarbeider arbeidsprogram og vurdering av planbehov for kommunestyreperioden. Formålet er å få en tidlig, strukturerende dialog og avklaring mellom folkevalgte, og mellom folkevalgte og administrasjon, om hva kommunen ønsker å prioritere, og hva som er realistisk innenfor gjeldende økonomiske og kapasitetsmessige rammer.

Du kan lese mer om kommunens plansystem her.

Grafikk som viser hvordan plansystemet henger sammen

Kontaktinformasjon