Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Kommuneplan
 5. Planstrategi og planprogram
 6. Planbehov

Planbehov og arbeidsprogram for politiske hovedutvalg

KORT FORTALT

 • Planer er viktige styringsverktøy for kommunen.
 • De politiske utvalgene skal nå ta stilling til hvilke mål i kommuneplanens samfunnsdel de vil jobbe med i valgperioden, og hvilke planer de har behov for for å nå disse målene.
 • Utvalgene har frist for å komme med uttalelse 30. juni. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 14. september.

Hvilke planer trenger vi for å få til det vi vil?

Hva er det viktigste de politiske hovedutvalgene skal jobbe med de neste fire årene? Og hvilke planer trenger vi for å få til det vi vil? Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til planbehov og arbeidsprogram for hvert av de politiske hovedutvalgene, og kommunalutvalget og formannskapet. Hvert utvalg får forslag til følgende:

 • Sentrale tema for det enkelte utvalg
 • Prioriterte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
 • Prioriterte planoppgaver
 • Strategiske satsinger for valgperioden. Disse vil være veiledende for arbeidet med handlings- og økonomiplanen (HØP)

Kommunedirektøren la frem forslagene i kommunalutvalget 28. april. Her ble rammene for det videre arbeidet fastsatt. De politiske hovedutvalgene vil få forslagene til behandling i egen sak (kommer).

Her finner du kommunedirektørens forslag til planbehov og arbeidsprogram

Milepæler framover

Det er lagt opp til en prosess tilsvarende som for handlings- og økonomiplanen. Dette gir mulighet for dialog både internt og mellom utvalgene, og i partigruppene. Utvalgene avklarer med direktør dersom det er behov for bistand underveis. Viktige datoer fremover:

 • 28. april, kommunalutvalget: kommunedirektøren legger frem forslag til arbeidsprogram og vurdering av planbehov for de politiske utvalgene, samt forslag til prosess for det videre arbeidet. Utvalgslederne inviteres (åpent møte).
 • April – juni: de politiske utvalgene behandler forslagene. Utvalget avgjør selv hvordan de vil jobbe. Behov for fasilitering avklares mellom utvalgsleder og direktør.
 • 30. juni: frist for forslag fra de politiske utvalgene.
 • 25. august: kommunedirektøren legger frem samlet sak for kommunalutvalget, som innstiller til kommunestyret.
 • 14. september: kommunestyret fatter endelig vedtak av utvalgenes arbeidsprogram og planbehov for 2020-2024.

Prosessen blir tilsvarende som for handlings- og økonomiplanen. Dette gir mulighet for dialog både internt og mellom utvalgene, og i partigruppene. Utvalgene avklarer med direktør dersom det er behov for bistand underveis.

Arbeidet må ses i sammenheng med kommunens planstrategi. Denne er behandlet i kommunalutvalget 17. mars og skal endelig vedtas før sommeren 2020.

Et sentralt grep i det nye plansystemet

Kommunens planer er viktige verktøy for styring og prioritering. I kommunens nye plansystem, vedtatt i kommunestyret 25. november 2019, sak 36/19, er det tatt grep for å styrke kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planer som politiske styringsverktøy for de folkevalgte.

Ett av hovedgrepene er at de politiske hovedutvalgene, samt kommunalutvalget og formannskapet, utarbeider arbeidsprogram og vurdering av planbehov for kommunestyreperioden. Formålet er å få en tidlig, strukturerende dialog og avklaring mellom folkevalgte, og mellom folkevalgte og administrasjon, om hva kommunen ønsker å prioritere, og hva som er realistisk innenfor gjeldende økonomiske og kapasitetsmessige rammer.

Du kan leser mer om kommunens plansystem her.

Grafikk som viser hvordan plansystemet henger sammen

Kontaktinformasjon

Eli Sirnes Willumsen

Prosjektleder ny planstrategi

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@​stavanger.kommune.no