PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog

Strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog

Oppdatert: 16.01.2024 08:41:31
Utsikt over Stavanger sentrum

Strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog skal bli et viktig verktøy for å nå målet i kommuneplanens samfunnsdel om driftige lokalmiljø, og målet om at kommunen skal utvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne.

Slik jobber vi med planen

Gjennomgang av eksisterende kunnskapsgrunnlag og analyse av behov. En gjennomgang av funn fra allerede gjennomførte medvirkningsprosesser blir gjennomført.

Oppstart av arbeidet med strategien ble vedtatt i:

 • utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1.12.2021
 • kommunalutvalget 12.12.2021

Skrivefase.

Internt medvirkningsarbeid blir gjennomført i februar.

Presentasjoner og innspillsverksted blir gjennomført i mars/april.

Kommunalutvalget vedtok i sitt møte 10. mai 2022 å legge strategien ut på åpen høring. Les sakspapirene i pdf-format her

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 15.08.2022 ved å fylle ut dette skjemaet eller send epost til postmottak@​​stavanger.kommune.no, merk innspillet med saksnummer 22/13974.

Alle innspill vil publiseres og svares ut i den politiske saken som skal behandles til høsten.

Planen skal til politisk behandling i flere utvalg i oktober. Flere detaljer kommer etter hvert.

Strategien ble endelig vedtat på møte i kommunestyret 14. november 2022.

Saksdokumentene og vedtaket kan du lese HER. Her finner du også strategien i fulltekst (PDF).

1. Analyse

Gjennomgang av eksisterende kunnskapsgrunnlag og analyse av behov. En gjennomgang av funn fra allerede gjennomførte medvirkningsprosesser blir gjennomført.

2. Oppstartssak

Oppstart av arbeidet med strategien ble vedtatt i:

 • utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1.12.2021
 • kommunalutvalget 12.12.2021

3. Skrivefase

Skrivefase.

4. Intern medvirkning

Internt medvirkningsarbeid blir gjennomført i februar.

5. Ekstern medvirkning

Presentasjoner og innspillsverksted blir gjennomført i mars/april.

6. Høring

Kommunalutvalget vedtok i sitt møte 10. mai 2022 å legge strategien ut på åpen høring. Les sakspapirene i pdf-format her

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 15.08.2022 ved å fylle ut dette skjemaet eller send epost til postmottak@​​stavanger.kommune.no, merk innspillet med saksnummer 22/13974.

Alle innspill vil publiseres og svares ut i den politiske saken som skal behandles til høsten.

7. Politisk behandling

Planen skal til politisk behandling i flere utvalg i oktober. Flere detaljer kommer etter hvert.

8. Vedtatt

14.11.2022 - 14.11.2034

Strategien ble endelig vedtat på møte i kommunestyret 14. november 2022.

Saksdokumentene og vedtaket kan du lese HER. Her finner du også strategien i fulltekst (PDF).

Bakgrunn

Kommunalutvalget vedtok i sak 98/21 oppstart av en felles strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog. Formålet med strategien er å utvikle en overordnet og systematisk tilnærming for hvordan kommunen skal jobbe med nærmiljøutvikling og samfunnsdialog. Strategien sier blant annet noe om hvordan vi skal jobbe for å utvikle gode nabolag og nærmiljø for og med innbyggerne, legge til rette for innbyggerinvolvering og utvikle arenaer for deltakelse.

Denne strategien støtter opp om målet i kommuneplanen om driftige nærmiljø med aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet. Strategiens satsingsområder støtter også opp om arbeidet med å utvikle og gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne, samt utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger.

Oppsummering

Hvordan skal kommunen arbeide fram mot 2034 for å:

 • Utvikle arenaer for deltagelse og læring
 • Utforske nærdemokratiske prinsipper og legge til rette for medvirkning
 • Skape gode nærmiljø sammen med innbyggerne

 

Strategien definerer tre satsingsområder med hvert sitt mål:

 • Nærmiljøutvikling og sosial bærekraft: Innbyggerne i Stavanger lever i trygge og gode nærmiljø i alle livsfaser
 • Nærdemokrati: Vi har et aktivt og tilgjengelig nærdemokrati som bidrar til en bedre kommune å leve i
 • Samfunnsdialog: Vi involverer innbyggere i utviklingsarbeid og bygger bro mellom ulike aktører

 

Sentrale begreper

Samfunnsdialog
dialogen mellom enkeltmennesker, næringsliv, frivillige lag og foreninger, kommuneadministrasjonen og de folkevalgte

Medvirkning
kommunen lytter til innbyggerne og involverer de som blir berørt av aktuell planer, tjenester eller prosjektet

Samskaping
når ulike aktører arbeider kreativt, systematisk og likeverdig sammen om å definere, utvikle og gjennomføre løsninger

Nærdemokrati
demokratiske prosesser i en kommunedel eller et annet avgrenset område, og er en plattform for deltakelse og engasjement

Nærmiljø
fysiske, kulturelle og sosiale forhold i et geografisk avgrenset område

Nærmiljøutvikling
strategisk utvikling av kvaliteter i et nærmiljø

Sosial bærekraft

strekker seg fra arkitektur i byrom, velferdspolitikk, byplanlegging og styring - til nabolagsutvikling og hverdagslivet

Utfordringsbildet

Samfunnsutfordringene vi står ovenfor er både komplekse og omfattende.

 • Kommunen har blitt større
 • Vi blir færre som kan finansiere velferdssamfunnet
 • Vi står midt i en klimakrise
 • Forskjellene i levekår øker, og flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier
 • Vi operer vi med strammere økonomiske rammer

Dette krever at vi arbeider på nye måter og samarbeider med andre sektorer for å forebygge utfordringer og utenforskap og for å løse sosiale utfordringer.

Vi blir også utfordret i måter vi samarbeider og samskaper med innbyggerne og andre aktører.

Disse utfordringene er beskrevet nærmere i kommuneplanens utfordringsdokument.

Hvorfor en strategi?

«Et godt liv skapes sammen med familie og venner, i arbeidsfellesskap og nettverk, i aktive lokalmiljø»

Kommuneplans samfunnsdel 2020 – 2034

I Stavanger vil vi legge til rette for driftige nærmiljø med aktive innbyggere som deltar i utviklingen av lokalsamfunnet. Dette er et satsingsområde som med denne strategien får særskilt oppmerksomhet. Strategien skal definere kommunens arbeid og rolle som tilrettelegger og brobygger i prosesser på tvers av sektorer.

Kommunen skal utforske og eksperimentere sammen med innbyggere, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre. Vi må utfordre og tenke nytt i forhold til hvordan vi samarbeider og samskaper. Det å teste, utforske og lære sammen med innbyggere i nærmiljøene blir viktig for å kunne finne fram til treffsikre løsninger. Vi vil invitere nye deltakere inn til å være med å løse komplekse utfordringer.

Strategien er intern og gir ikke føringer for frivilligheten, ideell sektor, de folkevalgte eller det private næringslivet.

Satsingsområder

Tre satsingsområder skal svare på utfordringene og bidra til å nå de overordnede målene:

Bildet viser de tre satsingsområdene foreslått i strategien: nærmiljøutvikling og sosial bærekraft, nærdemokrati og samfunnsdialog

Nærmiljøutvikling og sosial bærekraft

God nærmiljøutvikling er en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Måten vi utvikler våre nærmiljø på, påvirker både barns oppvekst og hvordan vi lever i alle livets faser.

Fysiske arealer og mellommenneskelig aktivitet henger sammen. Ved å arbeide systematisk, forebyggende og langsiktig ønsker kommunen å skape gode og levende nærmiljø.

Nærmiljøet vårt består av både fysiske, sosiale og menneskelige ressurser og kvaliteter. Måten nærmiljøet er utformet på, påvirker også hvem som bruker det, hvordan de bruker det, og hvorvidt det inviteres til møteplasser for ulike grupper av innbyggere. Dette kalles også sosial bærekraft.

Det er viktig å ivareta innbyggernes rettigheter for likeverd, respekt, gode og trygge boforhold, sosial kapital, mening i hverdagen (jobb, skole, aktivitet), deltagelse og helsefremmende områder; ikke bare for dagens generasjon, men også for generasjoner i fremtiden.

MÅL: Innbyggerne i Stavanger lever i trygge og gode nærmiljø i alle livsfaser.

 

Strategiske grep

1. Stavanger kommune skal bidra til å skape attraktive områder som er tilrettelagt for at alle skal kunne leve selvstendig og trygt. Innbyggerne skal ha tilgang til og kunne bruke de tjenestene de trenger i alle livets faser.

Derfor skal vi:

 • Tilby tjenester som er tilgjengelige og tilrettelagt for at flest mulig skal kunne delta aktivt i eget nærmiljø
 • Kartlegge behov og aktivt legge til rette for universell bruk og flerbruk av fellesarealer/offentlige områder og møteplasser
 • Muliggjøre forskning, innovasjon og gründerskap i nærmiljøet
 • Løfte fram lokal stolthet, identitet og tilhørighet

2. Stavanger kommune skal utvikle gode nærmiljø og sikre sosial bærekraft.

Derfor skal vi:

 • Arbeide mer kunnskapsbasert på tvers av kommunens tjenesteområder og samarbeide med eksterne aktører
 • Kontinuerlig utvikle og tilgjengeliggjøre kommunen sine tjenester for og sammen med innbyggerne
 • Sammen med innbyggere forebygge og bekjempe utenforskap og ensomhet
 • Legge sosial bærekraft til grunn ved byplanlegging
 • Basere løsninger på utfordringsbilde og styrke satsingen ved behov i levekårsutsatte områder

 

Nærdemokrati

Nærdemokrati er demokratiske prosesser i en kommunedel, og fungerer som en plattform for deltakelse og engasjement blant befolkningen som bor der. For å sikre et velfungerende nærdemokrati kreves det et godt samspill mellom ulike sektorer (frivillig, ideell, privat og offentlig).

Nærdemokrati er en viktig del kommunens rolle i samfunnet, og kommunedelsutvalgene har her en sentral rolle i å ivareta kommunens mål om driftige lokalmiljø. 

Kunnskap om lokale kvaliteter og utfordringer er en viktig ressurs kommunedelsutvalgene kan bidra med inn i både nærmiljøutvikling og andre prosesser.

Nærdemokrati er ikke bare det som skjer i de formelle prosessene når kommunedelsutvalgene behandler saker. Det handler også om når innbyggere engasjerer seg i lokale forhold som for eksempel gjennom skoleutvalg, ideell organisasjon eller velforening. Denne aktiviteten er vel så viktig.

MÅL: Vi har et aktivt og tilgjengelig nærdemokrati som bidrar til en bedre kommune å leve i.

Strategiske grep

1. Vi skal bidra til aktivt samarbeid mellom kommunedelsutvalgene og innbyggerne

Derfor skal vi:

 • Legge til rette for systematisk medvirkning
 • Støtte kommunedelsutvalgets rolle som bindeledd mellom administrasjonen og innbyggerne
 • Bidra med fagkompetanse i relevante saker
 • Bistå i arbeidet med å utarbeide et aktivitetsprogram for kommunedelsutvalg

2. Vi skal legge til rette for økt engasjement i og kunnskap om nærdemokrati blant innbyggerne.

Derfor skal vi:

 • Tydeliggjøre viktigheten av innbyggerens rolle i beslutningsprosesser
 • Identifisere barrierer for deltakelse og utvikle tiltak for å nå stille stemmer
 • Støtte til etablering og aktiviteter for beboer- og velforeninger
 • Bedre synliggjøre hvordan innspill fra lokalsamfunnet tas hensyn til og brukes i videre prosesser i kommunen
 • Styrke demokratisk deltakelse gjennom å bygge opp lokal identitet, tilhørighet og felleskap

 

Samfunnsdialog

Et bærekraftig og godt samfunn skapes gjennom gode samarbeid med ulike aktører. For å lykkes med å bygge fellesskap må alle bidra og vi trenger arenaer for å møtes, samarbeide og samskape.

Samarbeidsarenaer kan være fysiske møteplasser, digitale verktøy for samhandling og ulike nettverk. Dedikerte ressurser tilknyttet slike arenaer er sentrale for å lykkes i disse prosessene.

Medvirkningstretthet, utenforskap og stille stemmer gjør at vi må endre hvordan vi arbeider. Og endringen må være systematisk, ikke på individplan.

Medvirkning krever kompetanse og ressurser i alle faser. Involvering er spesielt viktig når behov skal defineres. Skal vi lykkes med god samfunnsdialog, må kommunen koordinere og tilrettelegge for dette på kommunedelsnivå.

En sterk frivillig og ideell sektor er sentral for god samfunnsdialog. Frivilligheten er både med som en ressurs i å løse utfordringene vi står ovenfor, men har også en stor egenverdi.

MÅL: Vi involverer innbyggere i utviklingsarbeid og bygger bro mellom ulike aktører.

Strategiske grep

1. Vi skal involvere innbyggerne våre i samfunns- og stedsutvikling. Sammen med innbyggerne våre skal vi avdekke behov og komme fram til nye og bedre løsninger. 

Derfor skal vi:

 • Invitere innbyggere og relevante aktører til ulike former for samarbeid
 • Bygge og tilgjengeliggjøre kunnskap om medvirkning og innbyggerinvolvering
 • Legge til rette for erfaringsdeling og læring 
 • Tenke helhetlig om -, og utvikle gode arena for medvirkning

2. Vi skal bidra til å bygge nettverk og samarbeid mellom lokale aktører og på tvers av sektorer (frivillig, ideell, privat og offentlig) for å legge til rette for samarbeid.

Derfor skal vi:

 • Legge til rette for informasjons- og kunnskapsdeling mellom aktører
 • Støtte og samarbeide med engasjerte innbyggere, lokalt næringsliv og ideelle organisasjoner
 • Mobilisere aktører til delta i nærmiljøutvikling gjennom innovative metoder og virkemidler (økonomiske virkemidler, informasjonsdeling, nettverk osv.)
 • Være synlige og tilgjengelige der innbyggerne er i nærmiljøet

 

Relaterte planer og prosesser

Strategien for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog er forankret i og grenser til flere andre strategier og planer i kommunen. 

Tidslinje som viser hvordan plansystemet i Stavanger kommune er bygget opp. Planstrategien er høyest rangert på venstre side, så kommer kommuneplanens samfunns- og arealdel, handlings- og økonomiplan, årsplan og årsrapport.

Veien videre

Strategien skal gjelde fram til 2034. Den skal revideres en gang i løpet av perioden.

Strategien skal være førende for videre arbeid med nærmiljøutvikling og samfunnsdialog. Følgende planer skal forankres i denne strategien.

Tilknyttede planer

 • Skal revideres: Temaplan områdesatsingen på Storhaug
 • Skal utarbeides: Temaplan områdeløft Hillevåg og temaplan områdeløft Kvernevik
 • Vedtatt i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2020: Handlingsplan frivillighet 2020-2025
 • Vedtatt i Kommunestyret 2022: Kommunikasjonsstrategien 2022-2034

Foreslås utarbeidet

 • Temaplan/handlingsplan for involvering og medvirkning

 

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen for planen består av:

 • Milena Suboticki, innbyggerdialog, prosjektleder

 • Christel Dahl, beredskap og samfunnsutvikling, folkehelsekoordinator
 • Camilla Torvik Tønne, smartbyen
 • Randi-Merete Lode, innbyggerdialog, frivillighet
 • Ayan Jama, politisk sekretariat, demokratirådgiver
 • Kristine Brunvathne Bjerkestrand, programkoordinator områdesatsingen Storhaug

Endelig behandling

Kommunalutvalget vedtok i sitt møte 10. mai 2022 i sak 34/22 å legge strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog ut på åpen høring. Les sakspapirene i pdf-format her

Fristen for å sende inn eventuelle merknader til planforslaget var 15. august 2022.

Alle innspill vil publiseres og svares ut i den politiske saken som skal behandles til høsten.

Kontakt oss som jobber med planen

Milena Suboticki

rådgiver

Mobil:
916 95 719
Telefon:
51 50 77 05
E-post:
milena.suboticki@stavanger.kommune.no

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no