PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger

Kort fortalt

 • Du som opplever vald i familien eller frå ein annan som står deg nær, kan få gratis hjelp på Krisesenteret.
 • Dersom du treng hjelp kan ringje telefon 51 53 06 23.
 • Du kan ringje oss heile døgnet. Vi hjelper deg med éin gong. 
 • Du kan bu her viss du treng det. Det gjeld òg barna dine. 
 • Krisesenteret gir eit tilbod til alle menneske utsett for vald i nære relasjonar. Volden må ikkje vere av eit visst alvor eller ha vart over tid. Dette gjeld same kvar du er frå, kva andre rettar du har, kva behov du har og tenester du treng. Krisesentertilbodet er òg heilt uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Krisesenteret har ope heile døgnet

Stavanger kommune driv Krisesenteret for eigne innbyggjarar, og dessutan innbyggjarar i følgjande kommunar: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sola, Sokndal, Strand og Time.

 

Krisesenteret i Stavanger
Krisesenteret i Stavanger

Tilbodet til krisesenteret

Krisesenteret gir eit tilpassa tilbod til alle menneske utsett for vald i nære relasjonar. Det er òg mogleg å ta kontakt med krisesenteret dersom du lurer på om du er utsett for vald eller utset andre for vald.

Krisesenteret er eit kompetansesenter på vald i nære relasjonar og driv òg med kurs og kompetanseheving.

Krisesentertilsette har teieplikt.

Krisesenteret tilbyr:

 • Samtale og rettleiing med fagpersonar på vald i nære relasjonar
 • Eit mellombels buopphald der det er nødvendig
 • Heilskapleg hjelp og kartlegging av din situasjon
 • Bistand til å ordne praktiske utfordringar som økonomi og ny bustad
 • Foreldrerettleiing
 • Vidareformidling til andre delar av hjelpeapparatet
 • Gratis konsultasjon hos ein familieadvokat for alle utsett for vald i nære relasjonar

I tillegg til dette tilbyr krisesenteret samtalar med pårørande til menneske utsett for vald og tilsette i andre verksemder som ønskjer rettleiing.

Krisesenteret tilbyr kurs i avdekking og handtering av vald i nære relasjonar for verksemder som ønskjer dette. Innhaldet i kurset kan tilpassast ønska for kvar enkelt verksemd. På grunn av koronapandemien går no føre seg dei fleste kurs over Teams.

Krisesenteret jobbar særleg med innsatsområdet «kjærastvald og digital vald» i 2021, og kan tilby kurs om dette til ungdomsskule og vidaregåande. I tillegg har krisesenteret utarbeidd eit kurs om bruken til barn og unge av digitale medium. Dette kurset har foreldre eller dei som jobbar med barn og unge som målgruppe.

Å bu på krisesenteret

Krisesenteret kan du bruke anten som dagbruker eller som bebuar. Det er mogleg å komme til Krisesenteret for å snakke om situasjonen din, utan å nytte seg av butilbodet. Informasjonen under er for dei som har behov for å komme seg vekk frå heimen og nytte seg av Krisesenterets butilbod:

Kva skal eg ta med?

På Krisesenteret er det godt kvalifiserte tilsette som er klar til å ta i mot deg 24 timar i døgnet, heile året. Vi ser ofte at dei som kjem til oss er nøydde å flykte i akutte situasjonar og har avgrensa moglegheit til å ta med seg nødvendige ting. Derfor har vi moglegheit her til å ordne alle nødvendigheiter til deg (og barna dine), dersom nødvendig. Vi vil likevel oppmode deg til å pakke litt før du kjem til Krisesenteret, dersom det er mogleg. Det vi tilrår at du tek med, er:

 • Ein liten bag med klede, nødvendige hygieneartiklar
 • Pass og/eller ID-papir
 • Bankkort og eventuell kodebrikke til bank
 • Vigselsattest, fødselsattest til barn
 • Medisinar og reseptar

Kva skjer når eg kjem på Krisesenteret?

På Krisesenteret blir du tekne i mot av tilsette som har god erfaring i vald og samtaler om vald. Når du kjem til Krisesenteret, får du høve til å slappe av, og snakke med ein tilsett om situasjonen din.

Vi vil stille deg spørsmål om kven du er og kva som gjorde at du ønskte å oppsøkje Krisesenteret. Du bestemmer sjølv kor mykje du ønskjer å snakke og kva du vil seie. Det einaste vi ber om aller først er nokon få personopplysningar, og dessutan avklare tryggingssituasjonen rundt deg. Dette gjer vi fordi vår viktigaste oppgåve er at du og dei andre som oppheld seg hos oss er trygge.

Du vil få tildelt ein eigen primærkontakt etter morgonmøtet første vyrkedag etter at du har komme til Krisesenteret. 

Kva skjer vidare?

På Krisesenteret vil vi hjelpe deg med det du treng for å komme vidare i livet ditt. Nokon treng berre ein plass å bu fram til dei kan finne ein eigen plass å bu, nokon treng hjelp med å få på plass det økonomiske og ha kontakt med Nav, nokon treng å bli formidla til advokat eller politi. Vi avklarer kva du treng hjelp til saman. Du kan bu på Krisesenteret i opptil seks veker, og i løpet av denne tida hjelper vi deg vidare til det du sjølv ønskjer. 

Dersom du lurer på om du skal oppsøkje Krisesenteret, ta kontakt med oss på 51 53 06 23 eller ksis@stavanger.kommune.no

Men er det vald, då?

På krisesenteret blir stilt det ingen krav til kva type vald eller kor alvorleg denne er for å få eit tilbod. Nokon tenkjer at det ikkje er «alvorleg nok» til å oppsøkje eit krisesenter. Men krisesenter i Noreg gir eit tilbod til alle menneske som har opplevd vald, uavhengig av kor lenge valden har vart, kor alvorleg han opplevast, eller om den er fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk.

På Krisesenteret veit vi at det kan vere vanskeleg å definere dei vonde hendingane ein kan oppleve som vald.

Du lurer kanskje på om hendingar du er utsett for, kan definerast som vald, eller om Krisesenteret er ein plass som kan ha tilbod til deg. Då vil vi oppmode deg til å ta kontakt med oss. 

Er du mann og utsett for vald?

Mange menn treng eit tilbod, nokon å snakke med og ein stad å gå når dei lever med vald.

På Krisesenteret veit vi at vald i parforhold og andre nære relasjonar òg rammar menn.

Krisesenteret i Stavanger har eit eige krisesenter for menn. Vi har sett at det er behov for eit slikt tilbod og har lang erfaring med å treffe menn som opplever vald.

Du som mann kan ta kontakt med oss for å få hjelp i ein vanskeleg situasjon. Dette gjeld anten du blir utsett for fysisk vald som slag og spark, psykisk vald som truslar og trakassering, eller annan type vald i familien som menneskehandel, tvangsekteskap eller seksuell vald.

Kva kan vi tilby menn?

Krisesenteret for menn har både eit dagtilbod i form av råd og rettleiing, og dessutan eit mellombels butilbod for dei som treng det. Det er eit lågterskeltilbod, som betyr at du ikkje treng timeavtale eller tilvising for å ta kontakt med oss. Tilbodet er gratis.

Dei tilsette på Krisesenteret kan rettleie deg i å ta dei vala som er rette for deg. Det er du sjølv som bestemmer kva du treng hjelp til og kva som er riktige avgjerder for deg. Vi møter deg med respekt og kan hjelpe deg å sortere alternativ for å komme ut av ein vanskeleg situasjon.

Krisesenteret er døgnåpent. Vi kan òg nåast på telefon til alle tider på døgnet. Ta kontakt!

 • Krisetelefonen for menn: 51 53 22 27
 • E-post: ksis@stavanger.kommune.no

Krisesentertilbod i Dalane og Ryfylke

Det kan vere høgare terskel for innbyggjarar i geografisk fjerne kommunar å kunne nytte seg av samtaletilbodet utan å måtte bu på senteret. Krisesenteret i Stavanger har derfor saman med Eigersund kommune og Strand kommune oppretta samtaletilbod i Dalane og Ryfylke.

Tilbodet er for deg som lever med vald i nære relasjonar, eller du som har opplevd vald og slit med etterverknader av denne. Du kan òg ta kontakt dersom du er bekymra på vegner av nokon andre, eller treng råd og rettleiing.  Tilbodet er gratis og krev inga tilvising.

Årsmeldingar, rapportar og statistikk

Kontaktinformasjon

Krisesenteret

Telefon:
51 53 06 23
E-post:
ksis@stavanger.kommune.no