PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Har du fått skatteseddel?

Slik tolker du skatteseddelen

Kort fortalt

Vanskelig å forstå skatteseddelen? På denne siden forklarer vi hva punktene i den detaljerte skatteseddelen betyr. I tillegg gir vi et eksempel på beregning av eiendomsskatt for bolig. 

Teksten nedenfor er et eksempel på hvordan man tolker skatteseddelen. Vær oppmerksom på at bunnfradraget er endret fra 400 000 kr til 825 000 kr for hver godkjente boenhet for bolig- og fritidseiendommer i 2023. Dersom dere er flere som eier eiendommen sammen, sendes skatteseddelen til den av dere som står først i grunnboken (matrikkelen). 

Enkel skatteseddel: 

Bildet viser eksempel på enkel skatteseddel.

1) Eiendom
Gnr betyr gårdsnummer, Bnr betyr bruksnummer. Noen eiendommer har også festenummer (Fnr) og seksjonsnummer (Snr). 

2) Eierrepresentant og regningsmottaker 
Vi har sendt skatteseddelen til deg fordi du er tinglyst eier eller fester, eller fordi du er den som pleier å motta regningene for kommunale gebyrer. 

3) Fritak 
Her står det om eiendommen har fritak etter eiendomsskatteloven §§ 5 eller 7. For mer informasjon om fritak, trykk her

4) Antall boenheter
Antall godkjente boenheter registrert på eiendommen.  

5) Sum sjablongtakst
Sum sjablongtakst er basert på sjablongverdiene for bygninger og BRA (bruksareal) som er registeret i eiendomsregisteret. Denne justeres med tre faktorer: Sonefaktor, Vurderingsfaktor indre og Vurderingsfaktor ytre. Se begrep og spørsmål om eiendomsskatt for forståelse av begrepene

6) Sonefaktor
Brukes for å justere prisforskjellen mellom ulike områder. Basert på sted, kan to identiske hus med lik sjablongtakst ende opp med ulik takst. 

Bildet viser soneinndeling for boligeiendom.
Bildet viser soneinndeling for boligeiendom.

7) Vurderingsfaktor indre
Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien, slik som eiendommer med særlig dårlig standard.  

8) Vurderingsfaktor ytre
Faktorer som påvirker eiendommens verdi, og som ligger utenfor selve eiendommen. Eksempel på dette er nærhet til sjø og særlig kvalitetsområde.  

9) Vedtatt takst (kr)
Kommunalt vedtatt takst for bruk i den kommunale eiendomsskatten. Har pr. dags dato ikke noe med skattemelding/formuesgrunnlag å gjøre i Stavanger kommune.  

10) Takst etter lovbestemt reduksjon 30 %
Taksten for bolig og fritidsbolig reduseres med 30 %,  jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1)      

11) Bunnfradrag (kr)
Det gis et bunnfradrag inntil 825 000 kr for hver godkjent boenhet på eiendommen i 2023. For eksempel: Enebolig med en godkjent utleieleilighet vil få 2 bunnfradrag. Det er en betingelse at boenhetene er godkjent av kommunen, og bunnfradraget kan ikke overstige eiendommens vedtatte takst. Bunnfradraget kan ikke overstige eiendommens vedtatte takst. 

12) Skattesats
Resultatet i skattegrunnlaget multipliseres med gjeldende promillesats (2,3‰ i 2023) for å finne eiendomsskatten.  

13) Årlig beregnet skatt (kr)
Summen som du skal betale i eiendomsskatt i 2023. Dette skattebeløpet blir delt i to regninger, som betales to i ulike terminer. Dersom du har valgt månedlig faktura, blir skattebeløpet delt i 12 terminer. 

 

Detaljert skatteseddel: 

Bilde viser detaljert skatteseddel.

1) Eierrepresentant
Vi har sendt skatteseddelen til deg fordi du er tinglyst eier eller fester, eller fordi du er den som pleier å motta regningene for kommunale gebyrer. Bilde viser ett utklipp av eierrepresentant på skatteseddel.

 

2) Opplysninger – tomt
Gnr betyr gårdsnummer, Bnr betyr bruksnummer. Noen eiendommer har også festenummer (Fnr) og seksjonsnummer (Snr). 

Andel 
Andel er en brøk som viser hvor mye av eiendommen som er din. Hvis det står 1/1, eier du hele eiendommen. 

Hvis du er eier i et seksjonert boligsameie, har hver seksjon en tinglyst eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Det vil si, at i et seksjonssameie har du en eksklusiv bruksrett for en gitt del av bygget og eier tomt og bygning sammen med de andre seksjonseierne. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon.  

Du betaler altså ikke bare for din egen leilighet, men også for din andel av fellesarealer som ganger, trapper, boder, innglassinger og eventuelt annet. 

 

3) Opplysninger – bygg
Arealet er oppgitt i BRA (bruksareal) som er registrert og hentet fra eiendomsregisteret.  
Bruksareal på skatteseddel

Areal bolig: 

 • BRA i vanlige boliger.  
 • BRA i garasjer der taket henger sammen med boligen.  
 • BRA i boder som henger sammen med bolig.  

Areal annet: 

 • BRA i frittliggende garasjer og boder som har full veggdekning (vegger på alle sider).  
 • BRA i nærings- og industribygg.  
 • BRA i fritidsboliger.  

Areal alt.: Eiendommen har et garasjeareal eller bod med utvendig inngang. Dette arealet inngår i totalarealet, men er også spesifisert for seg.  

Areal alt. 2: Areal i carporter, større takoverbygg og i bygninger uten full veggdekning.  

Avg.areal: Avgiftsarealet reduseres forholdsmessig. Loft, underetasje og kjeller får en lavere etasjefaktor enn hovedetasje. Ved å multiplisere BRA med etasjefaktoren, kommer man frem til avgiftsarealet. 

Ulike etasjefaktorer: Disse benyttes for å justere verdien på bruksarealet i boliger.  

Etasje 

Faktor 

Loft 

0,25 

Hovedetasje(r) 

1 

Underetasje 

0,5 

Kjeller 

0,25 

 

4) Opplysninger – verdiberegning 
Verdiberegning av eiendom er basert på sjablongverdiene for bygninger som multipliseres med andel og BRA (bruksareal).  
Bilde viser ett utklipp av verdiberegning på skatteseddel.

Sjablongverdier for bolig: 

Bygg inndeling 

Sjablong kr/m2 

Byggeår 2000-2009 

Byggeår 2010- 

Enebolig og små bolighus (inklusive rekkehus), fritidsbolig, bofellesskap 

20 000 

22 000 

24 000 

Større boligbygg, leiligheter (5 eller flere) 

25 000 

27 500 

30 000 

Garasjer, uthus og anneks 

3 000  

3 300 

3 600 

Tomt – regulert til bolig/fritid eller næring 

500 

500 

500 

 

5) Opplysninger – Korreksjonsprotokoll
Spesielle eiendommer som fraviker sjablongtaksten får egen protokolltakst som endrer eller erstatter den beregnede taksten. Eksempler: offentlig vei (reduksjon), landbrukseiendom (reduksjon) og godkjent boenhet i kjeller/loft (økning). 

Eksempel som viser utregning for bolig bygd før 2000: 

Bygg inndelig 

Areal bolig 

Areal annet 

Alt areal 1 

Alt areal 2 

Sum 

Hovedetasje 2 

46 m² x 20 000 kr/m² 

 

 

 

920 000  

Hovedetasje 1 + alt areal 2 

117 m² x 20 000 kr/m²

 

 

38 m² x 3 000 kr/m² 

2 454 000 

Kjeller  

111 m² x (20 000 x 0,25) kr/m² 

 

 

 

555 000 

Garasje 

 

22 m² x 3 000 kr/m² 

 

 

66 000 

Tomt 

845 m² x 500 kr/m² 

 

 

 

422 500 

Verdiberegning 

 

 

 

 

4 417 500 

Korreksjon – offentlig vei 

91 m² x –500 kr/m² 

 

 

 

 

-45 000 

Sum sjablongtakst 

 

 

 

 

4 372 500 

 

6) Beregning – takst 
Eiendommens sjablongtakst justeres med tre faktorer.  
Bilde viser ett utklipp av takstberegning på skatteseddel.

Sonefaktor: Brukes for å justere prisforskjellen mellom ulike områder. Basert på lokasjon, kan to identiske hus med lik sjablongtakst ende opp med ulik takst. 

Område 

Sonefaktor bolig og tomter 

Ombo 

0,4 

Rennesøy, Finnøy og Talgje samt øyer uten fastlandsforbindelse (unntatt Vassøy) 

 

0,7 

Vassøy, Mosterøy, Fjøløy, Askje, Sokn, Bru, Austre og Vestre Åmøy 

 

0,8 

Kvernevik 

 

0,9 

Resten på fastlandet 

 

1 

Storhaug, Grasholmen, Sølyst og Engøy 

 

1,05 

Byhaugen 

1,1 

Sandal, Stokka, Eiganes og sentrum, Jåttåvågen og Boganes 

 

1,2 

Madlalia 

1,3 

 

Sonekart boligeiendom - klikk her for å se sonekart for bolig.  

Bildet viser soneinndeling for boligeiendom.
Bildet viser soneinndeling for boligeiendom.

 

Sonekart fritidseiendom - klikk her for å se sonekart for fritidseiendom. 

Område 

Sonefaktor fritidseiendom 

Ombo 

0,7 

Resten 

1,0 

Sjernarøyene og Nord-Hidle 

1,1 

 

Sonekart næringseiendom - klikk her for å se sonekart for næringseiendom. 

Område 

Sonefaktor næringseiendom 

Finnøy, Fogn, Talgje, Halsnøy, Sjernarøyene, Ombo mfl. 

0,7 

Rennesøy, Mosterøy, Fjøløy, Askje, Sokn, Bru, Austre og Vestre Åmøy 

0,8 

Resten 

1,0 

 

Vurderingsfaktor indre: Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien, mellom annet eiendommer med særlig dårlig standard. 

Vurderingsfaktor ytre: Faktorer som påvirker eiendommens verdi, og som ligger utenfor selve eiendommen. Eksempel på dette er nærhet til sjø og særlig kvalitetsområde. 

Forhold på eiendommen 

Faktor 

Eiendommer som grenser til sjø 

1,2 

Andre rekke til sjø 

1,1 

Grense til friområder (Stokkavannet, Mosvannet og Vålandskogen, 
Godalen/Ramsvik, Lundsvågen og Sørmarka.)
 

 

1,1 

 

7) Beregning – eiendomsskatt:  Bilde viser ett utklipp av beregnet eiendomsskatt på skatteseddel.

Takst etter lovbestemt reduksjon 30%: Taksten for bolig og fritidsbolig reduseres med 30 %. Dette er lovbestemt, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1)      

Bunnfradrag (kr): Det gis et bunnfradrag inntil 825 000 kr for hver godkjent boenhet på bolig- og fritidseiendom i 2023. Enebolig med godkjent utleie leilighet gir for eksempel 2 bunnfradrag. Det er en betingelse at boenhetene er godkjent av kommunen, og bunnfradraget kan ikke overstige eiendommens vedtatte takst. Bunnfradraget kan ikke overstige eiendommens vedtatte takst. 

Skattesats: Resultatet i skattegrunnlaget multipliseres med gjeldende promillesats (2,3‰ i 2023) for å finne eiendomsskatten. 

Skattesats 2023

Bolig- og fritidseiendom 

Generell 

Rennesøy 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Finnøy 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Ombo – tidligere Hjelmeland 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Stavanger 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

 

Nyttige linker