PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Piggdekk

Piggdekkgebyr

Kort fortald

 • Piggdekkgebyret gjeld for perioden frå og med 1. november 2020 til og med 30. april 2021. 
 • I utgangspunktet skulle perioden vare fram til 11. april, men Statens vegvesen har vedteke å forlengje perioden i 2021. Køyretøy som har betalt for sesong får forlenga gyldigheita si.
 • Piggdekkgebyret i sesongen 2020/2021 er 1400 kroner per bil for heile vintersesongen, 450 kroner per månad eller 35 kroner per dag.
 • Meir informasjon om betaling av piggdekkgebyret finn du på nettsidene til Stavanger Parkering.

Information in other languages

Piggdekk-gebyr kr 1400, uten pigg kr 0

Korleis betaler eg gebyret?

På nettsidene til Stavanger Parkering ser du kvar og korleis du kan betale for piggdekkgebyret. Der kan du òg finne betalingsløysingar for bedrifter.

Stavanger Parkering har ansvar for betalingsordningar og kontrollar. Dei kan svare på spørsmål om dette. På nettsidene deira kan du òg lese kva du skal gjere viss du har betalt sesonggebyr, kjøper ny bil og ønskjer å overføre gebyret til den nye bilen.

Betaling for heile sesongen er i gang i oktober. Betaling for ein heil kalendermånad (frå første til siste dato i ein månad) og for einskilde døger (24 timar) blir mogleg frå og med 1. november. 

Kven må betale piggdekkgebyr?

Du som køyrer bil med piggdekk i sentrale delar av Stavanger kommune må betale gebyret. Det gjeld òg når du

 • er innom gebyrområdet eit lite ærend, til dømes på besøk, til tannlegen, hentar ein ven eller skal på eit møte
 • køyrar gjennom området.

Er du ikkje så ofte i Stavanger med bil, kan det løne seg å kjøpe eit døgngebyr som varer i 24 timar, framfor eit månadsgebyr eller sesonggebyr.

Du betaler eit gebyr for kvart køyretøy med piggdekk. Har du fleire bilar med piggdekk, som du bruker litt kvar, må du altså betale gebyr for alle.

Også kommunen må betale piggdekkgebyr for bilane sine, dersom dei har piggdekk.

Kommunedelene Rennesøy og Finnøy er halde unna piggdekkgebyret. Zoom inn i kartet, så ser du grensa for kvar du må betale piggdekkgebyr i Stavanger: 

Kart over piggdekk-sone

Kven er friteke for piggdekkgebyret?

Bilane som er fritekne står oppgitt i § 1 i den nasjonale forskrifta om piggdekkgebyr.

Kor stort er gebyret?

Piggdekkgebyret er på

 • 1400 kroner for heile vintersesongen, frå og med 1. november og fram til måndag éi veke etter påske
 • 450 kroner for ein kalendermånad
 • 35 kroner for eit døger. Dette kan du kjøpe frå 1. november, og det gjeld i 24 timar frå betalingstidspunktet.

For bil med tillaten totalvekt 3500 kg eller meir er gebyrsatsane det dobbelte av det som er oppgjeve ovanfor.

Månadsgebyr og døgngebyr betaler du når du treng det. Månadsgebyr gjeld den kalendermånaden du er i når du betaler. Døgngebyr gjeld i 24 timar frå betalingstidspunktet.

Storleiken på gebyret er fastsett av sentrale styresmakter. Det er det same òg i Bergen, Oslo og Trondheim.

Køyre med piggdekk utan å betale gebyr 

Viss du køyrer med piggdekk, blir stoppa i kontroll og ikkje har betalt gebyret, får du utskrive ei bot på 750 kroner. Storleiken på gebyret er fastsett av sentrale styresmakter.

Kontrollar blir gjorde langs vegane i samarbeid med Stavanger Parkering, politiet og Statens vegvesen. 

Korleis kan eg unngå å betale gebyret?

Det beste tipset er å gjere som tre av fire bilistar i Stavanger allereie gjer: Køyr piggfritt og bidra med dette til ein betre luftkvalitet.

Dekkbransjen åtvarar mot å fjerne piggane frå piggdekk for å sleppe gebyr. 

Du betaler ikkje gebyr for å køyre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel. Heller ikkje for tilhengjar som har piggdekk.

Du betaler berre i éin by

Har du betalt piggdekkgebyr i anten Bergen, Oslo eller Trondheim, slepp du å betale på ny viss du skal køyre med piggdekk i Stavanger i perioden du har betalt for. Og motsett, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, treng du ikkje å betale gebyr når du kjem til ein av dei tre nemnde byane i løpet av perioden du har betalt for.

Kva går pengane til?

Inntektene frå gebyret går inn i eit klima- og miljøfond, og blir brukt til tiltak for reinare og friskare byluft:

 • 4,5 millionar kroner har sidan 2018 vorte gitt i støtte til rundt 1100 bustadeigarar som skifta ut gamle vedovner med nye, reintbrennande eldstader.
 • Gebyrpengar går òg til ekstra reinhald på kommunale vegar med mykje trafikk om vinteren, for å avgrense svevestøv i lufta. 200 000 - 400 000 kroner per vintersesong.
 • Det er kjøpt inn 50 fleire bysyklar og 100 bysykkel-ladestasjonar, som gjer det lettare for folk i Stavanger å komme seg raskt og greitt på kryss og tvers i kommunen utan bil.
 • 3 millionar kroner frå piggdekkgebyret har gått til støtte til mange burettslag og sameige i Stavanger som legg til rette for lading av el-bilar.
 • 1,25 millionar kroner av gebyrpengane finansierer støtteordning til mellom anna bedrifter og organisasjonar  som vil bruke el-lastesyklar i staden for bil til transport i Stavanger.
 • I 2020 gjekk omtrent 300 000 kroner til eit samarbeidsprosjekt med Naturvernforbundet for at fleire skal ta i bruk solenergi. 

Utan piggdekkgebyret hadde det ikkje vore mogleg å støtte desse formåla. Det er kommunestyret som avgjer korleis pengane i klima- og miljøfondet skal bli brukt.

Piggdekk bidreg til dårleg luftkvalitet

I periodar om vinteren har Stavanger dårleg luftkvalitet. Bruk av piggdekk skaper svevestøv og bidreg til dårleg byluft. I Stavanger reingjer vi dei utsette gatene oftare i periodar med dårleg luftkvalitet, men det har ikkje vore nok. EU har pålagt Stavanger å sørgje for færre dagar med helseskadeleg byluft.

Då piggdekkgebyret vart innført i 2017, køyrde 74 prosent av bilistane i Stavanger-regionen piggfritt. Vinteren 2020/21 hadde delen auka til 89 prosent. Det har ført til mindre svevestøv i lufta. 

Les meir om luftkvalitet i Stavanger

Forskrifta om piggdekkgebyret

Du finn sjølve forskrifta på lovdata.no.