PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Mobilitetsplanveileder

Veileder til mobilitetsplan

Oppdatert: 18.08.2023 09:14:46
Illustrasjon av ulike mennesker som går, sykler, sparkesykler, busser og biler.

Er du en utbygger eller eiendomsutvikler med et nytt prosjekt på gang, eller er du planlegger og holder på med en reguleringsplan eller byggesak? Alle plansaker og større byggeprosjekter må legge fram en mobilitetsplan som beskriver hvordan folk skal komme seg til og fra, og hvordan det legges til rette for å redusere biltrafikken. 

Kort fortalt

En mobilitetsplan er et dokument som viser hvordan dere har tenkt å løse transportbehovet i området, og hvordan dere vil legge til rette for gange, sykkel og andre miljøvennlige reisemåter.

Kommuneplanen krever at alle reguleringsplaner og større byggesaker skal legge fram en mobilitetsplan. Stavanger har mål om å redusere biltrafikken og redusere klimautslippene. Mobilitetsplanene er et ledd i dette arbeidet. 

På denne siden forteller vi litt om hva en slik plan bør inneholde. Vi viser også noen eksempler på hvordan en mobilitetsplan kan se ut (kommer snart!)

Har du innspill eller spørsmål om veilederen? Ta kontakt med Christin Berg.

Illustrasjon av et bymiljø med biler, sykler, gående
Illustrasjon: Berit Sømme

 

Kommunens visjon

...og mål for transport og mobilitet 

For å oppnå et godt og helhetlig mobilitetstilbud for innbyggerne våre, fra vi går ut døren til vi er ved målpunktet, er det viktig med et god tilrettelegging. Det er derfor viktig med godt samspill mellom ulike mobilitetsløsninger og -aktører. Dette krever offentlig og privat samarbeid. 

En «reise» er alle små og store turer, for eksempel mellom hjemmet og jobben. Hvis folk opplever at de kan planlegge og gjennomføre en reise på tvers av ulike transportmidler og prissystemer, sier vi at reisen er sømløs. God mobilitetsplanlegging handler blant annet om å legge til rette for sømløse reiser. 

Mobilitetsplanene skal bidra til at utbyggere og kommunen samarbeider om å følge nasjonale forpliktelser, regionale målsetninger, og kommunens satsinger – spesielt grønn spydspiss – med å tilrettelegge for kortreist hverdagsliv og å gjøre det lettere å gå, sykle, reise kollektivt og kjøre utslippsfritt.  

Trekløveret viser de overordna målet for samfunnsutviklingen i Stavanger, som er forankra i FNs bærekraftsmål: Gode hverdagsliv (sosial bærekraft), grønn spydspiss (miljømessig bærekraft) og regionmotoren (økonomisk bærekraft). VIsjonen «Vi bygger fellesskap» skal motivere oss til å nå målene. Kommunen, innbyggerne og næringslivet må spille på lag hvis vi skal redusere klimautslippene.
Trekløveret viser de overordna målet for samfunnsutviklingen i Stavanger, som er forankra i FNs bærekraftsmål: Gode hverdagsliv (sosial bærekraft), grønn spydspiss (miljømessig bærekraft) og regionmotoren (økonomisk bærekraft). VIsjonen «Vi bygger fellesskap» skal motivere oss til å nå målene. Kommunen, innbyggerne og næringslivet må spille på lag hvis vi skal redusere klimautslippene.

Kommunens areal- og transportstrategi legger føringer for kommunens arealutvikling og satsning på transport og mobilitet for at størst mulig del av transporten kan gjøres smart, miljøvennlig og fortrinnsvis med gange, sykkel og kollektiv.  

Mål  
Det er enkelt å ferdes miljøvennlig i Stavanger både for personer og for frakt av varer og ved utføring av tjenester.  

Stavangers hovedstrategi for transport og mobilitet

 • Transportbehovet løses ved aktiv transport – det vil si at flertallet går, bruker sykkel, supplert med kollektivtransport og delte mobilitetstjenester 
 • konsentrert arealutvikling slik at transportbehovet reduseres og kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste  
 • at ferdselen inngår som del av stedlige kvaliteter og byrom slik at det er attraktivt og trygt å ferdes til fots, med sykkel og til/fra holdeplass samtidig som at bylogistikken ivaretas  

Mobilitetspyramiden viser hvilken prioritet de ulike trafikantgruppene skal ha. Gående og syklende prioriteres foran kollektivtransport og kjørende. Delingsløsninger og bylogistikk er også plassert i pyramiden.
Mobilitetspyramiden viser hvilken prioritet de ulike trafikantgruppene skal ha. Gående og syklende prioriteres foran kollektivtransport og kjørende. Delingsløsninger og bylogistikk er også plassert i pyramiden.

Kommunen legger til grunn 

 • maks 30 % bilandel i 2040
 • 100 % reduksjon i klimautslipp fra kjøretøy i 2040

 

Hva er en mobilitetsplan? 

En mobilitetsplan viser hvordan transport og mobilitet skal løses i et område, en utbygging eller i en virksomhet.  

Kommuneplanen stiller krav om mobilitetsplan i § 1.13 Bestemmelser om mobilitet, punkt 2 og 3: 

2. Det skal utarbeides mobilitetsplan ved alle etableringer og bruksendringer for mer enn 50 ansatte, og for byggetiltak større enn 1 000 m² BRA. Bestemmelsen gjelder alle plannivå og søknader om tiltak. Mobilitetsplanen tilpasses det aktuelle plannivået og tilgjengelig kunnskap om utbyggingen, og utarbeides i tråd med kommunens mobilitetsplanveileder. 

3. Mobilitetsplanen skal vise hvordan planen eller tiltaket bidrar til å følge opp kommunens arealstrategi, og oppnå målet om aktiv transport og nullvekst i personbiltransporten. Den skal beskrive tilbudet for gående, syklende, kollektivtransport, og biltransport, inkludert løsninger for parkering med antall plasser og organisering av parkeringen. Arealer til transport og parkering skal vises i utomhusplaner.  

Hvorfor utarbeide en mobilitetsplan? 

Mobilitetsplanen skal tilpasses plannivået og gi kunnskap og økt oppmerksomhet rundt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende. Planen skal begrunne løsninger for delt mobilitet og trafikksikkerhet i regulering, byggesaker og for utbyggere eller andre aktører. 

Mobilitetsplanen skal bidra til å...  

 • identifisere transportbehovet tidlig, slik at virksomhet og aktivitet lokaliseres på rett sted. 
 • planlegge for sømløs mobilitet og lavest mulig bilbruk ​og klimagassutslipp. 
 • konkretisere og illustrere transport og mobilitetsløsningene. 
 • konkretisere løsninger for bylogistikk det vil si frakt av varer, tjenester og avfall, og eventuelle spesifikke næringstransportbehov.
 • synliggjøre og dokumentere transportbehovet som skapes av utbyggingen og aktiviteten den gir​ når bygg er tatt i bruk​. 

 

Hva skal mobilitetsplanen inneholde?

 • Mobilitetsplanen skal vise løsninger med bilandel i tråd med kommunens overordnete mål om nullvekst i personbiltransport, jf beregning av potensial i ulike deler av kommunen i vedlegg (lenke kommer snart)
 • Mobilitetsplanen skal beskrive og illustrere tilretteleggingen for gående, sykkel, kollektivtransport og bil, inkludert løsninger for sykkel- og bilparkering med antall plasser og organisering av parkeringen. 
 • I planer og byggesaker der det stilles krav om trafikkanalyser, skal konklusjonene innarbeides i mobilitetsplan. 
 • Ved trinnvis utbygging stilles krav til måloppnåelse og iverksetting av supplerende tiltak for å nå planens mål.  
 • Mobilitetsplanen kan brukes som grunnlag for at kommunen kan samtykke til å redusere kravet til antall bilparkeringsplasser.
 • Mobilitetsplanen tilpasses type utbygging og virksomhet. Ved virksomheter med færre enn 5 ansatte holder det å beskrive omfanget av den daglige transporten, hvordan sikker ferdsel er ivaretatt, og om tiltak for å redusere bilbruken er relevant eller ikke.

Dokumentasjon av følgende forhold skal bidra til analyse og anbefaling: 

Bolig

Bolighus: rekkehus og blokk

Virksomheter og andre funksjoner

Butikker/næringsbygg

Antall boenheter  Antall ansatte og anslag på antall ansatte som er samtidig til stede i løpet av en dag 
Antall beboere  Antall besøkende per dag 

Omfang av trafikk som boligene skaper og har behov for.  

 • beboere (antall turer per dag) 
 • besøkende
 • service og omsorgstjenester   

Omfang av trafikk som virksomhetene skaper og har behov for 

 • ansattes reiser til/fra jobb (antall turer per dag) 
 • reiser i arbeid 
 • besøkende/kunder 
 • varelevering, godstransport, service og tjenestebiler
 • fordeling av trafikk gjennom døgnet

Reisemiddelfordeling for virksomheter i planen. Siste tilgjengelige reisevaneundersøkelse for Stavanger og kommunens beregning av potensial for reduksjon i personbilbruk skal brukes som grunnlag. 

Illustrasjon og beskrivelse av tiltak som skal bidra til å nå kommunens overordnede mål 

 • tilrettelegging for ulike transportmidler 
 • tilrettelegging for delt mobilitet som bysykkel, elsparkesykkel, bildeling 
 • informasjon og samarbeid (mobilitetspåvirkende tiltak) 

Løsninger for sykkel- og bilparkering 

 • plassering  
 • antall plasser for beboere, gjester, HC og service 

Ulike hustyper. Ill.: Berit Sømme

Hvordan brukes mobilitetsplanen? 

Kommunen bruker mobilitetsplanen som et verktøy i saksbehandling og utbygger bruker mobilitetsplanen i planlegging og utvikling av byggeprosjektet. Mobilitetsplanen kan også brukes som grunnlag for videreutvikling av mobilitetstiltak, informasjon, og kampanjer når utbyggingen er ferdig.   

Avdeling for byutvikling har ansvar for saksbehandling av innsendte mobilitetsplaner i plan og byggesaker. Mobilitetsplanene skal gi grunnlag for, og bidra til at utbyggere og kommunen samarbeider om å følge nasjonale forpliktelser. Dette vektlegges i saksbehandlingen. Mobilitetsplaner til byggesaker skal være konkrete og knyttet til den spesifikke løsningen i byggeprosjektet. Mobilitetsplaner på reguleringsplannivå skal både være konkrete og ivareta helheten i et planområde.  

Aktiv transport det vil si gåing sykling, mobilitetspunkt, delingsløsninger, redusere behov for bilparkering, og samarbeid om smart mobilitet er tiltak som Stavanger kommune satser på. Detter vektlegges i behandling av mobilitetsplaner. Kommunen legger også vekt på at ulike mobilitetsløsninger tas i bruk. 

 

Kontaktinfo

Har du innspill til veilederen, eller lurer du på noe i forbindelse med kommunens transport- og mobilitetstrategi? Ta kontakt med Christin Berg i avdeling for byutvikling.

Illustrasjon av ulike mennesker som går, sykler, sparkesykler, busser og biler.

Dele erfaringer med oss?

7. september 2023 inviterte vi utbyggere, eiendomsutviklere og saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner til erfaringsdelingsseminar på Lervig sykehjem i Stavanger. 

Her er presentasjonen som ble holdt under seminaret

En mobilitetsplan er et dokument som viser hvordan utbyggere, eiendomsutviklere har tenkt å løse transportbehovet i et område, og hvordan de vil legge til rette for gange, sykkel og andre miljøvennlige reisemåter. Alle plansaker og større byggeprosjekter i Stavanger og i flere andre kommuner må legge fram en slik mobilitetsplan. 

Stavanger legger til grunn at mobilitetsplanene skal bidra til at utbyggere og kommunen samarbeider om å følge nasjonale forpliktelser, regionale målsetninger, og kommunens satsinger, ved å gjøre det lettere å gå, sykle, reise kollektivt og kjøre utslippsfritt. Som første kommune introduserte Stavanger dette kravet i 2010 som del av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Flere kommuner har innarbeidet lignende krav. Med støtte fra kommunal- og distriksdepartementet har (KDD) vi evaluert mobilitetsplan som verktøy og grunnlag for bedre veiledning for mobilitetsplanlegging.

Les mer i transport- og mobilitetsstrategien som ble vedtatt av Stavanger kommunestyre 19. juni 2023. 

Program 7. september 2023

09.00   Registering og kaffe. Møteledere: Ellen Figved Thoresen, Sven Martin Kørner og Iqbal Mohammad

09.30 Velkommen til Stavanger v/Hildegunn Hausken, byutviklingssjef Stavanger kommune
09.40 Evaluering av mobilitetsplan som verktøy. Hva er erfaringene? Hvilken betydning har mobilitetsplaner for nullvekstmålet? Anbefaling for videre bruk og veiledning v/Joachim Weisser fra AsplanViak
10.00 Kommentar fra utbyggere og konsulenter. Spørsmål.
10.20 Mobilitetsplan som verktøy. Hva nå? v/Christin Berg fra Stavanger kommune

10.30 Beinstrekk

10.40 Reisevaner som verktøy: Geografisk variasjon og potensial for reduksjon i biltransport og parkering v/Stian Brosvik Bayer fra NORCE
11.10 Rutiner for veiledning og saksbehandling v/Wenche Clarke fra Stavanger kommune
11.20 Ulike erfaringer – korte innlegg fra kommuner, konsulenter, utbyggere og eiendomsutviklere

11.35 Hvordan kan vi integrere mobilitet bedre i planleggingen? v/Tore Leite, Kommunal- og distriktsdepartementet

11.45 Lunsj

12.30 Erfaringer, rutiner for saksbehandling og behov for veiledning. Diskusjon i grupper

13.15 Fra plan og utbygging til bygg i drift. HjemJobbHjem, sømløsmobilitet og deling v/Ole Martin Simonsen og Randi Markvardsen fra Kolumbus.
13.30 Sammen om å gjøre det enkelt å gå, sykle, bruke kollektivtransport og delt mobilitet. EU-prosjekt SHARE North Squared v/Imme Driks Eskeland fra Stavanger kommune, Ole Martin Simonsen fra Kolumbus og Kristian Aksland fra Heime.

13.50    Gruppediskusjon om mobilitetstjenester v/Lars Petter Klem Fra Bergen kommune og Imme Dirks Eskeland fra Stavanger kommune

14.40    Hvordan finansiere mobilitetskonseptene? Frikjøp, avgift, kommunens rolle, utbyggers rolle v/Christin Berg fra Stavanger kommune

14.50    Avslutning og vel hjem

Rakk du ikke å bli med seminaret, men vil dele mobilitetsplan-erfaringer med oss likevel? Ta kontakt med Christin Berg