PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Startpakke private planer

Startpakke private planer

Kort fortalt

  • Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.
  • Private som skal utarbeide en reguleringsplan må bestille en startpakke.
  • Startpakken består av adresselister, mal for planbeskrivelse, og mal for utarbeiding av plankart og planbestemmelser.

Hvordan blir prosessen smidig?

Her forteller vi mer om hvordan detaljreguleringer og byggesøknader kan gå så smidig som mulig.

Avtal veiledningsmøte før oppstartsmøtet

Før planarbeidet startes skal tiltakshaver og forslagsstiller ta kontakt med By- og samfunnsplanlegging ved Plan og arkitektur for å diskutere omfanget av planen, avgrensning av planområdet og problemstillinger i planen.

Etter første veiledningsmøte holdes dialogmøter etter behov, før lovpålagt oppstartsmøte gjennomføres.

Oppstartsmøtet skal gjennomføres før startpakken bestilles.

Tidslinje-grafikk som viser gangen i en plansak-prosess - samme tekst som står i brødteksten nedenfor.
Trykk på bildet for å se tidslinjen i større format.

Stedsanalyse

Senest sammen med innsendelse av planinitiativ, bør det være utført en enkel og kortfattet stedsanalyse for området. Relevante tema, utfordringer og kvaliteter skal stedfestes på kart. Analysen skal ende opp i et anbefalingskart som oppsummerer hvilke elementer fra analysen som vil bli vektlagt i utarbeiding av prosjektet/planen. Følg stedsanalyseveilederen og bruk kommunekartklienten som er tilpasset med relevante kartlag.

Stedsanalyse_veileder

Kommunekartklient som er tilpasset stedsanalysen

Send inn planinitiativ

Planinitiativ sender du til 
arealplanmottak@stavanger.kommune.no

Planinitiativ skal sendes inn senest samtidig med bestilling av oppstartsmøtet. Se forskrift om behandling av private planforslag for ytterligere informasjon.
Vi anbefaler at du bruker malen for planinitiativ til Smartkommune 

mal smartkommune (word)

Innbyggerservice (telefon 51 50 70 90) kan formidle kontakt til saksbehandler i seksjon for plan og arkitektur.

Bestilling av startpakke

Bestilling av startpakke Bestillingsskjema for startpakke (word),
 sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no

Dette sender kommunen til forslagsstiller

Dette laster forslagsstiller ned selv

Andre hjelpemidler ved utarbeiding av reguleringsplaner:

Side med flere lovhenvisninger, retningslinjer, bestemmelser, veiledere, med mer. 

Standard tittelfelt

Varsel om oppstart

Kommunen skal informeres i god tid før berørte blir varslet, og planoppstart annonseres i avisen. Informasjon om annonsering sendes til arealplanmottak@​stavanger.kommune.no, med kopi til saksbehandler i kommunen.
Planene blir publisert her:
Varsel om oppstart av planarbeid | Stavanger kommune

Relevante instanser i kommunen skal også varsles. Vi sender liste med relevante instanser når startpakken sendes ut til forslagsstiller.
Oppstarts-varsel og listen sendes til kommunens postmottak
postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Planendring av reguleringsplan

Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en planendring av reguleringsplan, og gis en enklere saksbehandling. Se egen nettside.

Krav til innsendt materiale

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunens krav, og digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, jf. plan- og bygningsloven § 5.

Send inn planforslag

Til begge disse adresser, med kopi til saksbehandler
postmottak.bos@stavanger.kommune.no
arealplanmottak@stavanger.kommune.no

Saksbehandlingsgebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endring av reguleringsplan, dispensasjoner og konsekvensutredninger fastsettes av politikerne hvert år.