Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talande web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, les Talende Web opp teksten du peikar på, samtidig som du får ei visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplesent

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Satser og gebyrer 2021

Satser, avgifter og gebyrer

Kort fortalt

 • Her finner du en oversikt over satser på gebyrer til kommunen.
 • Gebyrene for Stavanger i 2021 ble bestemt av kommunestyret 14. desember. 
 • Fra 1. januar 2021 kan du dele fakturaen opp i månedlige betalinger.
 • I slutten av februar og august får du en faktura der du skal betale for vann og avløp, renovasjon og feiing.
 • Betalingsfristen for den fakturaen er 20. mars og 20. september.  
 • For første halvår i 2021 blir kommunal eiendomsskatt fakturert separat. Fakturaen sendes ut i slutten av juni. For andre halvår sendes faktura for kommunale gebyrer samlet - i slutten av august. 
 • Se ofte stilte spørsmål om faktura og gebyr

Betaling og priser for barnehage i 2021

Maksprisen for en fulltids barnehageplass i kommunale og private barnehager er 3 230 kroner per måned. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage.

Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er august betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen den første i hver måned.

Betalingsmoderasjon
Familier som samlet tjente mindre enn 592 167 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet, og ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 202 702 kroner i fjor er barnehagetilbudet gratis.

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår. Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Søskenmoderasjon
Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen hvis du har flere barn. Har du barn i både barnehage og SFO, får du 25 % rabatt på SFO-plassen. 

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet.

Beregn selv foreldrebetalingen: Les mer og last ned kalkulator (excel)

Oppsigelse av barnehageplass
Barn som ønsker å slutte etter 31. mai må også betale for juni og juli. Hver oppmerksom på at ikke-kommunale barnehager kan ha andre oppsigelsesregler.

Klageadgang 
Stavanger bystyre vedtar betalings- og moderasjonsordninger for barnehagene i kommunen. Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon i henhold til bystyrets vedtatte bestemmelser er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Formannskapet er klageinstans.

Begravelsespriser 2021

Avgiftene på gravlundstjenestene er som følger: 

 • Festeavgift for urne- og kistegraver: 250 kroner per år 
 • Kremasjonsavgift, utenbys borgere: 5 300 kroner
 • Kremasjonsavgift, innbyggere i Stavanger: 0 kroner
 • Leie av kapell på gravlund, for begravelse av innbyggere i Stavanger: 0 kroner
 • Leie av kapell på gravlund, for begravelse av utenbys borgere: 2 500 kroner

Byggesaksgebyrer 2021

For å få behandlet byggesaken din i kommunen, må du betale et byggesaksgebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av byggesaken. Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om.

Gebyret beregnes i henhold til det reglementet som gjaldt på det tidspunkt saken ble mottatt i kommunen.

Dagsenteropphold 2021

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 95 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: 95 kroner per dag + mat.  

Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd

Eiendomsskatt 2021

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst. Endring av eiendomsskatt behandles i handlings- og økonomiplanen

På grunn av retaksering av kommunale takster for eiendomsskatt blir faktura for kommunal eiendomsskatt sendt separat i første halvår 2021. Fakturaen sendes ut i slutten av juni. For andre halvår sendes faktura for kommunale gebyrer samlet - i slutten av august. 

I begrep og spørsmål om eiendomsskatt finner du forklaring på spørsmål om eiendomsskatt.

For mer informasjon om eiendomskatt, se her.

Eierseksjonering - gebyrer

Informasjon om seksjonering og reseksjonering. 

Gebyr for kommunal behandling av forurenset grunn

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et diffirensiert gebyrsystem:

 • Mindre saker av enkel karakter: kr 15 000
 • Mellomstore saker: kr 30 000
 • Store, kompliserte saker: kr 45 000

Les mer om behandling av forurenset grunn

Gebyr for vann og avløp 2021

Du betaler dette gebyret for at det er rent vann i springen, avløp fra eiendommen og at spillvannet blir renset. Årsgebyret for vann og avløp er delt inn i et fastledd og et mengdevariabelt ledd. Fastleddet er avhengig av brutto gulvareal i boligen din, og det mengdevariable leddet er avhengig av vannforbruket ditt (stipulert eller målt). 

Se oversikt over vann- og avløpsgebyrer.

Betalingssatser 2021 - levekår

Gå til egen oversikt over for egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.

Feiegebyr 2021

Feiegebyret for 2020 er 405 kroner (330 kroner ekskludert mva.) per pipeløp.

Stavanger kommune tilbyr feiing og tilsyn av alle piper og ildsteder. Dette er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Den viktigste hensikten er å forebygge brann i bygninger.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer et tilsyn med besøk av feier. Tilsynet omfatter blant annet

 • kontroll av pipe og ildsted
 • rådgivning om brannsikkerhet og rømningsveier
 • bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmiddel.

Tilsynet utføres av seksjon for boligtilsyn og feiing. Tilsynet er basert på en risikovurdering

Når betaler jeg gebyrene?

Fra 1. januar 2021 kan du dele fakturaen opp i månedlige betalinger.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned eller hvert halvår. Innføringen av ordningen har tatt tid fordi det har vært krevende å få de avanserte fagsystemene til å snakke sammen.

På den nye nettløsningen Min eiendom kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2021, men kan bestilles allerede nå – og frem til 31.12. Bestillinger fra 01.01.2021 og utover vil tre i kraft fra 1. juli.

Hvem kan få månedlig faktura?

Nesten alle.

Men: Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som: 

 • har installert vannmåler og ikke har lest av vannmåleren.
 • er en del av fellesfaktura (borettslag).
 • er tilknyttet nedgravde avfallsløsninger. der avregning er basert på antall tømminger.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. For å komme med på neste termin med månedlig faktura må du bestille innen:

 • 1. termin må bestilles innen 31.12 (da ny termin starter 01.01)
 • 2. termin må bestilles innen 20.06 (da ny termin starter 01.07)

Den månedlige fakturaen blir sendt ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet, men den ordinære forfallsdatoen vil da være den 20. i måneden etter. 

På listen over gebyrer på regningen du har fått står beløpet for hvert gebyr helt til høyre. Nederst er totalbeløpet oppsummert.

Hvordan betaler jeg?
Du betaler regningen som du betaler andre regninger, for eksempel i nettbanken eller ved å besøke banken.

Hovedkassen er hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23. Der kan du gebyrfritt betale alle kommunale regninger og avgifter. Hovedkassen utbetaler ikke skatt du har til gode.

Kulturskolen - betaling og priser 2021

Her finner du full oversikt over prisene til kulturskolens tilbud

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Oppmåling - gebyrer

Piggdekkgebyr

 • Fra 1. november 2017 må alle som kjører med piggdekk i Stavanger betale avgift.
 • Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 kroner per måned og 35 kroner per dag.

Du finner all informasjon om piggdekkgebyret på denne siden

Reguleringsplan og deling av eiendom - gebyrregulativ

For å få behandlet en reguleringsplan, mindre endring av plan, deling av eiendom, dispensasjon fra plan og konsekvensutredning må du betale et gebyr.

Gebyr for reguleringsplan, endring av plan, deling, dispensasjon og konsekvensutredning

Les mer om delesaker og se priser

Gebyr for renovasjon 2021

Gebyr for renovasjon er betaling for at kommunen tar hånd om avfallet ditt.

SFO - skolefritidsordningen - betaling, faktura og priser 2021

Du betaler for SFO i elleve måneder i året.

 • 100 prosent plass: 3 104 kroner per måned
 • 60 prosent plass: 2 136 kroner per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent. De 25 prosentene blir beregnet av laveste plasstørrelse. Det samme gjelder dersom du har barn i både barnehage og SFO. 

Du kan også søke om friplass eller lavere pris. Om du kan få friplass eller lavere pris avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt.

Les alt om søknad og betaling for SFO