PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Startpakke private planer

Private planer og større byggeprosjekter – slik får vi en god prosess

Oppdatert: 27.03.2023 08:59:58
Flyfoto av Stavanger sentrum. Tekst i blå øyform: "Vi utvikler Stavanger sammen". Foto: Bitmap 2019

Er du en eiendomsutvikler, utbygger eller entreprenør som planlegger å bygge i Stavanger? Her kan du sette deg inn i hvordan prosessen rundt detaljregulering og byggesøknad kan gå så smidig som mulig.

Vi bygger fellesskap

Som utbygger bidrar du til at Stavanger vokser, fornyes og utvikles. I søknadsprosesser skal vi - sammen med deg - ta vare på fellesverdier og se til at lover og regler følges. Sammen finner vi de beste løsningene for prosjektet og omgivelsene. 

Detaljreguleringsplaner og søknader om større byggeprosjekter kan være tidkrevende prosesser, og det er mye som står på spill. For å unngå misforståelser og forsinkelser er det viktig å avklare forventninger og planlegge prosessen godt fra starten av.

Dette kan du forvente av oss i kommunen:

  • Vi har lett tilgjengelig informasjon om rammebetingelser og handlingsrom – sjekk reguleringsplanen for eiendommen eller kontakt innbyggerservice
  • Du får en saksbehandler/team som har dialog med deg gjennom hele prosessen og samordner mellom instanser internt i kommunen.
  • Vi setter opp en framdriftsplan i samarbeid med deg og sørger for skriftlige oppsummeringer fra alle møter med betydning for framdriften. 

Slik kan du bidra til at prosessen går smidig:

  • Gjør deg kjent med rammebetingelsene: Hva kan bygges på tomten, hvilke føringer gir kommuneplanen og andre overordnede planer? Hvilke krav stilles til utnyttelsesgrad, uteoppholdsarealer, sol- og vindforhold, parkering, trafikkavvikling osv. Jo færre avvik fra gjeldende planer, desto raskere og mer forutsigbar blir prosessen.
  • Sørg for at dokumentene er komplette og ferdig kvalitetssikret når de sendes inn til kommunen. Feil og mangler fører ofte til forsinkelser.

Ulike hustyper. Ill.: Berit Sømme

Plansak eller byggesak?

Hvis eiendommen din er ferdig regulert, og det du skal bygge er i henhold til reguleringsplanen, kan du gå rett til byggesøknad.

Dersom prosjektet avviker fra eksisterende reguleringsplan, kan du enten lage en ny detaljreguleringsplan eller foreslå en planendring, før du byggesøker prosjektet. Da må den nye planen vedtas, før du kan gå videre med selve byggesaken. Les mer om private planforslag her.

Det er også mulig å søke om dispensasjon fra lov, forskrift og plan i forbindelse med byggesøknad. Vi gir råd om riktig prosess for ditt prosjekt.

 

Slik gjør vi det i plansaker

1. Veiledningsmøte(r)

Før du har begynt å utarbeide planforslaget, er du velkommen til en innledende prat med oss i kommunen. Målet er en forventningsavklaring før selve planprosessen starter. Har vi felles oppfatninger av mulighetene og handlingsrommet? Hva kan være en god vei framover?

I veiledningsmøtet kan du drøfte konkrete tanker om detaljreguleringsplanen med oss, og lufte spørsmål du vil ha avklart før det formelle varselet om oppstart.

På dette tidspunktet forbereder du en stedsanalyse, som er et krav i alle detaljreguleringer, og sender inn planinitiativet

 

2. Oppstartsmøte

Dette er det formelle oppstartsmøtet etter plan- og bygningsloven §12-8 og §21-1.

I oppstartsmøtet presenterer du konkrete planer for området som skal reguleres, og vi legger en møteplan for prosessen framover.

Etter dette møtet sender du ut varsel om oppstart.

3. Dialog

Underveis i prosessen møtes vi én eller flere ganger etter behov, blant annet for å gjennomgå merknader som er mottatt til varsel om oppstart. Kanskje ser dere behov for å presentere planprosjektet for politiske utvalg før førstegangsbehandling. 

4. Innlevert planforslag

Komplette plandokumenter er på plass, og tidsfrister for saksbehandling starter.

Ref. plan- og bygningsloven § 12-11 og § 21-7.

5. Politisk førstegangsbehandling

Nå er planen gått fra administrativ til politisk behandling. Førstegangsbehandlingen er et formelt beslutningsmøte der politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling fremmer planen iht plan- og bygningslovens § 12-10.

Deretter skal planen på minimum seks ukers høring.

Utvalget kan også avvise planen, eller sende den tilbake for bearbeiding. 

 

6. Oppfølging ved høring og før sluttbehandling

Sammen gjør vi de siste avklaringer knyttet til forberedelse av høringen. 

Etter høringen gjennomgår vi merknader og tar stilling til justeringer. Hvis det skulle bli behov for tilleggshøring, avtaler vi nærmere møte om dette.

Fram mot sluttbehandling gjør vi ytterligere avklaringer.  

 

7. Politisk sluttbehandling

Komplett plansak legges fram til politisk vedtak, ref plan- og bygningslovens § 12-12.
Slik gjør vi det i byggesaker


Tidslinje-grafikk som viser gangen i en byggesak-prosess - samme tekst som står i brødteksten nedenfor.

1. Avklaringsmøte(r)

Før du går i gang med byggesøknaden, kan du treffe oss til en uformell prat der du presenterer mål og ønsker for byggeprosjektet, og lufter ting du vil ha avklart. Vi i kommunen gjør rede for handlingsrommet. På denne måten får vi avklart viktige rammebetingelser på et tidlig stadium – helst allerede før arkitektene har begynt å tegne.

2. Forhåndskonferanse

Dette er den formelle starten på et byggeprosjekt etter plan- og bygningsloven §21-1. I forhåndskonferansen presenterer du byggeprosjektet, og vi legger en plan for prosessen framover. 

Når du ber om forhåndskonferanse må du også sende inn tegninger og agenda for møtet på forhånd, slik at saksbehandler får anledning til å forberede seg – alt for å kunne gi den beste veiledningen til deg.

Dersom saken ikke krever avklaringer og/eller drøfting, kan du droppe forhåndskonferanse og gå rett på innlevering av søknad.

3. Dialog

Ved behov er det mulig å avtale møte eller annen dialog/oppfølgning underveis. Det meste bør allikevel være avklart før søknaden inn.


4. Innlevert byggesøknad

Komplett byggesøknad sendes inn, og tidsfrister for saksbehandling starter. Byggesaksavdelingen i kommunen skal normalt behandle søknaden innen 12 uker. Dersom fristen ikke overholdes, reduseres byggesaksgebyret.

Vi ber om at søknaden blir sendt digitalt.

 

5. Eventuell politisk behandling

Byggesaker som vurderes å være av prinsipiell betydning blir behandlet politisk. Det er i så fall anledning til å be om å få presentere saken for politikerne. 

6. Vedtak fattes

Forhåpentligvis har prosessen ført til at det kan gis tillatelse til det omsøkte byggeprosjektet. Dersom det er søkt om ett-trinns ‘tillatelse til tiltak’ kan du gå i gang med å bygge. Dersom du har søkt om rammetillatelse, må resterende dokumentasjon sendes inn sammen med søknad om igangsettingstillatelse før du begynner å bygge.

Ill.: Berit Sømme. Et boligbygg under oppføring, heisekraner i bakgrunnen.

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med planer og byggesaker i kommunen skal være tilgjengelige, rettferdige og forutsigbare i møte med både innbyggere og utbyggere.

Savner du noe i informasjonsflyten, eller har du forslag til hvordan dialogen med oss kan bli bedre? Ta gjerne kontakt underveis i prosessen. 

(Trykk på navnene for å sende e-post)

Private planer:
Seksjonsleder plan og arkitektur Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen tlf. 51 50 86 16 eller 906 80 984
Leder for avdeling byutvikling Hildegunn Hausken tlf. 51 50 76 06 eller 970 99 298

Byggesøknader:
Seksjonsleder byggesak Børge Kallesten, tlf. 51 50 77 28 eller 94 01 07 66 
Leder for avdeling byggesak og byantikvar Sven Norland, tlf. 47 97 33 27

Alternativt kan du gi oss en tilbakemelding via dette skjemaet:

 

By-illustrasjon av Berit Sømme
Illustrasjon: Berit Sømme